Home / Juristen / Anton Louwinger
Portret van Anton Louwinger

Anton Louwinger

Partner
Belastingadviseur

Contact
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Anton Louwinger is als belastingadviseur werkzaam binnen de Praktijkgroep Tax van ons kantoor.

Hij adviseert het nationale en internationale bedrijfsleven op uiteenlopende fiscale terreinen, zoals op het gebied van (her)structurering, M&A en samenwerking, grensoverschrijdende fiscale planning, fondsen, vastgoed, structured finance en project finance en werknemersparticipaties. 

Anton is sinds 2020 werkzaam bij CMS. Daarvoor was hij 18 jaar partner bij één van de grootste trans-Atlantische advocatenkantoren. Hij begon zijn fiscale loopbaan in 1992.

Meer Minder

Clients laud Anton Louwinger's "creativity, technical excellence and his very broad experience.

Chambers Europe 2021

Anton Louwinger covers a range of general tax matters, including multi-jurisdictional tax planning, real estate tax and the tax aspects of finance transactions.

Chambers Europe, 2020

Thorough, flexible, hard-working and results-driven.

Chambers Europe, 2019

Accuracy, quality and excellent client service.

Chambers Europe, 2019

Opleidingen

  • Fiscaal recht, 1992 – Tilburg University (destijds Katholieke Universiteit Brabant) 
  • Postdoctorale opleiding Europese Fiscale Studies, 1998 – Erasmus Universiteit 
  • Erasmusprogramma – uitzending naar Katholieke Universiteit Leuven (2x) 1989 en 1991-1992 
Meer Minder

Feed

17/08/2021
CMS ad­vi­seer­de Riet­er bij de over­na­me van drie be­drij­ven van Sau­rer
CMS heeft Riet­er Hol­ding AG ge­ad­vi­seerd bij het ver­krij­gen van een aan­de­len­be­lang van 57% in Sau­rer Ne­ther­lands Ma­chi­ne­ry Com­pa­ny B.V. De trans­ac­tie­waar­de be­draagt EUR 300 mil­joen. Als on­der­deel van de­ze...
14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
18/03/2021
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieu­we edi­tie van Cham­bers Eu­ro­pe. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back.De vol­gen­de prak­tijk­groe­pen van CMS in Ne­der­land zijn ge­rankt:Cor­po­ra­te/M&AIn­su­ran­ce­Li­fe...
09/07/2020
Up­da­te: Be­las­ting­maat­re­ge­len in ver­band met CO­VID-19
Met di­ver­se be­las­ting­maat­re­ge­len pro­beert de over­heid on­der­ne­mers te steu­nen in hun stre­ven om hun on­der­ne­min­gen door de­ze moei­lij­ke tij­den te lood­sen. Dit ar­ti­kel be­schrijft een aan­tal van de meest re­le­van­te...
25/03/2020
‘Nood­maat­re­ge­len co­rona­cri­sis voor on­der­ne­mers nog on­dui­de­lijk’
Ka­bi­net, ge­meen­ten en wa­ter­schap­pen heb­ben de af­ge­lo­pen week een stroom van nood­maat­re­ge­len be­kend­ge­maakt voor on­der­ne­mers die wor­den ge­raakt door de co­rona­cri­sis. De maat­re­ge­len zijn al­le­maal ge­richt...
25/03/2020
Be­las­ting­maat­re­ge­len in ver­band met CO­VID-19
Door mid­del van di­ver­se be­las­ting­maat­re­ge­len pro­beert de over­heid on­der­ne­mers te steu­nen in hun stre­ven om hun on­der­ne­min­gen door de­ze moei­lij­ke tij­den te lood­sen. In dit ar­ti­kel de maat­re­ge­len en aan­dachts­pun­ten...
25/03/2020
CO­VID-19: Legal Q&A
De ge­vol­gen van de co­rona­cri­sis lei­den bij veel be­drij­ven tot on­ze­ker­he­den. In de­ze Q&A ge­ven een aan­tal prak­tijk­groe­pen ant­woord op de meest voor­ko­men­de vra­gen. De­ze pa­gi­na zal re­gel­ma­tig ge­üp­da­tet...
06/03/2020
Co­ro­na (CO­VID-19) Legal Team Con­tact Card
Ons Co­ro­na Legal Team in­for­meert be­drij­ven over al­ler­lei ju­ri­di­sche vra­gen waar u als on­der­ne­mer van­we­ge de im­pact van het co­ro­na­vi­rus mee kunt zit­ten. Meld u aan voor on­ze e-mail­nieuws­brief in­dien u...