Home / Juristen / Ellen Gielen
De foto van Ellen Gielen

Ellen Gielen

Partner
Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Ellen Gielen adviseert ondernemingen, die actief zijn op het gebied van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, voedingsproducten, cosmetica of actief zijn in aanverwante sectoren (zoals fabrikanten, groothandelaren en importeurs). Zij adviseert cliënten over een groot aantal overeenkomsten, waaronder distributie, groothandels-, agentuur- en fabricageovereenkomsten en overeenkomsten betreffende klinisch onderzoek. Daarnaast staat zij cliënten bij in kwesties op het gebied van handelsvergunningen en geneesmiddelenregistratie, prijsstelling en vergoedingen, pharmacovigilance, reclame/gunstbetoon, voedings- en gezondheidsclaims en overnames in de farmaceutische industrie. Het merendeel van de top 10 van geneesmiddelenfabrikanten en medische hulpmiddelenfabrikanten behoort tot haar cliëntenkring. Daarbij heeft zij naam gemaakt met het vastleggen van een aantal bijzondere innovatieve samenwerkingsvormen op het gebied van 'patient support programs' en 'hospital solutions'.

Tevens heeft Ellen ervaring op vele rechtsgebieden binnen de gezondheidszorg, in het bijzonder op het gebied van contracten, samenwerkingsverbanden en privatisering, (praktijk)overnames, vergunningen, toelating, tarieven, vergoedingen en budgettering, en zorgverzekeringen.

Ellen spreekt met grote regelmaat over onderwerpen betreffende internationale agentuur- en distributieovereenkomsten. Zij is lid van de klachtencommissie van een BOPZ-instelling (bijzondere opnemingen in psychiatrisch ziekenhuizen). Ook is zij één van de sprekers tijdens de CMS Life Sciences webinar series over het onderwerp 'Distributionmodels in Life Science'. 

Meer Minder

‘Ellen Gielen is very focused and delivers practical advise moving our business forward. Has a thorough understanding of the health sector.’

The Legal 500 EMEA, 2020

"Has extensive experience of regulatory regimes."

The Legal 500, 2019

Relevante ervaring

 • Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst in verband met het “outsourcen” van de afdeling Anesthesiologie door het Havenziekenhuis te Rotterdam (onderdeel Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam).
 • Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst namens een fabrikant van medische hulpmiddelen in verband met het "outsourcen" van de inkoop van medische hulpmiddelen door een ziekenhuis (met bijzondere aandacht voor het realiseren van 'economic value' voor het ziekenhuis).
 • Het begeleiden van Schoonenberg Hoorcomfort, onderdeel HAL Investments, bij de contractering met zorgverzekeraars (waaronder onderhandelen, procederen en (strategische) advisering).
 • Het begeleiden van het dossier 'dienstapotheken van de toekomst' namens de Stichting Dienstapotheek Nederland, waaronder het deelnemen aan de onderhandelingen met de zorgverzekeraars, ZN en VWS.
 • Onderhandelingen namens zorginstellingen/zorgaanbieders met zorgverzekeraars omtrent de vergoeding van zorg (met aandacht voor P4P-constructies).
 • Het adviseren van zorginstellingen/zorgaanbieders omtrent de mogelijkheden tot vergoeding van zorg onder de Zorgverzekeringswet.
 • Het opstellen van en onderhandelen over contracten tussen zorgaanbieders en ziekenhuizen/inkoopcombinaties/logistic services providers (eveneens met aandacht voor P4P-constructies).
Meer Minder

Opleidingen

 • Nederlands recht (bedrijfsrecht), Erasmus Universiteit
 • Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Commissie klachtenbehandeling van een BOPZ-instelling
 • Vereniging Farmacie en Recht
 • Commissie van Beroep van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond
Meer Minder

Feed

Toon alleen
19/10/2020
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te ok­to­ber 2020
Ju­ri­di­sche ont­wik­ke­lin­gen wa­ren nog nooit zo mak­ke­lijk te vol­gen
20 april 2020
CMS Ex­pert Gui­de to ad­ver­ti­sing of me­di­ci­nes and me­di­cal de­vi­ces
Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on phar­ma­ceu­ti­cal ad­ver­ti­sing re­gu­la­ti­on and me­di­cal de­vi­ce ad­ver­ti­sing? Learn mo­re about it in this CMS Ex­pert Gui­de.
21 oktober 2016
Aan­be­ste­ding jeugd­zorg: pla­fond­bud­get zon­der vei­lig­heids­ven­tiel dis­pro­por­ti­o­neel
In­lei­ding De voor­zie­nin­gen­rech­ter van de recht­bank Den Haag heeft de ge­meen­ten Alp­hen aan den Rijn en Kaag en Braas­sem op de vin­gers ge­tikt om­dat zij bij de aan­be­ste­ding voor jeugd­hulp dis­pro­por­ti­o­ne­le...
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
20 april 2020
CMS Ex­pert Gui­de to can­na­bis law and le­gis­la­ti­on
Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on can­na­bis law and le­gis­la­ti­on? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
20/03/2020
CMS be­ge­leidt Ne­der­lands be­drijf bij de ver­koop en dis­tri­bu­tie van goed­ge­keur­de...
12 maart 2020
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2020 be­kend
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
12/03/2019
Top ran­kings CMS in Cham­bers Eu­ro­pe 2019
21/06/2018
El­len Gie­len: "Wet­te­lij­ke ruim­te al­ter­na­tie­ven voor du­re me­di­cij­nen is...
01/05/2018
CMS ad­vi­seert Cin­ven bij de aan­koop van Part­ner in Pet Food
17/04/2018
CMS ran­kings in The Legal 500 EMEA 2018