Home / Juristen / Bas Baks
De foto van Bas Baks

Bas Baks

Partner
Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Bas Baks werkt in de Praktijkgroep Insurance van ons kantoor. Hij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een focus op schades, waaronder bouw gerelateerde kwesties en D&O.

Bas heeft geadviseerd en geprocedeerd over uiteenlopende beroepsaansprakelijkheidskwesties, (het opstellen van) verschillende soorten verzekeringen en productaansprakelijkheid (recall, meldingenVWA, polis en regres). Hij heeft daarbij onder meer opgetreden voor verzekeraars en voor verschillende multinationals.

Naast procederen bij de civiele rechter heeft Bas ervaring in arbitrages, inclusief de Raad van Arbitrage voor de Bouw en het NAI.

Hij is plaatsvervangend griffier bij de Raad van Discipline in Amsterdam geweest.

Bas is sinds 2000 advocaat. Eerst werkte hij als advocaat bij een groot advocatenkantoor in Rotterdam, daarna als advocaat/bedrijfsjurist bij een multinational in Eindhoven. Ook heeft hij enkele maanden stage gelopen binnen de praktijkgroep (Her-)Verzekering van CMS Cameron McKenna in Londen. In juni 2009 heeft hij de postacademische opleiding "Onderneming en aansprakelijkheid" van de Grotius Academie voltooid.

Meer Minder

Bas Baks is recommended.

The Legal 500, 2019

"Very user-friendly and has a positive outlook on life, which is reflected in his work product."

Chambers Europe, 2019

Praised for its ‘very good understanding of cross-border matters’, especially concerning London-based insurers, CMS’ ‘top-class’ department is headed jointly by Leonard Böhmer and Bas Baks.

The Legal 500, 2018

Bas Baks of CMS advises an impressive roster of global insurers, particularly those based in London.

Chambers Europe, 2018

Relevante ervaring

 • Vertegenwoordigen van een universiteit in een geschil met (onder)aannemers, CAR- en opstalverzekeraars in verband met materiële schade aan nat geworden datakabels.
 • Procedures tussen opdrachtgevers en CAR-verzekeraars in verband met geschillen over defecte materialen/ontwerpfouten/uitvoeringsfouten.
 • Advies en procederen over dekkingsaspecten van verschillende D&O/PI claims
 • Advisering van een aannemer in een geschil met CARverzekeraars in verband met materiële schade aan slakken.
 • Opstellen CAR-polissen voor verzekeraars.
 • Advisering over aansprakelijkheids- en verzekeringsclausules in contracten in relatie tot bouwprojecten en projectfinanciering.
 • Adviseren van een universiteit inzake polisdekking van gevolgschade door schade aan een elektriciteitscentrale.
 • Adviseren van verschillende verzekeraars over specifieke dekkingsvraagstukken in relatie tot verschillende opstal-, PI- en CAR-polissen (zoals opzichtclausules, materiele schade, beredding, etcetera).
 • Procedures tussen verschillende aannemers en verzekeraars in verband met de aansprakelijkheid voor vertraagde bouwprojecten, en de achterliggende (PI) polisdekking.
Meer Minder

Opleidingen

 • Onderneming en aansprakelijkheid, Grotius Academie
 • Nederlands recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Vereniging voor Verzekeringswetenschappen
 • Docent aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht voor de Stichting Opleiding Advocaten Arrondissement Utrecht
 • Beurs Club Technische Verzekeringen (BCTV)
 • Causarie
Meer Minder

Feed

Toon alleen
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
14 mei 20
Ver­van­gings­kos­ten­clau­su­le/op­zicht­uit­slui­ting m.m.v....
12/03/2019
Top ran­kings CMS in Cham­bers Eu­ro­pe 2019
02 apr. 20
Uit­leg van ver­ze­ke­rings­over­een­kom­sten m.m.v. Swiss...
17/04/2018
CMS ran­kings in The Legal 500 EMEA 2018
05 mrt. 20
Pri­mai­re dek­kings­om­schrij­ving m.m.v. Starr Com­pa­nies
16/03/2018
Aan­dachts­pun­ten bij het ne­men van re­gres
06 feb. 20
Ont­bijt­se­mi­nar ver­ze­ke­rings­recht ver­zwij­ging / me­de­de­lings­plicht
14/02/2018
Suc­ces­vol se­mi­nar 'Pro­duct­vei­lig­heid: Op naar een duur­zaam...
28 nov. 19
Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring en Scha­de
31 jan. 18
Ten things eve­ry in­su­rer should know
18/04/2016
CMS Com­pli­an­ce Aca­de­my 2016