Home / Juristen / Barbara Veldmaat
Barbara-Veldmaat-CMS-NL

Barbara Veldmaat

Counsel
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Barbara Veldmaat is advocaat binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van ons kantoor en richt zich met name op grote reorganisaties. Zij adviseert (internationale) ondernemingen onder meer over outsourcing, reorganisaties, ontslagzaken, medezeggenschapstrajecten, arbeidsvoorwaarden, overgang van onderneming en arbeidsrechtelijke onderwerpen gerelateerd aan fusies en overnames. Energie bedrijven, de metaal industrie, ICT- bedrijven alsook de offshore industrie, steunen op Barbara's expertise bij collectief ontslag, herstructureringen en collectieve wijzigingen. Zij zorgt onder meer voor de strategische voorbereiding, voert de cao-onderhandelingen, berekent de beëindigingsvergoedingen, stelt het sociaal plan op en leidt de onderhandelingen met de vakbonden en de ondernemingsraad.

Barbara maakt onderdeel uit van de Energy Group en adviseert hierin onder meer ten aanzien van reorganisaties, health and safety regulations, cao-onderzoeken en de toepasselijke arbeidstijdenregelingen.

Daarnaast publiceert en doceert Barbara regelmatig over verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Barbara is sinds 2004 als arbeidsrecht advocaat verbonden aan ons kantoor.

Meer Minder

Barbara Veldmaat is recommended.

The Legal 500, 2019

Opleidingen

  • Post academische leergang arbeidsrecht, Erasmus Universiteit
  • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland
Meer Minder

Feed

Toon alleen
01/09/2020
NOW 3.0: Wij­zi­gin­gen per 1 ok­to­ber 2020
16 oktober 2017
Re­geer­ak­koord 2017-2021 Ar­beids­recht
Op dins­dag 10 ok­to­ber 2017 heb­ben de par­tij­en VVD, CDA, D66 en Chris­ten­Unie hun re­geer­ak­koord "ver­trou­wen in de toe­komst" ge­pre­sen­teerd. Dit re­geer­ak­koord be­vat een groot aan­tal be­lang­rij­ke wij­zi­gin­gen...
28 augustus 2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
08 juni 2020
CMS ad­vi­seert Byn­der bij de aan­koop van We adapt
12 maart 2020
CMS ad­vi­seert Equi­ni­ti bij de aan­koop van Mo­n­Idee
16/12/2019
Mi­nis­ter Kool­mees be­ant­woordt vra­gen; werk­ge­vers moe­ten snel aan de slag...
Com­pen­sa­tie­re­ge­ling voor tran­si­tie­ver­goe­ding sla­pen­de dienst­ver­ban­den
21/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock
19/11/2019
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron
08/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce Sys­tems bij de aan­koop van CAD Ac­cent
29/05/2019
De Wet Ar­beids­markt in Ba­lans is aan­ge­no­men; wat be­te­kent dit?
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
06/02/2019
CMS ad­vi­seert Vat­ten­fall bij de over­na­me van DEL­TA Ener­gie