Home / People / Dena Mokhberolsafa
Portret van Dena Mokhberolsafa

Dena Mokhberolsafa

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands, Perzisch

Dena Mokhberolsafa is als advocaat werkzaam binnen de Corporate/M&A Praktijkgroep van ons kantoor.

Zij is gespecialiseerd in het ondernemings- en vennootschapsrecht. Dena staat middelgrote en grote ondernemingen bij en adviseert onder meer bij nationale en internationale fusies en overnames.

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht
  • Bachelor of Arts, University College Utrecht
Meer Minder

Feed

13/07/2022
CMS heeft Co­ren­don ge­ad­vi­seerd bij het aan­gaan van fran­chi­se­over­een­kom­sten...
CMS heeft Co­ren­don Ho­tels & Re­sorts ge­ad­vi­seerd met be­trek­king tot ver­schil­len­de over­een­kom­sten, waar­on­der vijf­tal fran­chi­se­over­een­kom­sten, ten aan­zien van de re­bran­ding van vijf ho­tels in en rond­om Am­ster­dam...
05/07/2022
CMS ad­vi­seer­de de aan­deel­hou­ders van Léons Group bij de ver­koop van Léons...
CMS ad­vi­seer­de de aan­deel­hou­ders van Léons Group bij de ver­koop van Léons Group aan Ar­dona­gh Eu­ro­pe. Léons Group, op­ge­richt in 1951 door Max Léons, is ge­spe­ci­a­li­seerd in full-ser­vi­ce ver­ze­ke­rings­op­los­sin­gen...
17/06/2022
CMS be­ge­leidt CF Group bij over­na­me Star­li­ne Group
CMS heeft CF Group, een in­ter­na­ti­o­naal Duits fa­mi­lie­be­drijf, bij­ge­staan bij de koop van de in 1974 op­ge­rich­te Star­li­ne Group. Star­li­ne Group is een toon­aan­ge­ven­de pro­du­cent van zwem­ba­den en zwem­bad­af­dek­kin­gen...
23/05/2022
CMS be­ge­leidt Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land bij ver­koop meer­der­heids­be­lang...
CMS heeft de op­rich­ters van Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land B.V. bij­ge­staan bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang aan de Ne­der­land­se in­ves­te­rings­maat­schap­pij Ege­ria. Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land B.V. is in...
20/12/2021
CMS be­ge­leidt Gar­den Ca­pi­tal Group bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang...
CMS heeft Gar­den Ca­pi­tal Group, een ven­noot­schap van de fa­mi­lie Dijkstra, bij­ge­staan bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang in de Ne­der­land­se ho­tel­groep Eden Ho­tels aan een doch­ter­ven­noot­schap van...
25/11/2021
CMS be­ge­leidt JB Wealth Ma­na­ge­ment bij ver­koop Ap­plied Risk aan DNV AS
CMS heeft JB Wealth Ma­na­ge­ment bij­ge­staan bij de ver­koop van Ap­plied Risk Hol­ding B.V. aan DNV AS. Ap­plied Risk is een cy­ber se­cu­ri­ty spe­ci­a­list op het ge­bied van in­du­stri­ë­le sys­te­men. Met de­ze over­na­me...
17/05/2021
CMS ad­vi­ses Turn/Ri­ver Ca­pi­tal on €315m stra­te­gic in­vest­ment in Re­dwood...
In­ter­na­ti­o­nal law firm CMS has ad­vi­sed growth equi­ty firm Turn/Ri­ver Ca­pi­tal on its €315 mil­li­on stra­te­gic in­vest­ment in Re­dwood Soft­wa­re, a lea­ding pro­vi­der of cloud-ba­sed bu­si­ness and IT pro­cess au­to­ma­ti­on...
28/08/2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
CMS heeft Tri­ga­no bij­ge­staan bij de over­na­me van 60% van de aan­de­len in Gim­eg. De ove­ri­ge 40% van de aan­de­len wor­den ge­hou­den door het ma­na­ge­ment team van Gim­eg en kun­nen in de toe­komst door Tri­ga­no...
19/11/2019
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van de duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron. Van­de­bron past als groen voor­beeld en ex­pert naad­loos bij Es­sent's ver­de­re ver­duur­za­mings­stra­te­gie. Schaal­ver­gro­ting­Van­de­bron...
01/11/2019
CMS ad­vi­seert Green Gi­raf­fe bij joint ven­tu­re met Dai­wa Se­cu­ri­ties
CMS heeft Green Gi­raf­fe ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van 50% van haar aan­de­len aan Dai­wa Se­cu­ri­ties. De­ze joint ven­tu­re geeft Green Gi­raf­fe de mo­ge­lijk­heid om krach­ten te bun­de­len met Dai­wa Se­cu­ri­ties ad­vies­tak...
12/09/2019
CMS be­ge­leidt Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij aan­koop...
CMS ad­vi­seer­de de Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij de ac­qui­si­tie van de Queens To­wers in Am­ster­dam-West voor € 130 mln van Black­s­to­ne.   De Queens To­wers is een pro­mi­nent kan­toor­ge­bouw...
06/06/2019
CMS be­ge­leidt Nu­veen bij aan­koop Gou­den Bocht in Am­ster­dam voor € 126 mil­joen
CMS heeft de Ame­ri­kaan­se ver­mo­gens­be­heer­der Nu­veen Re­al Es­ta­te be­ge­leid die na­mens het Ci­ty­hold Of­fi­ce Part­ner­ship het mid­del­eeuw­se com­plex de Gou­den Bocht heeft aan­ge­kocht. Het be­treft een ge­com­bi­neer­de...