Home / Juristen / Cecilia van der Weijden
Portret van Cecilia Weijden

Cecilia van der Weijden

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Italiaans, Engels, Duits, Chinees

Cecilia is advocaat-partner in de Corporate/M&A Praktijkgroep van ons kantoor en geeft leiding aan het Nederlandse Energy & Climate Change team. Zij richt zich op de energiesector. Al meer dan vijftien jaar adviseert zij de energiesector ten aanzien van een breed scala van corporate en regulatory aspecten, waaronder fusies en overnames en de ontwikkeling en (project)financiering van (duurzame) energieprojecten.

Als M&A-advocaat kwam Cecilia eind jaren '90 in aanraking met de energiesector toen zich daar een fusiegolf voordeed. Vervolgens breidde haar praktijk zich uit met de advisering ten aanzien van projecten voor conventionele en duurzame energieopwekking. Tegenwoordig heeft Cecilia's praktijk een sterke focus op duurzame energie (on- en offshore wind, zon, biomassa en biogas).

Cecilia heeft geadviseerd ten aanzien van een groot aantal innovatieve projecten, zoals het eerste Nederlandse offshore wind park (OWEZ), de participatie van'launching customers' in de GATE LNG Terminal, de succesvolle deelname van Ørsted (voorheen DONG Energy) aan de eerste Nederlandse offshore wind tender, de acquisitie, ontwikkeling en projectfinanciering van het grootste Nederlandse zonnepark en de totstandkoming van twee grote corporate PPAs door global tech bedrijven.

Cecilia is lid van de Nederlandse Vereniging voor Energie Recht (NEvER) en de Nederlandse Vereniging voor Wind Energie (NWEA). Zij publiceert regelmatig over ontwikkelingen binnen de energiesector en is redacteur van de CMS Guide to Offshore Wind in North West Europe.

Cecilia wordt in Chambers en Legal 500 door cliënten geroemd voor haar werk en ontving een Client Choice Award 2018 in de categorie Energy & Natural Resources voor uitmuntende client service.

Meer Minder

A strong energy lawyer," according to interviewees.

Chambers Europe 2021

Global Leader - Energy

Who’s Who Legal, 2020

‘Cecilia van der Weijden is a smart, capable, and considerate M&A lawyer. She knows how to navigate negotiations and eloquently control winning positions. Her management of due diligence processes and promptly staying on top of deal topics demonstrates her decade plus of experience in the Dutch market. She is available for adhoc discussions and provides relevant negotiation tactics. She knows how to trouble shoot if/when issues present themselves.‘

The Legal 500 EMEA, 2020

Recognised for her experience handling M&A and investments into energy projects, particularly the renewable sector.

Chambers Europe, 2020

She addresses client concerns immediately and stays informed on all topics”, adding: "She knows how to see deals through and doesn't waste time.

Chambers Europe, 2020

Relevante ervaring

 • Advisering van Partners Group ten aanzien van de acquisitie van een substantieel belang in de ProjectCo die beschikt over de projectrechten voor Nederlands offshore windpark Borssele III/IV (Verkopers: Shell, MVOW en Eneco).
 • Advisering van WIRCON GmbH ten aanzien van de acquisitie, ontwikkeling en projectfinanciering van het (destijds) grootste Nederlandse zonnepark, SunPort Delfzijl.
 • Advisering van Ørsted ten aanzien van de eerste en tweede offshore wind tender van de Nederlandse overheid ten aanzien van wind energie gebied Borssele.
 • Advisering van Microsoft ten aanzien van een zgn. Power Purchase Agreement (PPA) met Vattenfall teneinde haar Nederlandse data centers te voorzien van duurzame energie afkomstig van het door Vattenfall te bouwen windpark Wieringermeer.
 • Advisering van Tesla ten aanzien van haar contracten voor de ontwikkeling,   bouw en installatie van de Powerpack (batterij voor industrieel gebruik) en de Powerwall (batterij voor consumenten gebruik) en daarmee gerelateerde registraties en vergunningseisen.
 • Advisering van Duitse wind turbine fabrikant ENERCON GmbH ten aanzien van de acquisitie van Nederlandse wind turbine fabrikant Lagerwey.
 • Advisering van een global tech bedrijf (vertrouwelijk) ten aanzien van een zgn. Power Purchase Agreement (PPA) met ENECO teneinde haar Nederlandse faciliteiten te voorzien van duurzame energie.
 • Advisering van nationale en internationale ontwikkelaars en investeerders in zonneparken (vertrouwelijk) ten aanzien van de SDE+ subsidie en verschillende project overeenkomsten, waaronder PPAs, aansluit- en transportovereenkomsten en overeenkomsten met het oog op het zekerstellen van de juiste grondrechten.
 • Advisering van Low Carbon ten aanzien van een overeenkomst voor de verlening van ontwikkelingsdiensten voor de ontwikkeling en exploitatie van zonneparken en -daken.
 • Advisering van PRISMA European Capacity Platform GmbH en haar aandeelhouders (Europese TSOs) ten aanzien van regulatoire implicaties van de ontwikkeling van nieuwe diensten op haar handelsplatform.
 • Advisering van de Nederlandse Spoorwegen (NS) ten aanzien van een overeenkomst met Fudura voor meet- en administratieve diensten met betrekking tot de afname van elektriciteit, gas en warmte. 
 • Advisering van EPEX SPOT SE, EEG AG en Powernext SA ten aanzien van een fusie met APX Group en de daaropvolgende integratie om te komen tot één energie beurs voor Centraal West Europa en de UK.
 • Advisering van een consortium onder leiding van Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited (CKI) ten aanzien van de koop van afvalverwerkingsbedrijf AVR Afvalverwerking B.V. (AVR) van Van Gansewinkel. De koopprijs bedroeg € 943.7 miljoen.
Meer Minder

Opleidingen

 • Internationale betrekkingen (internationaal economisch recht, Johns Hopkins University, VS
 • Nederlands recht (ondernemings- en privaatrecht), Universiteit van Amsterdam
 • Chinese taal, Xiamen University, China
 • Sinologie, Universiteit Leiden
Meer Minder

Feed

Toon alleen
29 april 2021
CMS ad­vi­seert AEB bij ver­koop van West­poort Warm­te aan ge­meen­te Am­ster­dam
CMS heeft AEB Hol­ding N.V. ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van haar aan­de­len­be­lang van 50% in West­poort Warm­te B.V. aan de ge­meen­te Am­ster­dam. De le­ve­ring van de aan­de­len vond plaats op 1 maart 2021 en de...
14 april 2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
01 april 2021
DOH gaat sa­men­wer­king aan met Eu­ro­pean Ener­gy voor zon­ne­park-pro­ject in...
Duur­za­me Ont­wik­ke­lings­maat­schap­pij Hol­land, een ont­wik­ke­laar van duur­za­me ener­gie­pro­jec­ten, is een lang­du­ri­ge sa­men­wer­king aan­ge­gaan met het Deen­se Eu­ro­pean Ener­gy voor de ont­wik­ke­ling van een zon­ne­park...
25/03/2021
News­flash Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving – ja­nu­a­ri en fe­bru­a­ri 2021
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in ja­nu­a­ri en fe­bru­a­ri 2021 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1. Eind­rap­port stu­die­groep Kli­maat­op­ga­ve...
18 maart 2021
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieu­we edi­tie van Cham­bers Eu­ro­pe. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back.De vol­gen­de prak­tijk­groe­pen van CMS in Ne­der­land zijn ge­rankt:Cor­po­ra­te/M&AIn­su­ran­ce­Li­fe...
15/02/2021
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - no­vem­ber en de­cem­ber 2020
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in no­vem­ber en de­cem­ber 2020 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1. In­ter­net­con­sul­ta­tie Kli­maat­wet 1.5Op...
10/12/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - sep­tem­ber en ok­to­ber 2020
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in sep­tem­ber en ok­to­ber 2020 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1.    Re­ac­tie EU-voor­stel op­ho­ging...
08/10/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­li en au­gus­tus 2020
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in ju­li en au­gus­tus 2020 zijn ge­pu­bli­ceerd.Elek­tri­ci­teit, gas en warm­te1. Be­nut­ting ge­re­ser­veer­de...
03/08/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­ni 2020
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in ju­ni 2020 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1. Be­ant­woor­ding Ka­mer­vra­gen Kli­maat­neu­tra­le ener­gie­sce­na­ri­o's...
23/6/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - april en mei 2020
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in de maan­den april en mei 2020 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1. Ka­bi­nets­aan­pak Kli­maat­be­leid: bur­ger­par­ti­ci­pa­tie...
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
January 2020
Ener­gy Tran­si­ti­on: Evo­lu­ti­on or Re­vo­lu­ti­on?
De top 15 we­reld­wij­de be­drij­ven uit de olie- en gas­in­du­strie in­ves­teert mo­men­teel 3% van hun CA­PEX-bud­get­ten in duur­za­me ener­gie. Dat komt neer op een to­taal van 6,6 mil­jard dol­lar. Dat blijkt uit on­der­zoek...