Home / Juristen / Bob van Zijl
Portret van Bob Zijl

Bob van Zijl

Counsel
Kandidaat-notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Frans, Engels, Nederlands

Bob van Zijl is als kandidaat-notaris verbonden aan de Praktijkgroep Corporate/M&A van ons kantoor. Zijn kennis en ervaring spitst zich met name toe op het ondernemings- en rechtspersonenrecht in brede zin.

Zijn aandachtsgebieden betreffen onder meer: nationale en internationale joint ventures, fusies en overnames, venture capital, beleggingsinstellingen, corporate governance, reorganisaties en splitsingen, zekerheden en werknemersparticipatieplannen.

De cliënten van Bob zijn met name middelgrote en grote ondernemingen en instellingen. Een aanzienlijk gedeelte van zijn cliënten behoort tot de sectoren retail, duurzame energie, technologie en media, vastgoedontwikkeling en venture capital. Daarnaast richt Bob zich op familieondernemingen.

Bob heeft de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht succesvol afgerond.

Meer Minder

‘Bob van Zijl delivers quick and accurate corporate support when needed.’

The Legal 500 EMEA, 2020

Relevante ervaring

  • Adviseerde Curetis bij haar IPO aan Euronext Amsterdam en Brussel
  • Adviseerde Logistic Capital Partners bij de realisatie van een distributiecentrum voor Primark
  • Adviseerde Delin bij de structurering en aankoop van diverse distributiecentra
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Meer Minder

Opleidingen

  • Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie
  • Notarieel recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

09/07/2021
Con­sul­ta­tie amb­te­lijk voor­ont­werp di­gi­ta­le op­rich­ting be­slo­ten ven­noot­schap­pen
Eli­sa­beth von Meij­en­feldt en Bob van Zijl heb­ben na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het wets­voor­stel ten aan­zien van de di­gi­ta­le op­rich­ting van be­slo­ten ven­noot­schap­pen. Zij heb­ben...
10/08/2020
CMS ad­vi­seert Ar­kes­sa bij de aan­koop van Sim Ser­vi­ces
CMS heeft Ar­kes­sa bij­ge­staan bij de over­na­me van Sim Ser­vi­ces. Sim Ser­vi­ces is een on­af­han­ke­lij­ke le­ve­ran­cier van sim­kaar­ten en dien­sten op het vlak van M2M (Ma­chi­ne to Ma­chi­ne) en IoT (In­ter­net of Things)...
07/07/2020
CMS ad­vi­seert Im­ma­tics bij be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on...
Im­ma­tics N.V. heeft de af­ron­ding van de be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on Cor­po­ra­ti­on aan­ge­kon­digd. De aan­de­len en war­rants van Im­ma­tics wor­den nu ver­han­deld aan de Nasdaq Ca­pi­tal Mar­ket...
24/06/2020
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce Sys­tems bij de aan­koop van Itan­nex
CMS heeft Ar­kan­ce Sys­tems bij­ge­staan bij de over­na­me van Itan­nex, een soft­wa­re le­ve­ran­cier van CAD- en BIM-op­los­sin­gen.Ar­kan­ce Sys­tems is een soft­wa­re ont­wik­ke­laar voor de bouw en een Au­to­desk Pla­ti­num...
08/06/2020
CMS ad­vi­seert Byn­der bij de aan­koop van We adapt
CMS heeft Byn­der bij­ge­staan bij de over­na­me van We adapt, een ont­wik­ke­laar van een cre­a­ti­ve ma­na­ge­ment­pla­form voor vi­deo’s.We Adapt ope­reert van­uit Am­ster­dam en heeft een cre­a­ti­ve ma­na­ge­ment plat­form...
13/05/2020
Con­sul­ta­tie amb­te­lijk voor­ont­werp van het wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring NV-recht
Bob van Zijl, Eli­an­ne Las­sooij, Mar­tijn van der Bie en Tom van Duuren heb­ben na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring NV-recht en even­wich­ti­ger man/vrouw ver­hou­ding...
12/03/2020
CMS ad­vi­seert Equi­ni­ti bij de aan­koop van Mo­n­Idee
CMS heeft Equi­ni­ti Group plc., een in­ter­na­ti­o­naal tech­no­lo­gie- en be­taal­dien­sten­spe­ci­a­list, bij­ge­staan bij de over­na­me van Mo­n­Idee, een on­der­ne­ming die van­uit Am­ster­dam tech­no­lo­gi­sche op­los­sin­gen biedt...
17/12/2019
CMS be­noemt drie coun­sels: Jan Pe­ter IJspeert, Eti­en­ne Cox en Bob van Zijl
CMS be­noemt per 1 ja­nu­a­ri 2020 ad­vo­caat Jan Pe­ter IJspeert, be­las­ting­ad­vi­seur Eti­en­ne Cox en kan­di­daat-no­ta­ris Bob van Zijl tot coun­sel. Met de­ze be­noe­min­gen ver­sterkt CMS haar full-ser­vi­ce dienst­ver­le­ning...
21/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock
CMS heeft Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock, een Ne­der­lands-Bel­gi­sche ont­wik­ke­laar en dienst­ver­le­ner op het ge­bied van CAD soft­wa­re. Ar­kan­ce Sys­tems is een soft­wa­re ont­wik­ke­laar voor on­der meer de...
08/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce Sys­tems bij de aan­koop van CAD Ac­cent
CMS heeft Ar­kan­ce Sys­tems bij­ge­staan bij de over­na­me van CAD Ac­cent, een soft­wa­re ont­wik­ke­laar met een fo­cus op Au­to­cad.Ar­kan­ce Sys­tems is een soft­wa­re ont­wik­ke­laar voor de bouw en een Au­to­desk Pla­ti­num...
01/11/2019
CMS ad­vi­seert Green Gi­raf­fe bij joint ven­tu­re met Dai­wa Se­cu­ri­ties
CMS heeft Green Gi­raf­fe ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van 50% van haar aan­de­len aan Dai­wa Se­cu­ri­ties. De­ze joint ven­tu­re geeft Green Gi­raf­fe de mo­ge­lijk­heid om krach­ten te bun­de­len met Dai­wa Se­cu­ri­ties ad­vies­tak...
12/09/2019
CMS be­ge­leidt Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij aan­koop...
CMS ad­vi­seer­de de Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij de ac­qui­si­tie van de Queens To­wers in Am­ster­dam-West voor € 130 mln van Black­s­to­ne.   De Queens To­wers is een pro­mi­nent kan­toor­ge­bouw...