Home / People / Aukje Haan
Portret van Aukje Haan

Aukje Haan

Partner
Advocaat | Global Co-Head of Commercial Group, CMS

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Frans, Engels, Nederlands

Aukje Haan is gespecialiseerd in het adviseren over en procederen in ondernemingsrechtelijke geschillen.

Zij adviseert en procedeert ook in kwesties die spelen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam (corporate litigation) en adviseert bestuurders, commissarissen en aandeelhouders over corporate governance vraagstukken en aansprakelijkheidskwesties.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Belangen Rechtsbijstandverzekerden DSB
 • Bestuurslid Theater Kikker te Utrecht
 • Bestuurslid New Board Program Alumnivereniging Nyenrode
 • Vereniging Corporate Mediation
 • Groot Utrecht
 • Bestuurslid Utrechts Archief
 • Lid Raad van Commissarissen Avedon Capital Partners
 • Bestuurslid AAMU
Meer Minder

Opleidingen

 • New Board Program, Nyenrode Business University
 • Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie
 • Nederlands recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

18/01/2023
ESG: Sup­ply Chain Ma­na­ge­ment
10-11-2022 Hét woord van 2022 is niet pan­de­mie maar sup­ply chain en dan in het bij­zon­der het ma­na­gen daar­van. Wel­is­waar me­de door de co­ron­a­pan­de­mie, maar ze­ker ook – en niet in de laat­ste plaats – door de oor­log in Oek­ra­ï­ne, ho­ge grond­stof- en ener­gie­prij­zen, ge­vol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring en (aan­staan­de) ESG-ver­eis­ten. Nu­cle­ai­re drei­gin­gen, mo­ge­lij­ke sa­bo­ta­ge van gas­pijp­lei­din­gen en an­de­re be­lang­rij­ke in­fra­struc­tu­re­le voor­zie­nin­gen ko­men daar nog eens bij. Het ma­na­gen van een sup­ply chain is so­wie­so al niet aan te mer­ken als een ge­mak­ke­lij­ke op­ga­ve. Dui­de­lijk is dat het on­der­werp als ge­volg van maat­schap­pe­lij­ke en we­reld­wij­de ont­wik­ke­lin­gen in­mid­dels hoog op de be­stuur­lij­ke agen­da staat en daar­mee ook op die van de be­drijfs­ju­rist. In dit hoofd­stuk volgt een schets van ont­wik­ke­lin­gen en hoe hier­mee van­uit ju­ri­disch oog­punt re­ke­ning moet wor­den ge­hou­den.
01/12/2022
Te­rug­blik ESG-se­mi­nar: 'Kli­maat­ver­an­de­ring is chefsache'
ESG: En­vi­ron­men­tal, So­ci­al & Gover­nan­ce
19/01/2023
ESG Ont­bijt­ses­sie: Ma­na­ging the Sup­ply Chain
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 19 ja­nu­a­ri 2023 een ont­bijt­ses­sie over Ma­na­ging the Sup­ply Chain. Tij­dens de ont­bijt­ses­sie Ma­na­ging the Sup­ply Chain, wordt u bij­ge­praat over re­le­van­te wet en re­gel­ge­ving...
11/11/2022
Over­zicht ESG-in­ter­views
ESG: En­vi­ron­men­tal, So­ci­al & Gover­nan­ce
11/11/2022
Ma­na­ging the Sup­ply Chain
ESG: En­vi­ron­men­tal, So­ci­al & Gover­nan­ce
11/11/2022
ESG e-gui­de
In re­la­tief kor­te tijd is de im­ple­men­ta­tie van ESG-as­pec­ten (en­vi­ron­men­tal, so­ci­al en gover­nan­ce) in het eco­no­misch ver­keer uit­ge­groeid tot een stra­te­gi­sche pri­o­ri­teit op be­stuurs­ni­veau. Hoe­wel de be­te­ke­nis van ESG de ko­men­de ja­ren waar­schijn­lijk nog wel zal evo­lu­e­ren, is de on­der­lig­gen­de drijf­veer om als be­drijf naast een eco­no­mi­sche te­vens een maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge te le­ve­ren, een blij­ver­tje. In de kern gaat het na­me­lijk om het be­hou­den en het ver­ster­ken van de maat­schap­pe­lij­ke ver­ant­woor­ding om be­drijfs­ma­tig te ope­re­ren in een snel ver­an­de­ren­de we­reld. ESG raakt daar­mee de kern van ie­der be­drijf. Toe­komst­ge­rich­te be­drij­ven Niet al­le as­pec­ten van E, S en G heb­ben pri­o­ri­teit voor be­drij­ven. Be­drij­ven zul­len zorg­vul­dig moe­ten af­we­gen op welk as­pect van ESG zij zich wil­len fo­cus­sen. Het is daar­om leer­zaam om or­ga­ni­sa­ties te ob­ser­ve­ren die ESG op een ge­rich­te, so­ci­aal en maat­schap­pe­lijk ge­mo­ti­veer­de en stra­te­gi­sche ma­nier be­na­de­ren. McK­in­sey noemt de­ze or­ga­ni­sa­ties ‘toe­komst­ge­rich­te be­drij­ven’. Ze ma­ken ESG een on­der­deel van hun stra­te­gie door wel­be­wust juist die ESG-as­pec­ten toe te pas­sen die aan­slui­ten bij de co­re van hun bu­si­ness. Toe­komst­ge­rich­te be­drij­ven be­vor­de­ren ook de con­cur­ren­tie door zich te on­der­schei­den en met goed maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord on­der­ne­men bij te dra­gen aan het vin­den van op­los­sin­gen voor exis­ten­ti­ë­le vraag­stuk­ken, zo­als kli­maat­ver­an­de­ring. On­der­schei­den­de rol Welk am­bi­tie­ni­veau uw be­drijf ook heeft, u zult al­tijd aan de ESG-re­gel­ge­ving moe­ten vol­doen op on­der meer het ge­bied van mi­li­eu­wet­ge­ving, ar­beids­rech­te­lij­ke vraag­stuk­ken of gover­nan­ce. Maar toe­komst­ge­rich­te be­drij­ven gaan ver­der dan dat en leg­gen de lat over het al­ge­meen ho­ger door zich te fo­cus­sen op be­paal­de as­pec­ten van ESG waar­op zij een lei­den­de of on­der­schei­den­de rol kun­nen spe­len. Hier­door kun­nen in het ide­a­le ge­val ook an­de­re soort­ge­lij­ke be­drij­ven wor­den ge­mo­ti­veerd om een ver­ge­lijk­ba­re weg te be­wan­de­len op het ge­bied van ESG. Rou­te­kaart naar maat­schap­pe­lij­ke winst CMS heeft sa­men met het NGB de spe­ci­a­le ESG-pu­bli­ca­tie 'Rou­te­kaart naar maat­schap­pe­lij­ke winst' uit­ge­bracht. Het be­vat een com­pact over­zicht van de be­lang­rijk­ste ESG-re­gel­ge­ving. Te­vens biedt het con­cre­te hand­vat­ten om be­stuur­ders be­ter te kun­nen ad­vi­se­ren op het ge­bied van ESG. Ver­schil­len­de as­pec­ten en on­der­de­len van een on­der­ne­ming ko­men aan bod: van dis­tri­bu­tie­ke­ten tot be­drijfs­ma­ti­ge vast­goed, van duur­za­me fi­nan­cie­rings­vraag­stuk­ken tot het ge­wens­te ni­veau aan di­ver­si­teit en in­clu­si­vi­teit bin­nen de po­pu­la­tie, en van gover­nan­ce tot ESG li­ti­ga­ti­on.  Vi­deo-in­ter­views Over de­ze ESG-on­der­wer­pen gin­gen be­drijfs­ju­ris­ten van ver­schil­len­de sec­to­ren en ESG-spe­ci­a­lis­ten van CMS met el­kaar in ge­sprek. De­ze vi­deo-in­ter­views vindt u op de on­der­lig­gen­de pa­gi­na's. ESG Ont­bijt­ses­sies In de eer­ste helft van 2023 or­ga­ni­seert CMS voor be­drijfs­ju­ris­ten 7 ont­bijt­ses­sies over ver­schil­len­de as­pec­ten van ESG:19 ja­nu­a­ri 2023: "Ma­na­ging the Sup­ply Chain"2 fe­bru­a­ri 2023: "ESG & Be­las­tin­gen"16 fe­bru­a­ri 2023: "Duur­za­me Fi­nan­cie­ring"16 maart 2023: "Cor­po­ra­te Gover­nan­ce"6 april 2023: "ESG Li­ti­ga­ti­on & Claims"11 mei 2023: "Duur­zaam Vast­goed"8 ju­ni 2023: "ESG & Hu­man Ca­pi­tal"U kunt zich hier aan­mel­den voor de­ze ESG Ont­bijt­ses­sies.
13/04/2022
Ran­kings Legal 500 EMEA 2022 be­kend
De nieuw­ste ran­kings van de Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) zijn uit. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 've­ry...
08/07/2021
CMS Ex­pert pa­nel; be­scherm en be­vei­lig uw be­drijfs­ge­hei­men
De groot­ste waar­de van be­drij­ven zit van­daag de dag in im­ma­te­ri­ë­le ac­ti­va, die niet door pa­ten­ten of oc­trooi­en be­schermd wor­den – maar door ge­heim­hou­ding. De­ze be­drijfs­ge­hei­men (tra­de se­crets) wor­den...
14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
15/04/2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
26/03/2020
So­ci­al dis­tan­cing en re­tail: rij bui­ten of slui­ten?
Op maan­dag 23 maart pre­sen­teer­de het ka­bi­net aan­ge­scherp­te maat­re­ge­len om het CO­VID-19 vi­rus het hoofd te bie­den. Eén van die maat­re­ge­len luidt: “Win­kels en het open­baar ver­voer wor­den ver­plicht om...
25/03/2020
CO­VID-19: Legal Q&A
De ge­vol­gen van de co­rona­cri­sis lei­den bij veel be­drij­ven tot on­ze­ker­he­den. In de­ze Q&A ge­ven een aan­tal prak­tijk­groe­pen ant­woord op de meest voor­ko­men­de vra­gen. De­ze pa­gi­na zal re­gel­ma­tig ge­üp­da­tet...