Home / Juristen / David Bos
De foto van David Bos

David Bos

Counsel
Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Engels, Nederlands

David Bos is werkzaam als (proces-)advocaat binnen onze praktijkgroep Banking & Finance, met specifieke aandacht voor zowel Financial Services als Restructuring & Insolvency.

David heeft een bijzondere aandacht voor adviesvragen en geschilbeslechting rondom toezichtregelgeving, waaronder markttoetreding en gedragstoezicht ten aanzien van banken, betaaldienstverleners, financiële dienstverleners en verzekeraars.

Hij heeft ervaring met grensoverschrijdende insolventierechtelijke kwesties en met complexe (financiële) herstructureringen van groepen ondernemingen. David is ook ervaren in verhaal op debiteuren, beslaglegging op bezittingen en het uitwinnen van zekerheden.

David is daarnaast specialist op het gebied van leasing van bedrijfsmiddelen en verdedigt regelmatig de positie van leasemaatschappijen ten opzichte van de speciale verhaalsrechten van de Belastingdienst. Hij is lid van de juridische commissie van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen.

David wordt regelmatig als curator in faillissementen benoemd door de rechtbank Midden-Nederland (Utrecht). Hij is ook lid van de insolventiecommissie van de Orde van Advocaten Midden-Nederland. Hij is lid van INSOLAD (de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten) en van INSOL Europe (de Europese organisatie van professionals die gespecialiseerd zijn in insolventie, faillissement en business reconstruction & recovery).

David levert regelmatig een bijdrage aan Rechtspraak Insolventierecht (Kluwer). Ook geeft hij lezingen over onderwerpen als de Actio Pauliana (Academie voor de Rechtspraktijk).

Meer Minder

Opleidingen

  • Insolventierecht, INSOLAD/Grotius Academie
  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Insol Europe
  • Insolad (Vereniging voor Insolventierecht)
  • Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen
  • Medewerker Rechtspraak Insolventierecht - praktisch bewerkt
  • Docent Masterclass Insolventierecht - Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Feed

Toon alleen
20/03/2020
Co­ro­na­vi­rus: sur­se­an­ce van be­ta­ling als paar­den­mid­del voor on­der­ne­min­gen
01/10/2019
Fo­rum­keu­ze. Open­baar pand­hou­der. Wenk on­der Hof Am­ster­dam, 18 de­cem­ber...
07/06/2019
Pand­recht. Pri­o­ri­teits­be­gin­sel. Rang­or­de. Wenk on­der Hof 's-Her­to­gen­bosch,...
06/06/2019
CMS staat ALD Au­to­mo­ti­ve bij in over­na­me van Stern Lea­se
22/03/2019
In­ter­na­ti­o­na­le be­voegd­heid. On­recht­ma­ti­ge daad. Wenk on­der HvJ EU, 6-2-2019
04/03/2019
Ge­clau­su­leerd ei­gen­doms­voor­be­houd. Wenk on­der Hof Am­ster­dam, 18-12-2018
18/07/2018
Qbuzz wint OV-con­ces­sie Gro­nin­gen-Dren­the on­der CMS-be­ge­lei­ding
28/09/2017
Con­sul­ta­tie Wet aan­pak be­las­ting­ont­dui­king
In­breng CMS
18/11/2015
Vor­de­ring van aan­deel­hou­der van fail­liet fa­mi­lie­be­drijf OAD te­gen bank...
18/02/2015
Her­nieu­wing Fail­lis­se­ments­wet vol­op in be­lang­stel­ling
13/01/2015
Bij­zon­der be­heer en kre­dietop­zeg­gin­gen: maat­werk
13/01/2015
Ho­ge Raad schept dui­de­lijk­heid voor ver­huur­ders en lea­se­maat­schap­pij­en