Home / People / Elise Vos
Portret van Elise Vos

Elise Vos

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Elise Vos is werkzaam binnen de praktijkgroep Real Estate en Construction van ons kantoor. Zij is actief in het aanbestedingsrecht en het bouwrecht. Elise adviseert zowel aanbestedende diensten als inschrijvende ondernemingen.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master Private Law, VU Amsterdam
  • Master International & European Law, University of Amsterdam
  • Bachelor Dutch Law, University of Amsterdam
Meer Minder

Expertise

Feed

07/07/2022
Tien re­gels bij aan­be­ste­din­gen in de Li­fe Sci­en­ces sec­tor
Aan­be­ste­dings­pro­ce­du­res zijn niet meer weg te den­ken in de Li­fe Sci­en­ces sec­tor. In de prak­tijk zien wij re­gel­ma­tig dat de ‘spel­re­gels’ tij­dens de­ze aan­be­ste­dings­pro­ce­du­res on­dui­de­lijk zijn. Dat be­gint...
14/06/2022
Tien re­gels bij aan­be­ste­din­gen in de Li­fe Sci­en­ces sec­tor
Tien re­gels bij aan­be­ste­din­gen in de Li­fe Sci­en­ces sec­to­rAan­be­ste­dings­pro­ce­du­res zijn niet meer weg te den­ken uit het pu­blie­ke do­mein. Ook in de Li­fe Sci­en­ces sec­tor wor­den steeds meer aan­be­ste­dings­pro­ce­du­res...
17/05/2022
Geen apar­te ju­ri­di­sche ka­ders voor een ge­meen­te­raad bij uit­gif­te grond
In een eer­de­re sig­na­le­ring merk­ten wij al op dat ge­meen­ten bij de ver­koop van on­roe­rend goed ook vóór het Di­dam-ar­rest po­ten­ti­ë­le ge­ga­dig­den op grond van het ge­lijk­heids­be­gin­sel ge­lij­ke kan­sen had­den...
28/04/2022
De reik­wijd­te van het Di­dam-ar­rest ver­dui­de­lijkt?
De reik­wijd­te van het Di­dam-ar­rest is door de voor­zie­nin­gen­rech­ter van de recht­bank Mid­den-Ne­der­land re­cen­te­lijk ver­dui­de­lijkt: ook vóór het Di­dam-ar­rest was de ge­meen­te Nieu­we­gein op grond van het...
07/06/2022
Ac­tu­a­li­tei­ten­dag Aan­be­ste­ding­recht
CMS or­ga­ni­seert op dins­dag 7 ju­ni 2022 het se­mi­nar 'Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­be­ste­dings­recht' op het kan­toor van CMS in Am­ster­dam. Het se­mi­nar zal om 15:00 uur van start gaan.   Tij­dens het se­mi­nar zul­len...
29/04/2021
CMS ad­vi­seert AEB bij ver­koop van West­poort Warm­te aan ge­meen­te Am­ster­dam
CMS heeft AEB Hol­ding N.V. ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van haar aan­de­len­be­lang van 50% in West­poort Warm­te B.V. aan de ge­meen­te Am­ster­dam. De le­ve­ring van de aan­de­len vond plaats op 1 maart 2021 en de...
29/01/2021
Aan­be­ste­dings­recht: een se­lec­tie uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ja­nu­a­ri...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het aan­be­ste­dings­recht. Sa­men­vat­ting uit­spra­ke­nIngrij­pen in reeds ge­slo­ten over­een­komst niet mo­ge­lijk­Een aan­be­ste­den­de...
23/04/2020
Se­mi­nar Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­be­ste­dings­recht
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 23 april 2020 het se­mi­nar 'Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­be­ste­dings­recht' op het kan­toor van CMS in Am­ster­dam.Tij­dens dit se­mi­nar be­spre­ken on­ze aan­be­ste­dings­recht­spe­ci­a­lis­ten ver­schil­len­de...