Home / Juristen / Dena Mokhberolsafa
Portret van Dena Mokhberolsafa

Dena Mokhberolsafa

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Perzisch, Nederlands, Engels

Dena Mokhberolsafa is als advocaat werkzaam binnen de Corporate/M&A Praktijkgroep van ons kantoor.

Zij is gespecialiseerd in het ondernemings- en vennootschapsrecht. Dena staat middelgrote en grote ondernemingen bij en adviseert onder meer bij nationale en internationale fusies en overnames.

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht
  • Bachelor of Arts, University College Utrecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
17 May 2021
CMS ad­vi­ses Turn/Ri­ver Ca­pi­tal on €315m stra­te­gic in­vest­ment in Re­dwood...
In­ter­na­ti­o­nal law firm CMS has ad­vi­sed growth equi­ty firm Turn/Ri­ver Ca­pi­tal on its €315 mil­li­on stra­te­gic in­vest­ment in Re­dwood Soft­wa­re, a lea­ding pro­vi­der of cloud-ba­sed bu­si­ness and IT pro­cess au­to­ma­ti­on...
28 augustus 2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
CMS heeft Tri­ga­no bij­ge­staan bij de over­na­me van 60% van de aan­de­len in Gim­eg. De ove­ri­ge 40% van de aan­de­len wor­den ge­hou­den door het ma­na­ge­ment team van Gim­eg en kun­nen in de toe­komst door Tri­ga­no...
19/11/2019
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van de duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron. Van­de­bron past als groen voor­beeld en ex­pert naad­loos bij Es­sent's ver­de­re ver­duur­za­mings­stra­te­gie. Schaal­ver­gro­ting­Van­de­bron...
01/11/2019
CMS ad­vi­seert Green Gi­raf­fe bij joint ven­tu­re met Dai­wa Se­cu­ri­ties
CMS heeft Green Gi­raf­fe ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van 50% van haar aan­de­len aan Dai­wa Se­cu­ri­ties. De­ze joint ven­tu­re geeft Green Gi­raf­fe de mo­ge­lijk­heid om krach­ten te bun­de­len met Dai­wa Se­cu­ri­ties ad­vies­tak...
12/09/2019
CMS be­ge­leidt Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij aan­koop...
CMS ad­vi­seer­de de Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij de ac­qui­si­tie van de Queens To­wers in Am­ster­dam-West voor € 130 mln van Black­s­to­ne.   De Queens To­wers is een pro­mi­nent kan­toor­ge­bouw...
06/06/2019
CMS be­ge­leidt Nu­veen bij aan­koop Gou­den Bocht in Am­ster­dam voor € 126 mil­joen
CMS heeft de Ame­ri­kaan­se ver­mo­gens­be­heer­der Nu­veen Re­al Es­ta­te be­ge­leid die na­mens het Ci­ty­hold Of­fi­ce Part­ner­ship het mid­del­eeuw­se com­plex de Gou­den Bocht heeft aan­ge­kocht. Het be­treft een ge­com­bi­neer­de...
01/05/2019
CMS ad­vi­seert TP Group bij de aan­koop van Sapien­za Con­sul­ting
CMS heeft TP Group bij­ge­staan bij de aan­koop van Sapien­za Con­sul­ting voor een koop­prijs die kan op­lo­pen tot 13,5 mil­joen eu­ro.  Sapien­za Con­sul­ting le­vert op­los­sin­gen en vaar­dig­he­den op het ge­bied van...
24/07/2017
CMS ad­vi­seert Oak­tree bij in­ves­te­ring in Ka­dans
CMS heeft Oak­tree Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment ge­ad­vi­seerd bij de in­ves­te­ring in vast­goed­ont­wik­ke­laar- en in­ves­teer­der Ka­dans. Met de spe­ci­fie­ke er­va­ring, het uit­ge­brei­de net­werk en de fi­nan­ci­ë­le slag­kracht van...
25/10/2016
CMS be­ge­leidt Al­bron bij de tot­stand­ko­ming van de part­ner­ship met Fa­ci­li­com
CMS heeft Al­bron en haar aan­deel­hou­der, Stich­ting Al­bron, be­ge­leid bij de tot­stand­ko­ming van de sa­men­wer­king tus­sen Al­bron en Fa­ci­li­com. In het ka­der van de­ze sa­men­wer­king is het ca­te­ring­be­drijf van Fa­ci­li­com...
02/02/2016
CMS ad­vi­seert Au­to­Scout24 bij de koop van Au­to­Tra­der.nl
CMS heeft Au­to­Scout24 Ne­der­land B.V., een doch­ter­on­der­ne­ming van Scout24 A.G. ("Scout24") bij de koop van al­le aan­de­len in het ka­pi­taal van de au­toad­ver­ten­tie si­te Eu­ro­pean Au­to­Tra­der B.V. ("EAT") van...
02/02/2016
CMS ad­vi­seert So­lar A/S bij de over­na­me van MAG45
CMS heeft So­lar A/S ge­ad­vi­seerd bij de over­na­me van MAG45, een on­der­ne­ming op het ge­bied van ge­ïn­te­greer­de op­los­sin­gen voor ver­schil­len­de tak­ken in de in­du­strie, ge­ves­tigd in Eind­ho­ven, van Va­ro­va In­vest­ments.MAG45...
27 januari 2016
CMS ad­vi­seert ASR bij koop BNG Ver­mo­gens­be­heer en ver­koop SOS In­ter­na­ti­o­nal
CMS heeft ASR ge­ad­vi­seerd bij zo­wel de koop van ver­mo­gens­be­heer­der BNG Ver­mo­gens­be­heer van BNG Bank als de ver­koop van SOS In­ter­na­ti­o­nal aan CED group.  BNG Ver­mo­gens­be­heer is een ver­mo­gens­be­heer­der...