Home / People / Elisabeth Elias
Portret van Elisabeth Elias

Elisabeth Elias

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
CMS EU Law Office
Avenue des Nerviens 85
1040 Brussels
België
Talen Italiaans, Duits, Frans, Engels, Nederlands

Elisabeth Elias is advocaat sinds 1996 en sinds 2002 werkzaam binnen onze Praktijkgroep Mededingingsrecht & EU en opereert vanuit het CMS EU Law Office in Brussel. In Brussel wordt nauw samengewerkt met de EG-praktijkgroepen van andere partners binnen de CMS-organisatie, waaronder CMS Duitsland.

Elisabeth is gespecialiseerd in Europees en Nederlands mededingingsrecht en adviseert cliënten uit diverse sectoren (waarvan een groot deel bestaat uit ondernemingen uit de automotive sector) over agentuur- en distributiestelsels en daaraan gerelateerde zaken, misbruik machtspositie en compliance programma’s.

Elisabeth vertegenwoordigt voorts ondernemingen in procedures bij de Europese Commissie en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Daarnaast procedeert zij voor nationale en Europese gerechtelijke instanties.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Nederlandse Vereniging voor Mededingingsrecht
  • Nederlandse Vereniging voor Mededingingsrecht
Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands en Europees Mededingingsrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht, Universiteit Utrecht
  • Engelse literatuur en Italiaans, Universiteit van Exeter, Groot-Brittannië
  • Psychologie, Universiteit Utrecht
Meer Minder
12/05/2022
10 key as­pects of the re­vi­sed EU com­pe­ti­ti­on law in the field of dis­tri­bu­ti­on...
The new Ver­ti­cal Block Exemp­ti­on Re­gu­la­ti­on (VBER) and the new ac­com­pan­ying Ver­ti­cal Gui­de­li­nes (VGL) we­re pu­blis­hed on 10 May 2022. The new VBER will en­ter in­to for­ce on 1 Ju­ne 2022 and ap­ply for the next twel­ve ye­ars. The new VBER/VGL in­tro­du­ce sev

Feed

16/05/2022
De 10 be­lang­rijk­ste ver­an­de­rin­gen voor dis­tri­bu­tie­over­een­kom­sten en on­li­ne...
De Eu­ro­pe­se re­gels voor dis­tri­bu­tie­over­een­kom­sten en on­li­ne plat­forms zijn ge­mo­der­ni­seerd. Met de op 10 mei 2022 ge­pu­bli­ceer­de nieu­we groeps­vrij­stel­lings­ver­or­de­ning voor ver­ti­ca­le over­een­kom­sten (GVV)...
14/06/2010
Com­pli­an­ce – neem geen ri­si­co's
Met de komst van veel nieu­we Ne­der­land­se en in­ter­na­ti­o­na­le wet- en re­gel­ge­ving, van tal­rij­ke ge­drags­co­des, van steeds meer toe­zicht op na­le­ving en van sterk toe­ge­no­men ver­plich­tin­gen tot het af­leg­gen...
23/02/2010
Nieu­we re­gels in de au­to­sec­tor
Per 1 ju­ni 2010 ver­liest de au­to­sec­tor een groot deel van haar uit­zon­de­rings­po­si­tie voor wat be­treft Eu­ro­pe­se me­de­din­gings­re­gels. Voor de­ze sec­tor tre­den dan nieu­we Eu­ro­pe­se re­gels in wer­king voor af­ter­sa­les­dien­sten...
16/06/2008
Nieu­we Me­de­de­ling Com­mis­sie over staats­steun en ga­ran­ties
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie heeft een nieu­we Me­de­de­ling ge­pu­bli­ceerd over de toe­pas­se­lijk­heid van de staats­steun­re­gels op het ver­le­nen van over­heids­ga­ran­ties aan on­der­ne­min­gen. Hier­mee wordt be­oogd in­zich­te­lijk...
16/06/2008
Wit­boek scha­de­ver­goe­dings­ac­ties in ge­val van schen­ding me­de­din­gings­re­gels
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie (EC) heeft be­gin april een be­leids­do­cu­ment, een zo­ge­naamd "wit­boek", ge­pu­bli­ceerd waar­in zij aan­be­ve­lin­gen doet over de ma­te waar­in en de wij­ze waar­op, slacht­of­fers hun scha­de zou­den...
16/06/2008
NMa ver­laagt op­ge­leg­de boe­tes aan boom­kwe­ke­rij­en
De NMa heeft on­langs twee boe­tes ver­laagd die zij eind vo­rig jaar aan ze­ven boom­kwe­ke­rij­en heeft op­ge­legd we­gens het ma­ken van ver­bo­den kar­tel­af­spra­ken. De FI­OD/ECD had de NMa over de­ze kar­tel­af­spra­ken...
16/06/2008
NMa legt boe­te op we­gens niet-mel­den con­cen­tra­tie
De NMa heeft be­gin april 2008 aan drie on­der­ne­min­gen boe­tes op­ge­legd we­gens het tot stand bren­gen van een con­cen­tra­tie zon­der haar uit­druk­ke­lij­ke voor­af­gaan­de toe­stem­ming. De boe­tes va­ri­ë­ren van €...
16/06/2008
Eer­ste toe­zeg­gings­be­sluit in de maak
De NMa is van plan de toe­zeg­ging te ac­cep­te­ren van en­ke­le Am­ster­dam­se kin­der­op­vang­ver­blij­ven om zich voort­aan te ont­hou­den van con­cur­ren­tie­be­per­kend ge­drag. De kin­der­op­vang­ver­blij­ven wor­den door de NMa...