Home / Juristen / Elisabeth Anne von Meijenfeldt
Portret van Elisabeth Anne von Meijenfeldt

Elisabeth Anne von Meijenfeldt

Kandidaat-notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Elisabeth von Meijenfeldt is als kandidaat-notaris werkzaam binnen de Praktijkgroep Corporate van ons kantoor.

Zij is actief in het ondernemings- en rechtspersonenrecht. Elisabeth adviseert onder meer bij herstructureringen, fusies, splitsingen, omzettingen en corporate house keeping. Zij staat onder andere vennootschappen, stichtingen, coöperaties en verenigingen bij.

Meer Minder

Opleidingen

  •  Beroepsopleiding notariaat, Radboud Universiteit
  • Master privaatrecht, Universiteit Utrecht
  • Master notarieel recht, Universiteit Utrecht
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

09/07/2021
Con­sul­ta­tie amb­te­lijk voor­ont­werp di­gi­ta­le op­rich­ting be­slo­ten ven­noot­schap­pen
Eli­sa­beth von Meij­en­feldt en Bob van Zijl heb­ben na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het wets­voor­stel ten aan­zien van de di­gi­ta­le op­rich­ting van be­slo­ten ven­noot­schap­pen. Zij heb­ben...
17/05/2021
CMS ad­vi­ses Turn/Ri­ver Ca­pi­tal on €315m stra­te­gic in­vest­ment in Re­dwood...
In­ter­na­ti­o­nal law firm CMS has ad­vi­sed growth equi­ty firm Turn/Ri­ver Ca­pi­tal on its €315 mil­li­on stra­te­gic in­vest­ment in Re­dwood Soft­wa­re, a lea­ding pro­vi­der of cloud-ba­sed bu­si­ness and IT pro­cess au­to­ma­ti­on...
01/04/2021
DOH gaat sa­men­wer­king aan met Eu­ro­pean Ener­gy voor zon­ne­park-pro­ject in...
Duur­za­me Ont­wik­ke­lings­maat­schap­pij Hol­land, een ont­wik­ke­laar van duur­za­me ener­gie­pro­jec­ten, is een lang­du­ri­ge sa­men­wer­king aan­ge­gaan met het Deen­se Eu­ro­pean Ener­gy voor de ont­wik­ke­ling van een zon­ne­park...
11/03/2021
CMS ad­vi­seert World Brain bij de ver­koop van At­lan­tis Press
CMS heeft World Brain bij­ge­staan bij de ver­koop van At­lan­tis Press aan Sprin­ger Na­tu­re.At­lan­tis Press is een 'o­pen ac­ces­s' uit­ge­ver van we­ten­schap­pe­lij­ke, tech­ni­sche en me­di­sche (STM) pu­bli­ca­ties, op­ge­richt...
28/08/2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
CMS heeft Tri­ga­no bij­ge­staan bij de over­na­me van 60% van de aan­de­len in Gim­eg. De ove­ri­ge 40% van de aan­de­len wor­den ge­hou­den door het ma­na­ge­ment team van Gim­eg en kun­nen in de toe­komst door Tri­ga­no...
07/07/2020
CMS ad­vi­seert Im­ma­tics bij be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on...
Im­ma­tics N.V. heeft de af­ron­ding van de be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on Cor­po­ra­ti­on aan­ge­kon­digd. De aan­de­len en war­rants van Im­ma­tics wor­den nu ver­han­deld aan de Nasdaq Ca­pi­tal Mar­ket...
12/09/2019
CMS be­ge­leidt Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij aan­koop...
CMS ad­vi­seer­de de Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij de ac­qui­si­tie van de Queens To­wers in Am­ster­dam-West voor € 130 mln van Black­s­to­ne.   De Queens To­wers is een pro­mi­nent kan­toor­ge­bouw...
08/05/2019
CMS ad­vi­seert TAK­KT bij de ac­qui­si­tie van XXL Ho­re­ca
CMS heeft ne­w­port.tak­kt GmbH, on­der­deel van de TAK­KT groep, bij­ge­staan bij de ver­krij­ging van al­le aan­de­len in het ka­pi­taal van XXL Ho­re­ca.  XXL Ho­re­ca is een re­tai­ler voor ho­re­ca-uit­rus­ting en heeft...
01/05/2019
CMS ad­vi­seert TP Group bij de aan­koop van Sapien­za Con­sul­ting
CMS heeft TP Group bij­ge­staan bij de aan­koop van Sapien­za Con­sul­ting voor een koop­prijs die kan op­lo­pen tot 13,5 mil­joen eu­ro.  Sapien­za Con­sul­ting le­vert op­los­sin­gen en vaar­dig­he­den op het ge­bied van...
04/12/2018
CMS ad­vi­seert ISS bij ver­koop aan CSU
CMS heeft ISS ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van de en­kel­vou­di­ge schoon­maak­dien­sten aan CSU, als ge­volg waar­van cir­ca 70 klan­ten zijn over­ge­dra­gen en cir­ca 2.200 werk­ne­mers zijn over­ge­gaan. ISS is een van...
07/11/2018
CMS ad­vi­seert Vir­to bij koop Oer­le­mans Foods Group
CMS heeft Ul­tra­con­ge­lad­os Vir­to S.A. ge­ad­vi­seerd bij de koop van Oer­le­mans Foods Group van pri­va­te equi­ty firm H2. Oer­le­mans pro­du­ceert diep­vries­groen­te en -fruit met cir­ca 700 werk­ne­mers in Ne­der­land...
20/09/2018
CMS be­ge­leidt de ver­koop van uit­vaart­ver­ze­ke­raar Nu­ve­ma
CMS heeft Con­ser­va­trix Groep S.à.r.l. ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van N.V. Ne­der­land­se Uit­vaart Ver­ze­ke­ring Maat­schap­pij (Nu­ve­ma) aan Li­fe­tri Groep. Nu­ve­ma is een uit­vaart­ver­ze­ke­raar met cir­ca 185.000...