Home / Juristen / Elise Vos
Portret van Elise Vos

Elise Vos

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Elise Vos is werkzaam binnen de praktijkgroep Real Estate en Construction van ons kantoor. Zij is actief in het aanbestedingsrecht en het bouwrecht. Elise adviseert zowel aanbestedende diensten als inschrijvende ondernemingen.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master Private Law, VU Amsterdam
  • Master International & European Law, University of Amsterdam
  • Bachelor Dutch Law, University of Amsterdam
Meer Minder

Expertise

Feed

29/04/2021
CMS ad­vi­seert AEB bij ver­koop van West­poort Warm­te aan ge­meen­te Am­ster­dam
CMS heeft AEB Hol­ding N.V. ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van haar aan­de­len­be­lang van 50% in West­poort Warm­te B.V. aan de ge­meen­te Am­ster­dam. De le­ve­ring van de aan­de­len vond plaats op 1 maart 2021 en de...
29/01/2021
Aan­be­ste­dings­recht: een se­lec­tie uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ja­nu­a­ri...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het aan­be­ste­dings­recht. Sa­men­vat­ting uit­spra­ke­nIngrij­pen in reeds ge­slo­ten over­een­komst niet mo­ge­lijk­Een aan­be­ste­den­de...
23/04/2020
Se­mi­nar Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­be­ste­dings­recht
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 23 april 2020 het se­mi­nar 'Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­be­ste­dings­recht' op het kan­toor van CMS in Am­ster­dam.Tij­dens dit se­mi­nar be­spre­ken on­ze aan­be­ste­dings­recht­spe­ci­a­lis­ten ver­schil­len­de...