Home / People / Elianne Lassooij
Portret van Elianne Lassooij

Elianne Lassooij

Kandidaat-notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Elianne Lassooij is als kandidaat-notaris verbonden aan de Praktijkgroep Corporate/M&A.

Zij is actief in het ondernemings- en rechtspersonenrecht. Elianne adviseert onder meer bij herstructureringen, fusies, splitsingen, omzettingen en corporate house keeping. Zij staat onder andere vennootschappen, stichtingen, coöperaties en verenigingen bij.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master notarieel recht, Universiteit Utrecht
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Expertise

Feed

07/04/2023
CMS be­ge­leidt T&S Grou­pe bij over­na­me TO­PIC
CMS heeft Tech­no­lo­gy & Stra­te­gy Grou­pe (T&S), een Eu­ro­pe­se lei­der in en­gi­nee­ring en di­gi­ta­le con­sul­ting, bij­ge­staan bij de over­na­me van To­pic Ven­tu­res B.V. en haar 13 doch­ter­on­der­ne­min­gen. TO­PIC is ac­tief...
10/08/2020
CMS ad­vi­seert Ar­kes­sa bij de aan­koop van Sim Ser­vi­ces
CMS heeft Ar­kes­sa bij­ge­staan bij de over­na­me van Sim Ser­vi­ces. Sim Ser­vi­ces is een on­af­han­ke­lij­ke le­ve­ran­cier van sim­kaar­ten en dien­sten op het vlak van M2M (Ma­chi­ne to Ma­chi­ne) en IoT (In­ter­net of Things)...
07/07/2020
CMS ad­vi­seert Im­ma­tics bij be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on...
Im­ma­tics N.V. heeft de af­ron­ding van de be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on Cor­po­ra­ti­on aan­ge­kon­digd. De aan­de­len en war­rants van Im­ma­tics wor­den nu ver­han­deld aan de Nasdaq Ca­pi­tal Mar­ket...
13/05/2020
Con­sul­ta­tie amb­te­lijk voor­ont­werp van het wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring NV-recht
Bob van Zijl, Eli­an­ne Las­sooij, Mar­tijn van der Bie en Tom van Duuren heb­ben na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring NV-recht en even­wich­ti­ger man/vrouw ver­hou­ding...
12/03/2020
CMS ad­vi­seert Equi­ni­ti bij de aan­koop van Mo­n­Idee
CMS heeft Equi­ni­ti Group plc., een in­ter­na­ti­o­naal tech­no­lo­gie- en be­taal­dien­sten­spe­ci­a­list, bij­ge­staan bij de over­na­me van Mo­n­Idee, een on­der­ne­ming die van­uit Am­ster­dam tech­no­lo­gi­sche op­los­sin­gen biedt...
22/01/2020
CMS be­ge­leidt Mo­sa Meat B.V. bij toe­tre­ding van Nu­tre­co en Lo­wer­car­bon...
CMS heeft Mo­sa Meat B.V. bij­ge­staan bij de toe­tre­ding van in­ves­teer­ders Nu­tre­co en Lo­wer­car­bon Ca­pi­tal. Maar­ten Bosch (CEO Mo­sa Meat) in een re­ac­tie: "Nu wij aan een nieu­we fa­se be­gin­nen, is het fan­tas­tisch...
29/05/2019
Con­sul­ta­tie voor­ont­werp wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring per­so­nen­ven­noot­schap­pen
Het voor­ont­werp geeft het nieu­we mo­der­ne wet­te­lijk ka­der voor per­so­nen­ven­noot­schap­pen (maat­schap, ven­noot­schap on­der fir­ma en com­man­di­tai­re ven­noot­schap).   Bob van Zijl, Eli­an­ne Las­sooij, Mar­tijn van...
08/05/2019
CMS ad­vi­seert TAK­KT bij de ac­qui­si­tie van XXL Ho­re­ca
CMS heeft ne­w­port.tak­kt GmbH, on­der­deel van de TAK­KT groep, bij­ge­staan bij de ver­krij­ging van al­le aan­de­len in het ka­pi­taal van XXL Ho­re­ca.  XXL Ho­re­ca is een re­tai­ler voor ho­re­ca-uit­rus­ting en heeft...