Home / Juristen / Aukje Haan
Portret van Aukje Haan

Aukje Haan

Partner
Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Duits, Frans, Engels, Nederlands

Aukje Haan is gespecialiseerd in het adviseren over en procederen in ondernemingsrechtelijke geschillen.

Zij adviseert en procedeert ook in kwesties die spelen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam (corporate litigation) en adviseert bestuurders, commissarissen en aandeelhouders over corporate governance vraagstukken en aansprakelijkheidskwesties.

Meer Minder

Aukje Haan is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Lidmaatschappen en functies

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Belangen Rechtsbijstandverzekerden DSB
 • Bestuurslid Theater Kikker te Utrecht
 • Bestuurslid New Board Program Alumnivereniging Nyenrode
 • Vereniging Corporate Mediation
 • Groot Utrecht
 • Bestuurslid Utrechts Archief
 • Lid Raad van Commissarissen Avedon Capital Partners
 • Bestuurslid AAMU
Meer Minder

Opleidingen

 • New Board Program, Nyenrode Business University
 • Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie
 • Nederlands recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
14 april 2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
26/03/2020
So­ci­al dis­tan­cing en re­tail: rij bui­ten of slui­ten?
Op maan­dag 23 maart pre­sen­teer­de het ka­bi­net aan­ge­scherp­te maat­re­ge­len om het CO­VID-19 vi­rus het hoofd te bie­den. Eén van die maat­re­ge­len luidt: “Win­kels en het open­baar ver­voer wor­den ver­plicht om...
25 maart 2020
CO­VID-19: Legal Q&A
De ge­vol­gen van de co­rona­cri­sis lei­den bij veel be­drij­ven tot on­ze­ker­he­den. In de­ze Q&A ge­ven een aan­tal prak­tijk­groe­pen ant­woord op de meest voor­ko­men­de vra­gen. De­ze pa­gi­na zal re­gel­ma­tig ge­üp­da­tet...
23/03/2020
CO­VID-19: Se­lec­tie­ve be­ta­lin­gen in fi­nan­ci­eel zwaar weer
Nu veel on­der­ne­min­gen als ge­volg van de co­rona­cri­sis kam­pen met li­qui­di­teits­krap­te ko­men on­der­ne­mers voor de keu­ze te staan: Wel­ke cre­di­teu­ren be­taal ik wel en wel­ke niet? Waar moe­ten on­der­ne­mers in zo’n...
18/03/2019
Co­ro­na en con­ti­nu­ï­teit
De co­ro­na cri­sis raakt de eco­no­mie steeds har­der. Af­zet stag­neert; toe­le­ve­ring van grond­stof­fen en half­fa­bri­ca­ten wordt be­moei­lijkt of blijft uit en eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten ne­men af. On­der­ne­mers zijn...
06/03/2020
Co­ro­na (CO­VID-19) Legal Team Con­tact Card
Ons Co­ro­na Legal Team in­for­meert be­drij­ven over al­ler­lei ju­ri­di­sche vra­gen waar u als on­der­ne­mer van­we­ge de im­pact van het co­ro­na­vi­rus mee kunt zit­ten. Meld u aan voor on­ze e-mail­nieuws­brief in­dien u...
11/08/2017
Een vol­macht om te be­stu­ren
Mag een aan­deel­hou­der-be­stuur­der bui­ten de al­ge­me­ne ver­ga­de­ring van aan­deel­hou­ders om zijn be­stuurs­ta­ken op ba­sis van een vol­macht aan een der­de over­dra­gen? Die vraag kwam re­cent aan de or­de in een pro­ce­du­re...
10/08/2015
CMS ad­vi­seert Sprin­ger bij de koop van de Ne­der­land­se uit­geef­ac­ti­vi­tei­ten...
CMS heeft Sprin­ger Me­dia bij­ge­staan bij de koop van de Ne­der­land­se uit­geef­ac­ti­vi­tei­ten voor de ge­zond­heids­zorg van Reed Bu­si­ness Ne­der­land. De port­fo­lio be­staat uit Ne­der­lands­ta­li­ge boe­ken, eve­ne­men­ten...
21/05/2014
CMS Com­mer­ci­al Law Group Gui­de
 Whilst ma­ny as­pects of the dis­tri­bu­ti­on re­la­ti­ons­hip will be si­mi­lar when dis­tri­bu­ting within the EU the­re are im­por­tant dif­fe­ren­ces to bear in mind and which can be cost­ly to ig­no­re.The­re are va­rious...
15 maart 2012
Se­mi­nar Ac­tu­a­li­tei­ten Com­mer­ci­ë­le Con­trac­ten
Op don­der­dag 15 maart 2012 van 15:30 uur tot 18:00 uur or­ga­ni­seert CMS Der­ks Star Bus­mann het se­mi­nar Ac­tu­a­li­tei­ten Com­mer­ci­ë­le Con­trac­ten. Wilt u ook op de hoog­te blij­ven van de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen?...
02/12/2011
Le­vens­les
Op 21 de­cem­ber 2011 staat de lan­ce­ring van de Soyuz TMA-03M met as­tro­naut An­dré Kui­pers ge­pland. Ho­pe­lijk is er voor­af­gaand aan de lan­ce­ring ruim aan­dacht voor de 'le­vens­les' die uit de lan­ce­ring van...