Home / Juristen / Annemieke Hazelhoff
Portret van Annemieke Hazelhoff

Annemieke Hazelhoff

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Annemieke Hazelhoff is als advocaat werkzaam binnen onze Praktijkgroep Competition & EU. Zij is gespecialiseerd in mededingingsrechtelijke onderwerpen zoals kartelafspraken, misbruik machtspositie, concentratietoezicht en staatssteun.

Annemieke adviseert cliënten uit diverse sectoren - waaronder de automobielindustrie - inzake agentschap- en distributiesystemen, compliance programma's en aanverwante zaken. Verder staat zij cliënten bij inzake procedures tegen en bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie.

Meer Minder

Annemieke Hazelhoff is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2021

Annemieke Hazelhoff is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Annemieke Hazelhoff is recommended.

The Legal 500, 2019

"Very good support related to the antitrust issue we are dealing with."

Acritas Stars, 2018

Lidmaatschappen en functies

  • Vereniging voor Mededingingsrecht
  • Vereniging voor Sport en Recht
  • Women In Sports Law
Meer Minder

Opleidingen

  • European Studies, Université Libre de Bruxelles, België
  • Internationaal en Europees recht, Rijksuniversiteit Groningen
  • Sports Law Programme, Universiteit van Tilburg
  • Erasmus programma, Universiteit van Kopenhagen, Denemarken
Meer Minder

Feed

03/11/2021
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - au­gus­tus,...
On­der­staand treft u een over­zicht aan van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:In een FD-ar­ti­kel van 17 ok­to­ber 2021 wordt aan­ge­kon­digd dat de Au­to­ri­teit...
12/08/2021
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - mei, ju­ni...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 22 ju­li 2021 kon­digt de ACM aan dat zij geen re­den ziet voor na­der on­der­zoek...
10/05/2021
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - maart en...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 6 april 2021 pu­bli­ceer­de de ACM de re­ac­ties die zij tij­dens de con­sul­ta­tie­pe­ri­o­de...
29/04/2021
CMS ad­vi­seert AEB bij ver­koop van West­poort Warm­te aan ge­meen­te Am­ster­dam
CMS heeft AEB Hol­ding N.V. ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van haar aan­de­len­be­lang van 50% in West­poort Warm­te B.V. aan de ge­meen­te Am­ster­dam. De le­ve­ring van de aan­de­len vond plaats op 1 maart 2021 en de...
14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
31/03/2021
CMS be­ge­leidt Hes­sing Su­per­vers bij ‘fa­briek van de toe­komst’
CMS heeft Hes­sing Su­per­vers be­ge­leid bij haar pro­ject in Noord-Lim­burg (Ven­lo-re­gio), waar de pro­du­cent van ge­sne­den groen­te en fruit haar nieu­we ‘fa­briek van de toe­komst’ zal re­a­li­se­ren en waar haar...
09/03/2021
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ja­nu­a­ri...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 18 fe­bru­a­ri 2021 pu­bli­ceer­de de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt ("ACM") een...
13/01/2021
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ok­to­ber,...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Door het aan­bie­den van gra­tis cam­per­plaat­sen con­cur­reert de ge­meen­te Vijf­hee­ren­lan­den...
09/11/2020
Aan­be­ste­dings­recht: Een se­lec­tie uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - mei...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het aan­be­ste­dings­recht. I. Sa­men­vat­ting uit­spra­ken Over­heids­op­dracht, in­trek­king aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re­Richt­lijn...
13/10/2020
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ju­li, au­gus­tus...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 18 sep­tem­ber 2020 maak­te de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt (ACM) be­kend dat...
10/07/2020
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - april, mei...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 22 ju­ni 2020 pu­bli­ceer­de de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt (ACM) een con­cept-lei­draad...
15/04/2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...