Home / Juristen / Clair Wermers
Portrait of Clair Wermers

Clair Wermers

Counsel
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Clair Wermers houdt zich bezig met de kapitaalmarkt- en transactiepraktijk, dit doet zij in zowel nationaal als internationaal verband. Zij is gespecialiseerd in fusies en overnames en activatransacties van vergunninghoudende bedrijven. Zij adviseert bedrijven over alle regelgevingsaspecten van een transactie, inclusief besprekingen met de toezichthouders, regelgeving inzake marktmisbruik en meldingsvereisten.​

Clair is ook erg betrokken bij Fintech en is lid van de Raad van Advies van 2Tokens, een publiek-privaat samenwerkingsverband dat tot doel heeft duidelijke regels en richtlijnen op te stellen voor het omgaan met tokenisatie.

Meer Minder

We like to think of Clair as an upcoming talent in the local FinTech sector, says a market insider. She is very active in the cryptocurrency industry.

Chambers FinTech Legal, 2021

Clair Wermers is recommended.

The Legal 500, 2019

Opleidingen

  • Effectenrecht, Grotius Academie
  • Domeingerichte economie, Universiteit Utrecht
  • Nederlands recht (economisch publiek- en bedrijfsrecht), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
07 juli 2020
CMS ad­vi­seert Im­ma­tics bij be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on...
Im­ma­tics N.V. heeft de af­ron­ding van de be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on Cor­po­ra­ti­on aan­ge­kon­digd. De aan­de­len en war­rants van Im­ma­tics wor­den nu ver­han­deld aan de Nasdaq Ca­pi­tal Mar­ket...
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2019 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 'prag­ma­tic, class, pleasant and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
20/09/2018
CMS be­ge­leidt de ver­koop van uit­vaart­ver­ze­ke­raar Nu­ve­ma
CMS heeft Con­ser­va­trix Groep S.à.r.l. ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van N.V. Ne­der­land­se Uit­vaart Ver­ze­ke­ring Maat­schap­pij (Nu­ve­ma) aan Li­fe­tri Groep. Nu­ve­ma is een uit­vaart­ver­ze­ke­raar met cir­ca 185.000...
15 december 2017
CMS ad­vi­seert Broek­huis bij de ver­wer­ving van al­le aan­de­len in Mar­tin Schil­der
CMS heeft Broek­huis Group, een toon­aan­ge­vend au­to­mo­ti­ve be­drijf in Ne­der­land, ge­ad­vi­seerd. De groep heeft een lea­se-di­vi­sie, au­to­re­pa­ra­tie­werk­plaat­sen en dea­lers voor o.a. BMW, Ford, Land Ro­ver, Seat...
06.11.2017
Ca­pi­tal Mar­kets Union – how will it help SME fun­ding?
The Ca­pi­tal Mar­kets Union pro­ject was an­noun­ced in Ju­ly 2014 by EU Com­mis­si­on Pre­si­dent Junc­ker and it see­ks to re­mo­ve bar­riers to the free flow of ca­pi­tal in Eu­ro­pe, and in­crea­se the role that mar­ket-ba­sed...
25/07/2017
CMS be­ge­leidt Cott Cor­po­ra­ti­on bij de ver­koop van bot­te­ling­ac­ti­vi­tei­ten...
CMS heeft Cott Cor­po­ra­ti­on ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van de bot­te­ling­ac­ti­vi­tei­ten voor niet-al­co­ho­li­sche dran­ken aan Re­fres­co Hol­ding N.V. voor een koop­prijs van USD 1,25 mil­jard. De trans­ac­tie is on­der­wor­pen...
13/09/2016
CMS be­ge­leidt Enda­va bij de ver­wer­ving van ISDC
CMS heeft IT-dienst­ver­le­ner Enda­va bij­ge­staan bij de ver­wer­ving van ISDC In­te­gra­ted Sys­tems De­vel­op­ment Cor­po­ra­ti­on Hol­ding (ISDC Hol­ding) B.V. Enda­va heeft meer dan 3000 me­de­wer­kers en ves­ti­gin­gen in...
27 januari 2016
CMS ad­vi­seert ASR bij koop BNG Ver­mo­gens­be­heer en ver­koop SOS In­ter­na­ti­o­nal
CMS heeft ASR ge­ad­vi­seerd bij zo­wel de koop van ver­mo­gens­be­heer­der BNG Ver­mo­gens­be­heer van BNG Bank als de ver­koop van SOS In­ter­na­ti­o­nal aan CED group.  BNG Ver­mo­gens­be­heer is een ver­mo­gens­be­heer­der...
11/11/2015
CMS ad­vi­seert Cu­re­tis bij beurs­gang
Cu­re­tis N.V., een ont­wik­ke­laar van een nieu­we ge­ne­ra­tie mo­le­cu­lai­re dia­gnos­ti­sche op­los­sin­gen, vol­tooi­de van­daag zijn beurs­gang bij Eu­ronext in Am­ster­dam en Eu­ronext in Brus­sel. Cu­re­tis haal­de € 40...
24/09/2015
CMS ad­vi­seert EPI­RUS Biophar­ma­ceu­ti­cals, Inc. bij de ac­qui­si­tie van Bi­o­ce­ros...
CMS heeft EPI­RUS Biophar­ma­ceu­ti­cals, Inc. ge­ad­vi­seerd bij de over­na­me van Bi­o­ce­ros Hol­ding B.V. EPI­RUS Biophar­ma­ceu­ti­cals, Inc. is een NASDAQ ge­no­teerd bi­o­far­ma­ceu­tisch be­drijf ge­richt op de we­reld­wij­de...
21/07/2015
In­vest­ment Funds for He­alth in Af­ri­ca haalt USD 99,4 mil­joen op voor twee­de...
CMS heeft de be­heer­der van In­vest­ment Funds for He­alth in Af­ri­ca (IF­HA) ge­ad­vi­seerd bij de op­rich­ting van diens twee­de be­leg­gings­fonds IF­HA-II, en de USD 99.400.000 eer­ste clo­sing van het fonds. De ne­gen...
04/06/2015
CMS ad­vi­seert Ko­nink­lij­ke Ah­rend bij de over­na­me van so­ci­a­le werk­plaats
CMS ad­vi­seert pro­ject­in­rich­ter Ko­nink­lij­ke Ah­rend bij de over­na­me van de ac­ti­vi­tei­ten van de so­ci­a­le werk­plaats Pre­sik­haaf School­meu­be­len. De sa­men­wer­king sluit aan bij de nieu­we Par­ti­ci­pa­tie­wet, die...