Home / People / Annemieke Hazelhoff
Portret van Annemieke Hazelhoff

Annemieke Hazelhoff

Counsel
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Annemieke Hazelhoff is als advocaat werkzaam binnen onze Praktijkgroep Competition & EU. Zij is gespecialiseerd in mededingingsrechtelijke onderwerpen zoals kartelafspraken, misbruik machtspositie, concentratietoezicht en staatssteun.

Annemieke adviseert cliënten uit diverse sectoren - waaronder de automobielindustrie - inzake agentschap- en distributiesystemen, compliance programma's en aanverwante zaken. Verder staat zij cliënten bij inzake procedures tegen en bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Vereniging voor Mededingingsrecht
  • Vereniging voor Sport en Recht
  • Women In Sports Law
Meer Minder

Opleidingen

  • European Studies, Université Libre de Bruxelles, België
  • Internationaal en Europees recht, Rijksuniversiteit Groningen
  • Sports Law Programme, Universiteit van Tilburg
  • Erasmus programma, Universiteit van Kopenhagen, Denemarken
Meer Minder
12/05/2022
10 key as­pects of the re­vi­sed EU com­pe­ti­ti­on law in the field of dis­tri­bu­ti­on...
The new Ver­ti­cal Block Exemp­ti­on Re­gu­la­ti­on (VBER) and the new ac­com­pan­ying Ver­ti­cal Gui­de­li­nes (VGL) we­re pu­blis­hed on 10 May 2022. The new VBER will en­ter in­to for­ce on 1 Ju­ne 2022 and ap­ply for the next twel­ve ye­ars. The new VBER/VGL in­tro­du­ce sev

Feed

20/12/2022
CMS be­noemt drie coun­sels en één part­ner: An­ne­mie­ke Ha­zel­hoff, Gie­ne­ke...
CMS be­noemt per 1 ja­nu­a­ri 2023 ad­vo­caat An­ne­mie­ke Ha­zel­hoff, kan­di­daat-no­ta­ris Ma­ri­ël­le de Blok en kan­di­daat-no­ta­ris Gie­ne­ke van Nier­op tot coun­sel en ad­vo­caat Os­kar van de Weij­er tot part­ner. Met de­ze...
24/11/2022
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - sep­tem­ber...
On­der­staand treft u een over­zicht aan van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.
26/09/2022
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ju­li en...
On­der­staand treft u een over­zicht aan van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kortOp 25 au­gus­tus 2022 ver­klaart de ACM bin­dend de toe­zeg­gin­gen van KPN en...
13/04/2022
Ran­kings Legal 500 EMEA 2022 be­kend
De nieuw­ste ran­kings van de Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) zijn uit. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 've­ry...
03/11/2021
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - au­gus­tus,...
On­der­staand treft u een over­zicht aan van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:In een FD-ar­ti­kel van 17 ok­to­ber 2021 wordt aan­ge­kon­digd dat de Au­to­ri­teit...
12/08/2021
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - mei, ju­ni...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 22 ju­li 2021 kon­digt de ACM aan dat zij geen re­den ziet voor na­der on­der­zoek...
10/05/2021
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - maart en...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 6 april 2021 pu­bli­ceer­de de ACM de re­ac­ties die zij tij­dens de con­sul­ta­tie­pe­ri­o­de...
29/04/2021
CMS ad­vi­seert AEB bij ver­koop van West­poort Warm­te aan ge­meen­te Am­ster­dam
CMS heeft AEB Hol­ding N.V. ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van haar aan­de­len­be­lang van 50% in West­poort Warm­te B.V. aan de ge­meen­te Am­ster­dam. De le­ve­ring van de aan­de­len vond plaats op 1 maart 2021 en de...
14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
31/03/2021
CMS be­ge­leidt Hes­sing Su­per­vers bij ‘fa­briek van de toe­komst’
CMS heeft Hes­sing Su­per­vers be­ge­leid bij haar pro­ject in Noord-Lim­burg (Ven­lo-re­gio), waar de pro­du­cent van ge­sne­den groen­te en fruit haar nieu­we ‘fa­briek van de toe­komst’ zal re­a­li­se­ren en waar haar...
09/03/2021
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ja­nu­a­ri...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 18 fe­bru­a­ri 2021 pu­bli­ceer­de de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt ("ACM") een...
13/01/2021
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ok­to­ber,...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Door het aan­bie­den van gra­tis cam­per­plaat­sen con­cur­reert de ge­meen­te Vijf­hee­ren­lan­den...