Home / People / Clair Wermers
Portret van Clair Wermers

Clair Wermers

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Clair Wermers houdt zich bezig met de kapitaalmarkt- en transactiepraktijk, dit doet zij in zowel nationaal als internationaal verband. Zij is gespecialiseerd in fusies en overnames en activatransacties van vergunninghoudende bedrijven. Zij adviseert bedrijven over alle regelgevingsaspecten van een transactie, inclusief besprekingen met de toezichthouders, regelgeving inzake marktmisbruik en meldingsvereisten.​

Clair is ook erg betrokken bij Fintech en is lid van de Raad van Advies van 2Tokens, een publiek-privaat samenwerkingsverband dat tot doel heeft duidelijke regels en richtlijnen op te stellen voor het omgaan met tokenisatie.

Meer Minder

"Clair is a very seasoned legal expert in the area of FinTech and specifically in the upcoming area of blockchain technology, cryptocurrencies and tokenisation of real-world assets."

Chambers FinTech Legal, 2023

"Clair is a problem-solver. She gives us definite answers to our questions."

The Legal 500 EMEA, 2023

"Clair Wermers is a very friendly person and is very ambitious about our project. We like her entrepreneurial mindset as this helps our process a lot to make it fast and efficient."

The Legal 500 EMEA, 2023

Clair is an expert on digital assets and how to get approval from legal regulatory bodies.

Chambers FinTech Legal, 2022

We like to think of Clair as an upcoming talent in the local FinTech sector, says a market insider. She is very active in the cryptocurrency industry.

Chambers FinTech Legal, 2021

Awards & Rankings

  • Chambers FinTech Legal, 2023, Ranked in FinTech Legal
  • The Legal 500 EMEA, 2023, Clair Wermers is ranked Leading Individual
  • The Legal 500 EMEA, 2023, Clair Wermers is Recommended
Meer Minder

Opleidingen

  • Effectenrecht, Grotius Academie
  • Domeingerichte economie, Universiteit Utrecht
  • Nederlands recht (economisch publiek- en bedrijfsrecht), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

02/05/2023
CMS Ex­pert Gui­de to Cryp­to Re­gu­la­ti­on in The Ne­ther­lands
1. How is cryp­to re­gu­la­ted? 2. Are the fol­lo­wing ac­ti­vi­ties re­gu­la­ted or un­re­gu­la­ted in your ju­ris­dic­ti­on? ― Ex­chan­ge (buy/sell) ― Cus­to­dy (hold) ― Bor­ro­wing/len­ding ― Yield/sta­king 3. How...
Comparable
17/05/2023
Cross Bor­der Fi­nan­ci­al Re­gu­la­ti­on
How to keep pa­ce with the ever chan­ging lands­ca­pe of re­gu­la­ti­on?
12/04/2023
CMS ge­rankt in de nieu­we Legal 500 EMEA
De nieuw­ste ran­kings van de Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) zijn uit. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 'per­so­nal...
24/01/2023
Re­gu­la­to­ry points of at­ten­ti­on - short vi­deo se­ries | Epi­so­de 1
Vi­deo se­ries CMS Funds Group re­gu­la­to­ry ex­perts ha­ve iden­ti­fied key re­gu­la­to­ry points of at­ten­ti­on that need to be ca­re­ful­ly ad­dres­sed in the struc­tu­ring and ma­na­ge­ment of a fund. With this in mind, we would li­ke to in­vi­te you to watch our short vi­deos They ha­ve been de­vi­sed to pro­vi­de fund ma­na­gers with a glim­p­se in­to the do’s and don’ts across a num­ber of ba­sic are­as that con­vey sig­ni­fi­cant risks.
23/01/2023
Duur­za­me fi­nan­cie­ring en uit­da­gen­de re­gel­ge­ving
10-11-2022 Het ver­an­de­ren­de (po­li­tie­ke) kli­maat, ge­wij­zig­de op­vat­tin­gen en nieu­we (fi­nan­ci­ë­le) ESG-re­gel­ge­ving bren­gen voor on­der­ne­min­gen ver­schil­len­de uit­da­gin­gen én kan­sen op het ge­bied van fi­nan­cie­ring.De kli­maat­ri­si­co’s en tran­si­tie­ri­si­co’s zet­ten de re­sul­ta­ten van on­der­ne­min­gen, die hun fi­nan­cie­ring vaak deels be­trek­ken bij fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen (kre­diet­ver­strek­kers), on­der druk. Van­uit fi­nan­cie­rings­oog­punt is een sustai­na­ble bu­si­ness­mo­del on­mis­baar voor de le­vens­vat­baar­heid van een on­der­ne­ming en be­houd van kas­stro­men.Daar­naast zien niet-fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen de fi­nan­cier­baar­heid van hun ac­ti­vi­tei­ten af­ne­men als ge­volg van toe­ne­men­de ESG-re­gel­druk voor fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen. Fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen wor­den steeds va­ker ge­dwon­gen slechts sustai­na­ble bu­si­ness­mo­del­len te fi­nan­cie­ren. Bo­ven­dien staat dit on­der­werp hoog op de agen­da van toe­zicht­hou­ders.In dit hoofd­stuk kij­ken we al­ler­eerst naar de cru­ci­a­le rol die is weg­ge­legd voor kre­diet­ver­strek­kers bij het be­ha­len van duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen waar­na we in­gaan op de Eu­ro­pe­se duur­zaam­heids­wet­ge­ving en rol van de toe­zicht­hou­ders. Ver­vol­gens kij­ken we naar en­ke­le vor­men van duur­zaam fi­nan­cie­ren, die voor­de­len voor on­der­ne­min­gen kun­nen op­le­ve­ren. De rol van de kre­diet­ver­strek­ker Om de am­bi­ti­eu­ze kli­maat­doe­len van het Ak­koord van Pa­rijs te be­ha­len, be­staat een aan­zien­lij­ke ka­pi­taal- en fi­nan­cie­rings­be­hoef­te om de tran­si­tie naar een duur­za­me eco­no­mie mo­ge­lijk te ma­ken. Het is es­sen­ti­eel dat naast pu­blie­ke gel­den ook een be­roep op pri­va­te geld­stro­men wordt ge­daan.De be­trok­ken­heid van de ban­cai­re en fi­nan­ci­ë­le sec­tor is dan ook on­mis­baar om de­ze tran­si­tie te kun­nen re­a­li­se­ren. Het sti­mu­le­ren van trans­pa­ran­tie en lan­ge­ter­mijn­den­ken van fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen over de duur­zaam­heids­kwes­tie is vol­gens de Eu­ro­pe­se wet­ge­ver nood­za­ke­lijk om de­ze doe­len te kun­nen ver­we­zen­lij­ken. Daar­naast moet duur­zaam­heid een vast on­der­deel van het ri­si­co­be­heer van fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen zijn. Voort­du­rend wordt nieu­we re­gel­ge­ving af­ge­kon­digd die zich met na­me richt op fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen. De­ze re­gel­ge­ving heeft in­di­rect ook im­pact op re­gu­lie­re on­der­ne­min­gen en (par­ti­cu­lie­re) be­leg­gers. On­dui­de­lijk­heid over wel­ke ac­ti­vi­tei­ten duur­zaam zijn, is één van de re­de­nen waar­om in­ves­te­rin­gen in duur­za­me ini­ti­a­tie­ven ach­ter­blij­ven. Van­uit de Eu­ro­pe­se wet­ge­ver zijn stan­daar­den ge­ïn­tro­du­ceerd die kwa­li­fi­ce­ren in hoe­ver­re een ac­ti­vi­teit duur­zaam is. Door het in­tro­du­ce­ren van trans­pa­ran­tie wordt green­was­hing voor­ko­men en wor­den be­leg­gers ge­sti­mu­leerd om duur­zaam te in­ves­te­ren. Door het in­tro­du­ce­ren van trans­pa­ran­tie wordt green­was­hing voor­ko­men. Aan­van­ke­lijk richt­te de­ze re­gel­ge­ving zich op het ver­we­zen­lij­ken van mi­li­eu­doel­stel­lin­gen, maar in toe­ne­men­de ma­te zijn de so­ci­a­le en gover­nan­ce as­pec­ten van ESG on­der­werp van de­ze re­gel­ge­ving.Fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen ne­men in hun hoe­da­nig­heid van in­ves­teer­ders en ver­strek­kers van fi­nan­cie­ring een cru­ci­a­le rol in de sa­men­le­ving. Zij zijn on­mis­baar voor het be­rei­ken van de kli­maat­doe­len. De wet- en re­gel­ge­ving van­uit Eu­ro­pa richt zich met na­me op fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen. Naast de­ze re­gel­ge­ving wor­den fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen door be­lan­gen­or­ga­ni­sa­ties ge­we­zen op de rol die zij in de tran­si­tie (zou­den moe­ten) spe­len.Fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen kun­nen in hun func­tie van geld­ver­strek­ker hun klan­ten sti­mu­le­ren duur­za­me ini­ti­a­tie­ven te ont­plooi­en. Het is na­me­lijk (me­de) de be­doe­ling dat de­ze on­der­ne­min­gen aan de duur­zaam­heids­tran­si­tie bij­dra­gen. Zij kun­nen er­voor kie­zen be­paal­de niet-duur­za­me ini­ti­a­tie­ven niet lan­ger te fi­nan­cie­ren. De ge­fi­nan­cier­de par­tij­en zul­len dan ook de ge­vol­gen van de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving on­der­vin­den.Als fi­nan­ciers van de eco­no­mie zijn ban­ken bloot­ge­steld aan kre­diet­ri­si­co’s, re­pu­ta­tie­ri­si­co’s, ju­ri­di­sche ri­si­co’s, ope­ra­ti­o­ne­le ri­si­co en markt­ri­si­co’s. Maat­schap­pe­lij­ke op­vat­tin­gen in het al­ge­meen en kli­maat­vraag­stuk­ken in het bij­zon­der be­ïn­vloe­den de­ze po­ten­ti­ë­le ri­si­co’s. Ook de ver­an­de­ren­de op­vat­ting en voor­keu­ren van hun klan­ten lei­den er­toe dat fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen duur­zaam­heid hoog op de in­ter­ne agen­da heb­ben staan.Ban­ken wor­den niet al­leen recht­streeks, maar ook in­di­rect via hun kre­diet­por­te­feuil­le aan de­ze po­ten­ti­ë­le ri­si­co’s bloot­ge­steld. Een fi­nan­ci­ë­le in­stel­ling kan met haar kre­diet­por­te­feuil­le over­ver­te­gen­woor­digd zijn in be­paal­de eco­no­mi­sche sec­to­ren of ge­o­gra­fi­sche ge­bie­den. Het is van be­lang dat ban­ken de (om­vang van de­ze) ri­si­co’s in­tern mee­we­gen. De fi­nan­ci­ë­le re­gel­ge­ving van­uit Eu­ro­pa en het toe­zicht op de na­le­ving daar­van dwin­gen fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen an­ders te kij­ken naar de ac­ti­vi­tei­ten die zij fi­nan­cie­ren.Bin­nen de hui­di­ge ri­si­co­mo­del­len die zich van ouds­her op het ni­veau van het kre­diet­dos­sier rich­ten wor­den duur­zaam­heids­ri­si­co’s niet of slechts be­perkt mee­ge­wo­gen. Voor een bank die tra­di­ti­o­neel een groot aan­deel heeft in de fi­nan­cie­ring van de glas­tuin­bouw, moet het ver­gro­te ri­si­co op storm- en ha­gel­scha­de in een bre­de­re be­oor­de­ling van een fi­nan­cie­rings­aan­vraag wor­den mee­ge­no­men dan nu het ge­val is. Ook de­ze ri­si­co’s moe­ten wor­den mee­ge­wo­gen en ge­kwan­ti­fi­ceerd.De ver­wach­ting be­staat dat fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen ter be­per­king van de­ze kli­maat­ri­si­co’s hun kre­diet­por­te­feuil­le ‘groe­ner’ zul­len la­ten wor­den. Het is dan ook de ver­wach­ting dat het steeds las­ti­ger zal wor­den om een fi­nan­cie­ring of her­fi­nan­cie­ring van min­der duur­za­me­re ac­ti­vi­tei­ten te ver­krij­gen. In ie­der ge­val zal de­ze fi­nan­cie­ring te­gen on­gun­sti­ge­re voor­waar­den kun­nen wor­den ver­kre­gen.Bij het ver­strek­ken van de fi­nan­cie­ring is het be­per­ken van ri­si­co’s het uit­gangs­punt van een bank. Dat be­te­kent dat in­no­va­tie­ve par­tij­en zon­der be­sten­di­ge kas­stro­men die ge­bruik ma­ken van nieu­we tech­no­lo­gie­ën vaak zijn aan­ge­we­zen op an­de­re bron­nen voor li­qui­di­teit dan een bank­fi­nan­cie­ring. Om­dat kli­maat­ri­si­co’s door de sa­men­le­ving zul­len moe­ten wor­den ge­dra­gen, moet de over­heid dan ook een pro­mi­nen­te rol spe­len bij de tran­si­tie naar de ver­duur­za­ming van eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten. Steun kan wor­den ver­leend in de vorm van sub­si­dies of staats­ge­ga­ran­deer­de le­nin­gen. Eu­ro­pe­se duur­zaam­heids­wet­ge­ving Van­uit de Eu­ro­pe­se Unie wordt er veel aan­dacht be­steed aan re­gel­ge­ving die er­voor zorgt dat on­ze eco­no­mie groe­ner en duur­za­mer wordt. De ka­pi­taal­stro­men wor­den her­leid naar duur­za­me­re vor­men van in­ves­te­ren en be­leg­gen. De reeks Eu­ro­pe­se ESG-wet­ge­ving om­vat on­der an­de­re de Taxo­no­mie­ver­or­de­ning, de Sustai­na­ble Fi­nan­ce Dis­clo­su­re Re­gu­la­ti­on (SF­DR), de Non-Fi­nan­ci­al Re­por­ting Di­rec­ti­ve (NFRD) en de voor­stel­len voor de Cor­po­ra­te Sustai­na­bi­li­ty Re­por­ting Di­rec­ti­ve (CS­RD) en de Cor­po­ra­te Sustai­na­bi­li­ty Due Di­li­gen­ce Di­rec­ti­ve (CSDD). Taxo­no­mie­ver­or­de­ning De Taxo­no­mie­ver­or­de­ning geeft een uni­form clas­si­fi­ca­tie­sys­teem waar­door er wordt ge­tracht ze­ker­heid te cre­ë­ren over duur­za­me be­leg­gin­gen. Uit de Taxo­no­mie­ver­or­de­ning volgt of eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten als eco­lo­gisch duur­zaam kun­nen wor­den be­stem­peld. De Taxo­no­mie­ver­or­de­ning is van toe­pas­sing op fi­nan­ci­ë­le markt­deel­ne­mers en be­treft dan ook ban­ken, be­paal­de be­leg­gings­on­der­ne­min­gen, fonds­be­heer­ders, ver­ze­ke­raars en ont­wik­ke­laars van be­paal­de pen­si­oen­pro­duc­ten. De Taxo­no­mie­ver­or­de­ning de­fi­ni­eert be­paal­de be­leg­gings­pro­duc­ten en pen­si­oen­pro­duc­ten. Ten aan­zien van de­ze fi­nan­ci­ë­le pro­duc­ten zijn de fi­nan­ci­ë­le markt­deel­ne­mers ver­plicht om in­for­ma­tie aan te le­ve­ren waar­uit de duur­zaam­heid van de­ze fi­nan­ci­ë­le pro­duc­ten volgt. De in­for­ma­tie moet on­der meer wor­den weer­ge­ge­ven op de web­si­te en op­ge­no­men in het fonds­pros­pec­tus, het jaar­ver­slag, de be­leg­gers­in­for­ma­tie, de mar­ke­ting­do­cu­men­ta­tie en pe­ri­o­die­ke rap­por­ta­ges. De Taxo­no­mie­ver­or­de­ning moet meer ze­ker­heid cre­ë­ren over duur­za­me be­leg­gin­gen. De doel­stel­lin­gen met be­trek­king tot kli­maat­mi­ti­ga­tie en adap­tie uit de Taxo­no­mie­ver­or­de­ning zijn reeds van toe­pas­sing en moe­ten nu al wor­den mee­ge­no­men in de in­for­ma­tie­voor­zie­ning. De re­gels ten aan­zien van de ove­ri­ge doel­stel­lin­gen, zo­als de ver­vui­lings­pre­ven­tie en de be­scher­ming van eco­sys­te­men, tre­den in wer­king op 1 ja­nu­a­ri 2023. Het is voor de fi­nan­ci­ë­le markt­deel­ne­mers die on­der de reik­wijd­te van de Taxo­no­mie­ver­or­de­ning val­len dan ook raad­zaam reeds voor­be­rei­din­gen te tref­fen om aan de­ze nieu­we re­gels te vol­doen. NFRD Fi­nan­ci­ë­le markt­deel­ne­mers met meer dan 500 werk­ne­mers moe­ten als ge­volg van de NFRD ver­kla­ren welk deel van de om­zet en uit­ga­ven in lijn zijn met de voor­noem­de Taxo­no­mie­ver­or­de­ning. Dit kan in een bij­la­ge van het jaar­lijk­se fi­nan­ci­ë­le ver­slag of in een apar­te jaar­lijk­se duur­zaam­heids­rap­por­ta­ge. SF­DR Ook de SF­DR geeft na­de­re re­gels voor de in­for­ma­tie­ver­schaf­fing over duur­zaam­heid in de fi­nan­ci­ë­le sec­tor. Eco­lo­gi­sche duur­zaam­heid in de eco­no­mi­sche markt vormt de ba­sis voor de­ze in­for­ma­tie­voor­zie­nings­re­ge­ling. Be­leg­gers moe­ten gron­dig wor­den ge­ïn­for­meerd over de ef­fec­ten op duur­zaam­heid door het be­leg­gings­be­leid en de be­leg­gings­be­slis­sin­gen door fi­nan­ci­ë­le markt­par­tij­en.De SF­DR is in be­gin­sel van toe­pas­sing op al­le fi­nan­ci­ë­le markt­deel­ne­mers on­ge­acht of ze duur­za­me fi­nan­ci­ë­le pro­duc­ten aan­bie­den of niet. On­der fi­nan­ci­ë­le markt­deel­ne­mers wor­den de­zelf­de on­der­ne­min­gen ver­staan als on­der de Taxo­no­mie­ver­or­de­ning. Het be­treft dan ook ban­ken, be­paal­de be­leg­gings­on­der­ne­min­gen, fonds­be­heer­ders, ver­ze­ke­raars en van ont­wik­ke­laars van be­paal­de pen­si­oen­pro­duc­ten.De SF­DR be­vat een clas­si­fi­ca­tie­sys­teem met drie hoofd­ca­te­go­rie­ën. De eer­ste ca­te­go­rie fi­nan­ci­ë­le pro­duc­ten om­vat al­le klas­sie­ke pro­duc­ten zon­der duur­zaam­heids­ken­mer­ken. Ca­te­go­rie twee ziet op fi­nan­ci­ë­le pro­duc­ten met en­ke­le duur­za­me ken­mer­ken. De der­de ca­te­go­rie fi­nan­ci­ë­le pro­duc­ten be­treft pro­duc­ten die spe­ci­fiek duur­zaam­heid als doel heb­ben en waar­voor dat een bin­dend en ver­plicht on­der­deel is van het be­leg­gings­pro­ces.De in­for­ma­tie­ver­strek­kings­re­gels be­tref­fen voor­al het in aan­mer­king ne­men van on­gun­sti­ge ef­fec­ten op duur­zaam­heid in het be­leg­gings­be­leid of -ad­vies, op en­ti­teits­ni­veau en op pro­duct­ni­veau. Ver­der be­tref­fen de­ze in­for­ma­tie­ver­strek­kings­re­gels de in­te­gra­tie van duur­zaam­heids­ri­si­co’s, de ge­drags­lij­nen in­za­ke duur­zaam­heids­ri­si­co’s en het be­lo­nings­be­leid met be­trek­king tot de in­te­gra­tie van duur­zaam­heids­ri­si­co’s. CS­RD Op 21 april 2021 heeft de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie een pak­ket goed­ge­keurd met be­trek­king tot duur­za­me fi­nan­cie­ring. Dit pak­ket om­vat on­der meer een voor­stel voor een richt­lijn die ziet op de ver­slag­leg­ging over de duur­zaam­heid van on­der­ne­min­gen, de CS­RD.De CS­RD breidt de reik­wijd­te en de open­baar­ma­kings­ver­eis­ten voor ESG-in­for­ma­tie waar­in de be­staan­de NFRD al voor­ziet ver­der uit. De CS­RD be­vat ver­schil­len­de aan­vul­len­de voor­schrif­ten. Zo zijn on­der­ne­min­gen ver­plicht om in­for­ma­tie open­baar te ma­ken die no­dig is om te be­grij­pen hoe duur­zaam­heids­fac­to­ren de on­der­ne­ming be­ïn­vloe­den. Ook moet in­for­ma­tie die no­dig is om de ei­gen ef­fec­ten van de on­der­ne­ming op de sa­men­le­ving en het mi­li­eu te be­grij­pen open­baar wor­den ge­maakt.Naast de ver­eis­te in­for­ma­tie on­der de NFRD, zul­len de on­der­ne­min­gen ver­plicht zijn in­for­ma­tie te ver­strek­ken over hun stra­te­gie, doel­stel­lin­gen, de rol van het be­stuur en het ma­na­ge­ment, de be­lang­rijk­ste ne­ga­tie­ve ef­fec­ten die ver­band hou­den met de on­der­ne­ming en haar waar­de­ke­ten, im­ma­te­ri­ë­le ac­ti­va en hoe zij de in­for­ma­tie die zij rap­por­te­ren heb­ben ge­ï­den­ti­fi­ceerd. On­der­ne­min­gen zul­len ook hun groe­ne fi­nan­ci­ë­le in­di­ca­to­ren be­kend moe­ten ma­ken over­een­kom­stig de Taxo­no­mie­ver­or­de­ning om aan te ge­ven wel­ke van hun ac­ti­vi­tei­ten duur­zaam zijn. De rap­por­ta­ge ziet dan ook op de (mo­ge­lij­ke) ef­fec­ten die de ac­ti­vi­tei­ten van de on­der­ne­ming (kun­nen) heb­ben op duur­zaam­heid. CSDD Com­ple­men­tair aan de CS­DR heeft de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie het voor­stel voor de CSDD ge­pu­bli­ceerd. De be­oog­de richt­lijn zal van toe­pas­sing zijn op on­der­ne­min­gen met meer dan 500 werk­ne­mers en een we­reld­wij­de om­zet van meer dan 150 mil­joen eu­ro (net­to). Te­vens zal de CSDD van toe­pas­sing zijn in­dien er spra­ke is van meer dan 250 werk­ne­mers en een we­reld­wij­de om­zet van 40 mil­joen (net­to) in­dien 50% van de­ze om­zet voort­vloeit uit be­paal­de sec­to­ren. De ver­plich­tin­gen on­der de CSDD be­tref­fen het in­te­gre­ren van due di­li­gen­ce in het be­leid van de on­der­ne­ming en het on­der­zoe­ken naar (mo­ge­lij­ke) na­de­li­ge ef­fec­ten op men­sen­rech­ten en het kli­maat. De na­de­li­ge men­sen­rech­ten- en kli­maat­ef­fec­ten moe­ten wor­den stop­ge­zet en be­perkt en daar­naast moe­ten pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len wor­den ge­no­men. Pro­ce­du­res moe­ten wor­den op­ge­zet met be­trek­king tot het ver­wer­ken en be­han­de­len van klach­ten. Ver­der moet er toe­zicht wor­den ge­hou­den op de on­der­ne­mings­ac­ti­vi­tei­ten en de ge­no­men maat­re­ge­len. Ten­slot­te moe­ten be­vin­din­gen uit het hier­voor ge­noem­de on­der­zoek wor­den ge­rap­por­teerd on­der CSDD en zal men een plan dat het bu­si­ness­mo­del en de on­der­ne­mings­stra­te­gie ver­e­nigt met het Ak­koord van Pa­rijs moe­ten op­stel­len. De ver­wach­ting is dat de­ze richt­lijn aan­zien­lij­ke im­pact zal heb­ben op de on­der­ne­min­gen die on­der de reik­wijd­te gaan val­len. Zie voor meer de­tails hoofd­stuk 1. Rol toe­zicht­hou­ders Van­we­ge de voor­keu­ren van be­leg­gers voor duur­za­me in­ves­te­rin­gen, moe­ten fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen er­voor zor­gen dat de door hen ver­strek­te in­for­ma­tie over de­ze pro­duc­ten cor­rect, dui­de­lijk en niet mis­lei­dend is. De AFM en DNB zien hand­ha­ving van duur­zaam­heids­re­gel­ge­ving als speer­punt van toe­zicht. Zo­wel de Au­to­ri­teit Fi­nan­ci­ë­le Mark­ten (AFM) als De Ne­der­land­sche Bank (DNB) heb­ben in hun rol als toe­zicht­hou­ders aan­ge­ge­ven dat ze hand­ha­ving van duur­zaam­heids­re­gel­ge­ving als speer­punt van toe­zicht op de fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen zien.DNB ziet het kli­maat­ri­si­co als een po­ten­ti­eel sys­teem­ri­si­co voor de fi­nan­ci­ë­le sec­tor. De ge­vol­gen en ri­si­co’s ver­bon­den aan kli­maat­ver­an­de­ring die hier­bij voor fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen gel­den wor­den on­der­ver­deeld in fy­sie­ke ri­si­co’s, tran­si­tie­ri­si­co’s en aan­spra­ke­lijk­heids­ri­si­co’s. On­der fy­sie­ke ri­si­co’s wordt kli­maat­ge­re­la­teer­de scha­de ver­staan, zo­als scha­de door over­stro­ming en storm. Tran­si­tie­ri­si­co’s zijn ri­si­co’s die ont­staan als ge­volg van een ge­lei­de­lij­ke ver­an­de­ring naar een min­der kli­maat­be­las­ten­de eco­no­mie. Hier­on­der wordt tech­ni­sche voor­uit­gang (zo­als de over­gang van olie en gas naar zon- en wind­ener­gie), wij­zi­gin­gen in voor­keu­ren van be­wus­te­re con­su­men­ten, de in­voe­ring van duur­zaam­heids­re­gel­ge­ving, maar ook de ge­wij­zig­de pu­blie­ke opi­nie ver­staan. Fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen moe­ten zich be­wust zijn van de­ze ri­si­co’s en de­ze in hun in­ter­ne ri­si­co­be­heer­sing mee te we­gen. Uit­ein­de­lijk is de ver­wach­ting dat de kre­diet­por­te­feuil­le duur­za­mer wordt, waar­door op ma­cro­ni­veau een la­ger ri­si­co be­staat in ver­ge­lij­king met de hui­di­ge kre­diet­por­te­feuil­le.DNB richt zich op kli­maat- en mi­li­eu­ri­si­co’s, waar­bij de fo­cus ligt op de be­wust­wor­ding en aan­pak van duur­zaam­hei­dri­si­co’s bin­nen de fi­nan­ci­ë­le sec­tor. Kli­maat- en mi­li­eu­ri­si­co’s kun­nen een ma­te­ri­ë­le fi­nan­ci­ë­le im­pact heb­ben op de fi­nan­ci­ë­le so­li­di­teit en re­pu­ta­tie van fond­sen. Om de­ze ri­si­co’s te be­heer­sen heeft DNB een do­cu­ment op­ge­steld met richt­lij­nen voor het in­te­gre­ren van kli­maat- en mi­li­eu­ri­si­co’s in de stra­te­gie, gover­nan­ce, ri­si­co­be­heer­sing en in­for­ma­tie­voor­zie­ning van fonds­be­heer­ders. Daar­naast toetst DNB be­leids­be­pa­lers en me­de­be­leids­be­pa­lers van be­paal­de fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen voor­dat zij hun func­tie kun­nen gaan ver­vul­len. Bij de­ze toet­sing neemt DNB neemt de ken­nis en er­va­ring van de kan­di­daat met be­trek­king tot kli­maat- en mi­li­eu­ri­si­co’s mee.AFM houdt toe­zicht of fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen be­trouw­ba­re en toe­gan­ke­lij­ke in­for­ma­tie ver­strek­ken met be­trek­king tot duur­zaam­heids­fac­to­ren. De on­der toe­zicht staan­de in­stel­lin­gen moe­ten duur­zaam­heids­as­pec­ten in­te­gre­ren in hun be­drijfs­voe­ring, pro­duct­ont­wik­ke­ling, ri­si­co­ma­na­ge­ment en in­ves­te­rings­be­slis­sin­gen. Con­su­men­ten en an­de­re af­ne­mers moe­ten ade­quaat wor­den ge­ïn­for­meerd en ge­ad­vi­seerd ter on­der­steu­ning van hun fi­nan­ci­ë­le be­slis­sin­gen en krij­gen een pro­duct dat pas­send is bij hun be­hoef­te. Vor­men van duur­zaam fi­nan­cie­ren De af­ge­lo­pen ja­ren zijn, on­der meer als ge­volg van de toe­ne­men­de re­le­van­tie en po­pu­la­ri­teit van vor­men van duur­zaam fi­nan­cie­ren, ver­schil­len­de duur­za­me fi­nan­cie­rings­in­stru­men­ten ont­wik­keld voor zo­wel le­nin­gen als voor obli­ga­ties. Voor le­nin­gen in de in­ter­na­ti­o­na­le fi­nan­cie­rings­markt zijn de zo­ge­naam­de Green Loans en Sustai­na­bi­li­ty-Lin­ked Loans het meest po­pu­lair. Hoe­wel de do­cu­men­ta­tie­stan­daar­den voor groe­ne obli­ga­ties niet aan de or­de ko­men in de­ze bij­dra­ge, is met na­me de stan­daard voor Green Loans ge­ïn­spi­reerd op de Green Bond Prin­ci­ples die reeds sinds 2014 in ont­wik­ke­ling zijn. Naast de­ze in­ter­na­ti­o­na­le stan­daar­den en ini­ti­a­tie­ven zijn er ook na­ti­o­na­le groe­ne fi­nan­cie­rings­vor­men, zo­als de re­ge­ling voor groen­ban­ken en groei­fond­sen, die even­eens niet aan de or­de ko­men in de­ze bij­dra­ge.Green Loans zijn ge­ba­seerd op de Green Lo­an Prin­ci­ples (GLP) uit­ge­vaar­digd door Lo­an Mar­ket As­so­ci­a­ti­on (LMA) sa­men met de Asia Pa­ci­fic Lo­an Mar­ket As­so­ci­a­ti­on (APLMA) en de Lo­an Syn­di­ca­ti­ons and Tra­ding As­so­ci­a­ti­on (LSTA). De GLP zijn voor het eerst in 2018 uit­ge­vaar­digd om de con­sis­ten­tie van de fi­nan­ci­ë­le mark­ten op het ge­bied van groe­ne le­nin­gen te be­vor­de­ren. De meest re­cen­te ver­sie van de GLP en bij­be­ho­ren­de ‘hand­lei­ding’ da­te­ren van fe­bru­a­ri 2021.Sustai­na­bi­li­ty-Lin­ked Loans zijn ge­ba­seerd op de Sustai­na­bi­li­ty-Lin­ked Lo­an Prin­ci­ples (SLLPs) even­eens uit­ge­vaar­digd door de LMA, APLMA en LSTA. De meest re­cen­te ver­sie van de SLLP en bij­be­ho­ren­de hand­lei­ding da­te­ren van maart 2022.Zo­wel de GLP als de SLLPs zijn be­gin­se­len die markt­par­tij­en vrij­wil­lig kun­nen toe­pas­sen op een in­di­vi­du­e­le ba­sis per le­ning en die rich­ting ge­ven door mid­del van be­paal­de ken­mer­ken voor wan­neer een le­ning kwa­li­fi­ceert als een Green Lo­an of een of Sustai­na­bi­li­ty-Lin­ked Lo­an. De GLP en SLLPs ge­ven en­kel een ka­der waar­bin­nen der­ge­lij­ke pro­duc­ten zich ver­der kun­nen ont­wik­ke­len. De GLP en SLLPs wor­den in­mid­dels veel­vul­dig ge­bruikt en om­armd door ver­schil­len­de Ne­der­land­se (groot)ban­ken. Ove­ri­gens kent de LMA naast de GLP en SLLPs nog ver­schil­len­de an­de­re ini­ti­a­tie­ven op het ge­bied van ESG, zo­als de So­ci­al Lo­an Prin­ci­ples uit 2021 die rich­ting ge­ven aan het ver­strek­ken van le­nin­gen ten be­hoe­ve van ‘so­ci­a­le pro­jec­ten’.Wat be­treft de in­houd van de ‘groe­ne kre­diet­do­cu­men­ta­tie’ op ba­sis van de GLP en SLLPs moet wor­den op­ge­merkt dat de­ze vaak slechts be­perkt ver­schilt van niet-groe­ne kre­diet­do­cu­men­ta­tie. GLP/ Green Loans Vol­gens de GLP kan er en­kel een groe­ne le­ning wor­den ver­strekt voor ‘groe­ne pro­jec­ten’. Een in­di­ca­tie van wat groe­ne pro­jec­ten kun­nen zijn, is te vin­den in bij­la­ge 1 van de GLP. Vol­gens de GLP moet een groe­ne le­ning in ie­der ge­val vol­doen aan de vol­gen­de vier kern­com­po­nen­ten:Doel: de le­ning (of deel/tran­che) mag slechts wor­den aan­ge­wend voor een groen pro­ject en dit ge­bruik is vol­doen­de ge­waar­borgd en vast­ge­legd in de fi­nan­cie­rings­do­cu­men­ta­tie. Pro­ces voor eva­lu­a­tie en se­lec­tie: van de kre­diet­ne­mer wordt ver­wacht dat hij de kre­diet­ge­ver dui­de­lijk­heid ver­schaft over zijn mi­li­eu­duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen en op grond waar­van de kre­diet­ne­mer con­clu­deert dat de ge­fi­nan­cier­de pro­jec­ten als groen kwa­li­fi­ce­ren.Ge­bruik: van de le­ning­ne­mer wordt ver­wacht dat hij be­schikt over een sys­teem dat er­voor zorgt dat door de le­ning­ge­ver kan wor­den na­ge­gaan of de op­breng­sten van de le­ning wor­den ge­bruikt voor het des­be­tref­fen­de groe­ne pro­ject.Rap­por­ta­ge: de le­ning­ne­mer moet de le­ning­ge­ver jaar­lijks op de hoog­te hou­den van het ge­bruik van de gel­den, in ie­der ge­val tot­dat de le­ning vol­le­dig is op­ge­no­men. SLLPs / Sustai­na­bi­li­ty-Lin­ked Loans Vol­gens de SLLPs moet de kre­diet­ne­mer spe­ci­fie­ke en am­bi­ti­eu­ze doe­len stel­len - de sustai­na­bi­li­ty per­for­man­ce tar­gets (SPTs) - in com­bi­na­tie met be­te­ke­nis­vol­le key per­for­man­ce in­di­ca­tors (KPIs). Aan de hand van de SPTs en KPIs moet het ver­vol­gens mo­ge­lijk zijn te be­oor­de­len of de kre­diet­ne­mer op weg is om aan zijn duur­zaam­heids­tar­gets te vol­doen.De KPIs kun­nen gel­inkt wor­den aan in­ter­ne en ex­ter­ne doe­len. Zo kan een kre­diet­ne­mer een ex­tern bu­reau vra­gen om een duur­zaam­heids­ra­ting ten aan­zien van de on­der­ne­ming of kun­nen kre­diet­ne­mer en kre­diet­ge­ver af­spre­ken wel­ke (in­ter­ne) duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen als KPI zul­len gel­den. In dit laat­ste ge­val kan men bij­voor­beeld den­ken aan: (i) het ver­min­de­ren van CO2-uit­stoot van de on­der­ne­ming of een spe­ci­fiek pro­duc­tie­pro­ces, (ii) het bou­wen van, of ver­bou­wen tot, duur­za­me wo­nin­gen, (iii) het ver­min­de­ren van voed­sel­ver­spil­ling, (iv) het ge­bruik van ge­re­cy­cled ma­te­ri­aal in het pro­duc­tie­pro­ces of (v) het be­vor­de­ren van de bi­o­di­ver­si­teit.Bij het be­ha­len van de KPIs en STPs wordt de kre­diet­ne­mer door­gaans be­loond mid­dels een la­ger ren­te­ta­rief. In som­mi­ge ge­val­len is ook het om­ge­keer­de het ge­val: in­dien de STPs niet wor­den be­haald moet de kre­diet­ne­mer een ho­ge­re ren­te be­ta­len. Dit bo­nus-ma­lus­sys­teem is door­gaans niet van toe­pas­sing op Green Loans, hoe­wel kre­diet­ne­mers on­der Greens Loans veel­al de groe­ne kwa­li­fi­ca­tie van hun le­ning ver­lie­zen wan­neer niet kan wor­den vol­daan aan de vier kern­com­po­nen­ten.Ge­con­clu­deerd kan wor­den dat Green Loans en Sustai­na­bi­li­ty Lin­ked Loans fun­da­men­teel van el­kaar ver­schil­len. Waar Green Loans wor­den ge­bruikt ter fi­nan­cie­ring van een groen pro­ject wor­den Sustai­na­bi­li­ty Lin­ked Loans ge­bruikt om de kre­diet­ne­mer aan te moe­di­gen zich aan de ge­stel­de SPTs en KPIs te hou­den en daar­mee bij te dra­gen aan een groe­ne­re we­reld. SLL of GL? Bij de se­lec­tie van een groen fi­nan­cie­rings­in­stru­ment moet de kre­diet­ne­mer zich af­vra­gen of de gel­den (vol­le­dig) kun­nen wor­den aan­ge­wend ter fi­nan­cie­ring van een groen pro­ject en of hij aan de vier kern­com­po­nen­ten kan vol­doen. Is dat niet het ge­val, dan ligt de keu­ze voor een Sustai­na­bi­li­ty Lin­ked Lo­an voor de hand. Daar­bij komt dat Green Loans veel­al wor­den ver­strekt als term loans die te lin­ken zijn aan een spe­ci­fiek groen pro­ject en Sustai­na­bi­li­ty Lin­ked Loans als re­vol­ving cre­dit fa­ci­li­ties die veel­al die­nen ter on­der­steu­ning van de al­ge­he­le be­drijfs­voe­ring en daar­mee de bre­de­re groe­ne stra­te­gie van de kre­diet­ne­mer. Kwa­li­fi­ca­tie on­der de Taxo­no­mie­ver­or­de­ning De on­der de Taxo­no­mie­ver­or­de­ning ont­wik­kel­de clas­si­fi­ca­tie voor eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten vraagt par­tij­en te rap­por­te­ren over welk deel van de om­zet voort­vloeit uit duur­za­me ac­ti­vi­tei­ten. Wan­neer een kre­diet­ne­mer mid­dels een Green Lo­an of een Sustai­na­bi­li­ty Lin­ked Lo­an in­ves­teert in de ver­duur­za­ming van zijn eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten dan zal dit kun­nen bij­dra­gen aan het duur­zaam­heids­pro­fiel van de kre­diet­ne­mer en kun­nen wor­den mee­ge­no­men in de rap­por­ta­ge­ver­plich­tin­gen.In wel­ke ma­te de GLPs en SLLPs in bre­de­re zin pas­sen bin­nen de con­text van de Taxo­no­mie­ver­or­de­ning is nog on­dui­de­lijk. Het is aan de wet­ge­ver en markt­par­tij­en om hier in de toe­komst dui­de­lijk­heid over te ver­schaf­fen. Con­clu­sie ESG en de bij­be­ho­ren­de in­for­ma­tie­voor­zie­nin­gen spe­len een steeds gro­te­re rol in de fi­nan­cie­rings­prak­tijk. De be­staan­de re­gel­ge­ving brengt al ver­gaan­de in­for­ma­tie­ver­plich­tin­gen met zich mee, maar op kor­te ter­mijn wor­den de re­gels aan­zien­lijk uit­ge­breid. Dit zal niet uit­slui­tend in­vloed heb­ben op fi­nan­ci­ë­le markt­deel­ne­mers maar ook op an­de­re gro­te on­der­ne­min­gen. Fi­nan­cie­ring van niet-duur­za­me ac­ti­vi­tei­ten bij fi­nan­ci­ë­le on­der­ne­min­gen zal naar ver­wach­ting op ter­mijn moei­lij­ker wor­den. Daar­te­gen­over zal fi­nan­cie­ring van duur­za­me ac­ti­vi­tei­ten voor­de­li­ger wor­den. Het is raad­zaam hier tij­dig op in te spe­len.
16/02/2023
ESG Ont­bijt­ses­sie: Duur­za­me Fi­nan­cie­ring
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 16 fe­bru­a­ri 2023 een ont­bijt­ses­sie over Duur­za­me Fi­nan­cie­ring. Tij­dens de ont­bijt­ses­sie gaan we in op de toe­pas­sing en wer­king van re­cen­te ESG-re­gel­ge­ving en staan wij stil...
11/11/2022
Duur­za­me Fi­nan­cie­ring
ESG: En­vi­ron­men­tal, So­ci­al & Gover­nan­ce
22/02/2022
AFM as­ses­sed qua­li­ty of or­der exe­cu­ti­on on PF­OF tra­ding plat­forms
On Fe­bru­a­ry 9, 2022, the Dut­ch Au­tho­ri­ty for the Fi­nan­ci­al Mar­kets (AFM) pu­blis­hed a sta­te­ment on the im­pact of pay­ment for or­der flow (PF­OF) on the qua­li­ty of or­der exe­cu­ti­on. The AFM per­for­med a stu­dy on the exe­cu­ti­on qua­li­ty of PF­OF tra­ding plat­forms. Ac­cor­ding to the AF­M's ana­ly­sis, PF­OF tra­ding plat­forms struc­tu­ral­ly of­fe­red wor­se exe­cu­ti­on pri­ces for re­tail clients in com­pa­ri­son to other li­quid mar­kets.The sta­te­ment from the AFM fol­lows a warning from ES­MA last sum­mer in which it war­ned firms and in­ves­tors for the risks ari­sing from PF­OF. In PF­OF, a tra­ding plat­form or mar­ket ma­ker pays a fee to a bro­ker to ob­tain the ex­clu­si­ve right to exe­cu­te the or­ders of the bro­ker's clients. Ac­cor­ding to ES­MA, PF­OF in­ap­prop­ri­a­te­ly in­cen­ti­vi­ses in­vest­ment firms to se­lect the par­ty of­fe­ring the hig­hest pay­ment, ra­ther than the par­ty of­fe­ring the best pos­si­ble out­co­me for clients in exe­cu­ting or­ders. AF­M's ana­ly­sisThe AFM exa­mi­ned the qua­li­ty of two PF­OF tra­ding plat­forms and one non-PF­OF tra­ding plat­form. The ini­ti­al re­sults of the AFM ana­ly­sis show that the­se PF­OF tra­ding plat­forms of­fe­red struc­tu­ral­ly wor­se exe­cu­ti­on pri­ces ba­sed on a com­pa­ri­son with ac­tu­al trans­ac­ti­ons of se­ve­r­al other tra­ding plat­forms.The AFM’s ana­ly­sis fo­cu­sed on­ly on Dut­ch sha­res, but it has sha­red the me­tho­do­lo­gy with other re­gu­la­tors in Eu­ro­pe to al­low them to per­form a si­mi­lar ana­ly­sis.AF­M's opi­ni­on: EU-wi­de ban on PF­OF nee­ded­PF­OF is pro­hi­bi­ted in the Ne­ther­lands. The AFM is of the opi­ni­on that PF­OF is an un­desi­ra­ble tra­ding mo­del, as it leads to a lack of cost transpa­ren­cy to­wards in­ves­tors and is con­tra­ry to the prin­ci­ple of open and com­pe­ti­ti­ve mar­kets. The AFM ad­vo­ca­tes an EU-wi­de ban on PF­OF as it en­su­res a le­vel playing field and pre­vents bro­kers es­ta­blis­hed in ano­ther EU mem­ber sta­te to ser­vi­ce Dut­ch in­ves­tors using PF­OF.
20/12/2021
CMS be­noemt vier part­ners: Mar­lous de Groot, Tes­sa Pen­ninks, Ro­gier de...
CMS be­noemt per 1 ja­nu­a­ri 2022 ad­vo­ca­ten Ro­gier de Vrey, Mar­lous de Groot, Tes­sa Pen­ninks en Clair Wer­mers tot part­ner. Met de­ze be­noe­min­gen ver­sterkt CMS haar prak­tijk­groep In­tel­lec­tu­eel Pro­per­ty en...
20/10/2021
We­bi­nar se­ries: CMS Funds To­ke­ni­sa­ti­on
To­ke­ni­sa­ti­on is now ma­king it fas­ter, ea­sier, che­a­per and mo­re se­cu­re to launch, ope­ra­te and clo­se a fund. To­ke­ni­sa­ti­on and di­gi­ta­li­sa­ti­on through Dis­tri­bu­ted Led­ger Tech­no­lo­gy is at the cen­tre of this...
29/07/2021
In­ter­na­ti­o­nal CMS team ad­vi­ses AP­COA Par­king on suc­ces­sful EUR 685 mil­li­on...
Ber­lin – AP­COA Par­king, a lea­ding Eu­ro­pean par­king ope­ra­tor, pla­ced a se­ni­or se­cu­red no­tes of­fe­ring of EUR 320 mil­li­on of fixed-ra­te se­ni­or se­cu­red no­tes due in 2027 and EUR 365 mil­li­on of flo­a­ting...
08/07/2021
CMS be­ge­leidt Fra­sers In­du­stri­al & Com­mer­ci­al Trust bij be­lang in FPE
CMS heeft Fra­sers In­du­stri­al & Com­mer­ci­al Trust be­ge­leid bij de ver­krij­ging van een be­lang in FPE In­vest­ments RE5 B.V, FPE In­vest­ments RE6 B.V., FPE In­vest­ments RE10 B.V. en Fran­kent­hal S.A. voor een...