Home / Juristen / Bas Baks
Portret van Bas Baks

Bas Baks

Partner
Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Bas Baks werkt in de Praktijkgroep Insurance van ons kantoor. Hij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een focus op schades, waaronder bouw gerelateerde kwesties en D&O.

Bas heeft geadviseerd en geprocedeerd over uiteenlopende beroepsaansprakelijkheidskwesties, (het opstellen van) verschillende soorten verzekeringen en productaansprakelijkheid (recall, meldingenVWA, polis en regres). Hij heeft daarbij onder meer opgetreden voor verzekeraars en voor verschillende multinationals.

Naast procederen bij de civiele rechter heeft Bas ervaring in arbitrages, inclusief de Raad van Arbitrage voor de Bouw en het NAI.

Hij is plaatsvervangend griffier bij de Raad van Discipline in Amsterdam geweest.

Bas is sinds 2000 advocaat. Eerst werkte hij als advocaat bij een groot advocatenkantoor in Rotterdam, daarna als advocaat/bedrijfsjurist bij een multinational in Eindhoven. Ook heeft hij enkele maanden stage gelopen binnen de praktijkgroep (Her-)Verzekering van CMS Cameron McKenna in Londen. In juni 2009 heeft hij de postacademische opleiding "Onderneming en aansprakelijkheid" van de Grotius Academie voltooid.

Meer Minder

‘Pragmatic, has an eye for commercial issues and can bring the right people for a team together‘.

The Legal 500 EMEA, 2021

Well experienced, realistic, pragmatic, focused on the goal of his client, and always ready to go.

Chambers Europe 2021

Global Leader - Insurance & Reinsurance

Who’s Who Legal, 2021

‘Personally, I prefer to work with Bas Baks. He is an excellent lawyer with a great eye for detail but with a healthy level of pragmatism. By keeping things simple and focusing on the end goal, Bas is able to take control over situations in the short-term. During client meetings Bas sometimes observes for a while and then comes back with great analysis but without spending too many words or too much time on it. Bas really is a professional and stands out in this area.‘

The Legal 500 EMEA, 2020

Bas Baks is noted for his impressive cross-border practice, especially with London.

Chambers Europe, 2020

Bas Baks is recommended.

The Legal 500, 2019

"Very user-friendly and has a positive outlook on life, which is reflected in his work product."

Chambers Europe, 2019

Relevante ervaring

 • Vertegenwoordigen van een universiteit in een geschil met (onder)aannemers, CAR- en opstalverzekeraars in verband met materiële schade aan nat geworden datakabels.
 • Procedures tussen opdrachtgevers en CAR-verzekeraars in verband met geschillen over defecte materialen/ontwerpfouten/uitvoeringsfouten.
 • Advies en procederen over dekkingsaspecten van verschillende D&O/Professional Indemnity claims
 • Advisering van een aannemer in een geschil met CARverzekeraars in verband met materiële schade aan slakken.
 • Opstellen CAR-polissen voor verzekeraars.
 • Advisering over aansprakelijkheids- en verzekeringsclausules in contracten in relatie tot bouwprojecten en projectfinanciering.
 • Adviseren van een universiteit inzake polisdekking van gevolgschade door schade aan een elektriciteitscentrale.
 • Adviseren van verschillende verzekeraars over specifieke dekkingsvraagstukken in relatie tot verschillende opstal-, Professional Indemnity- en CAR-polissen (zoals opzichtclausules, materiele schade, beredding, etcetera).
 • Procedures tussen verschillende aannemers en verzekeraars in verband met de aansprakelijkheid voor vertraagde bouwprojecten, en de achterliggende (Professional Indemnity) polisdekking.
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Vereniging voor Verzekeringswetenschappen
 • Docent aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht voor de Stichting Opleiding Advocaten Arrondissement Utrecht
 • Beurs Club Technische Verzekeringen (BCTV)
 • Causarie
Meer Minder

Opleidingen

 • Onderneming en aansprakelijkheid, Grotius Academie
 • Nederlands recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

24/11/2021
Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de (AVS 2021)
CMS no­digt u graag uit om deel te ne­men aan het jaar­lijk­se eve­ne­ment Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de (AVS 2021).Tij­dens dit eve­ne­ment pra­ten wij u bij over de be­lang­rijk­ste uit­spra­ken...
14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
31/03/2021
CMS be­ge­leidt Hes­sing Su­per­vers bij ‘fa­briek van de toe­komst’
CMS heeft Hes­sing Su­per­vers be­ge­leid bij haar pro­ject in Noord-Lim­burg (Ven­lo-re­gio), waar de pro­du­cent van ge­sne­den groen­te en fruit haar nieu­we ‘fa­briek van de toe­komst’ zal re­a­li­se­ren en waar haar...
18/03/2021
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieu­we edi­tie van Cham­bers Eu­ro­pe. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back.De vol­gen­de prak­tijk­groe­pen van CMS in Ne­der­land zijn ge­rankt:Cor­po­ra­te/M&AIn­su­ran­ce­Li­fe...
21/01/2021
Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de (AVS) Deel 3
Zo­als aan­ge­kon­digd tij­dens deel 2 van ons eve­ne­ment Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring en Scha­de, or­ga­ni­se­ren we ook nog een der­de ses­sie, om zo ook de res­te­ren­de door de Ho­ge Raad in 2020 ge­we­zen...
30/11/2020
Kijk te­rug: we­bi­nar Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de
Op don­der­dag 19 en don­der­dag 26 no­vem­ber heeft het jaar­lijk­se eve­ne­ment Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de (AVS) plaats­ge­von­den. Tij­dens dit eve­ne­ment be­han­del­den on­ze ad­vo­ca­ten de...
04/11/2020
CMS lan­ceert nieu­we In­su­ran­ce-app
De CMS In­su­ran­ce Group lan­ceert een nieu­we app voor ver­ze­ke­raars en her­ver­ze­ke­raars, tus­sen­per­so­nen en klan­ten van ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij­en.In de app is in­for­ma­tie te vin­den over de laat­ste ju­ri­di­sche...
19/11/2020
Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de Deel 1/2
CMS no­digt u graag uit om deel te ne­men aan het jaar­lijk­se eve­ne­ment Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de. Hier­in pra­ten de ad­vo­ca­ten van CMS u bij over de be­lang­rijk­ste Ho­ge Raad ar­res­ten...
09/02/2021
We­bi­nar Be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid en D&O in in­ter­na­ti­o­naal per­spec­tief...
De Co­vid-19 pan­de­mie zorgt voor gro­te uit­da­gin­gen voor be­stuur­ders en toe­zicht­hou­ders van (in­ter­na­ti­o­na­le) on­der­ne­min­gen. Ook de na­de­ren­de Brexit brengt de no­di­ge chal­len­ges met zich mee. De ver­wach­ting...
04/06/2020
Pri­va­cy­as­pec­ten bij de be­han­de­ling van per­so­nen­scha­de
Op don­der­dag 4 ju­ni 2020 or­ga­ni­se­ren wij een on­li­ne Lunch & Learn ses­sie aan­spra­ke­lijk­heids- en ver­ze­ke­rings­recht  van 12:30 – 13:30 uur.Als een arts aan­spra­ke­lijk wordt ge­steld, is de gang­ba­re prak­tijk...
14/05/2020
Ver­van­gings­kos­ten­clau­su­le/op­zicht­uit­slui­ting m.m.v. Aon Risk So­lu­ti­ons
NIEUW de ont­bijt­se­mi­nars bij ver­ze­ke­rings­recht. Het vier­de on­der­werp waar­over ge­spro­ken zal wor­den is ver­vangs­kos­ten­clau­su­le / op­zicht­uit­slui­ting. Meer in­for­ma­tie over het pro­gram­ma volgt.
15/04/2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...