Home / People / Ellen Gielen
Portret van Ellen Gielen

Ellen Gielen

Partner
Advocaat

Contact
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Ellen Gielen is hoofd van de Life Sciences-groep in Nederland. Ze is expert op het gebied van regelgeving, compliance en complexe contractuele zaken. Zij vertegenwoordigt toonaangevende internationale bedrijven zoals Amgen, Boston Scientific en Johnson & Johnson, voor een breed scala aan zaken met farmaceutische en medische hulpmiddelen, waaronder productie en distributie, prijsstelling & vergoeding en reclame, zowel op nationaal als op internationaal niveau.​

Ze staat bekend om het vastleggen en beveiligen van innovatieve samenwerkingsvormen op het gebied van “patient support programmes" en “hospital solutions". Ellen is een ervaren procesadvocaat op het gebied van life sciences en geeft ook een aantal masterclasses farmaceutisch recht aan de Smelt Academy (een Nederlands instituut voor het leren en ontwikkelen van life sciences en gezondheid), onder meer over het contracteren met ziekenhuizen.​

Tevens heeft Ellen ervaring op vele rechtsgebieden binnen de gezondheidszorg, in het bijzonder op het gebied van contracten, marktregulering, samenwerkingsverbanden en privatisering, overnames van artsenpraktijken, vergunningen, toelating, tarieven, vergoedingen en budgettering en zorgverzekeringen.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst in verband met het “outsourcen” van de afdeling Anesthesiologie door het Havenziekenhuis te Rotterdam (onderdeel Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam).
 • Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst namens een fabrikant van medische hulpmiddelen in verband met het "outsourcen" van de inkoop van medische hulpmiddelen door een ziekenhuis (met bijzondere aandacht voor het realiseren van 'economic value' voor het ziekenhuis).
 • Het begeleiden van Schoonenberg Hoorcomfort, onderdeel HAL Investments, bij de contractering met zorgverzekeraars (waaronder onderhandelen, procederen en (strategische) advisering).
 • Het begeleiden van het dossier 'dienstapotheken van de toekomst' namens de Stichting Dienstapotheek Nederland, waaronder het deelnemen aan de onderhandelingen met de zorgverzekeraars, ZN en VWS.
 • Onderhandelingen namens zorginstellingen/zorgaanbieders met zorgverzekeraars omtrent de vergoeding van zorg (met aandacht voor P4P-constructies).
 • Het adviseren van zorginstellingen/zorgaanbieders omtrent de mogelijkheden tot vergoeding van zorg onder de Zorgverzekeringswet.
 • Het opstellen van en onderhandelen over contracten tussen zorgaanbieders en ziekenhuizen/inkoopcombinaties/logistic services providers (eveneens met aandacht voor P4P-constructies).
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Commissie klachtenbehandeling van een BOPZ-instelling
 • Vereniging Farmacie en Recht
 • Commissie van Beroep van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond
Meer Minder

Opleidingen

 • Nederlands recht (bedrijfsrecht), Erasmus Universiteit
 • Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit
Meer Minder

Feed

15/11/2022
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te ok­to­ber/no­vem­ber 2022
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
15/09/2022
Phar­ma­ceu­ti­cal ad­ver­ti­sing re­gu­la­ti­on and me­di­cal de­vi­ce ad­ver­ti­sing in...
1. Which laws are ap­pli­ca­ble re­gar­ding ad­ver­ti­sing of me­di­ci­nes and me­di­cal de­vi­ces? 1.1 Me­di­ci­nes The Me­di­ci­nes Act is the pri­ma­ry law on ad­ver­ti­sing of me­di­ci­nes. In ad­di­ti­on, the Dut­ch Ci­vil Co­de...
08/09/2022
Can­na­bis law and le­gis­la­ti­on in the Ne­ther­lands
Me­di­cal use The Dut­ch Opi­um Act dis­tin­guis­hes drugs with a low risk of harm (‘soft drugs’) from drugs with a high risk of harm (‘hard drugs’). Can­na­bis is li­sted un­der the soft drugs ca­te­go­ry...
29/09/2022
Glo­bal Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re Fo­rum 2022
Un­cer­tain ti­mes, an evol­ving legal fra­me­work: ma­na­ging risks and en­su­ring so­ci­al res­pon­si­bi­li­ty in the li­fe sci­en­ces & he­al­th­ca­re sec­tor
29/06/2022
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te ju­ni 2022
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
17/06/2022
CMS be­ge­leidt CF Group bij over­na­me Star­li­ne Group
CMS heeft CF Group, een in­ter­na­ti­o­naal Duits fa­mi­lie­be­drijf, bij­ge­staan bij de koop van de in 1974 op­ge­rich­te Star­li­ne Group. Star­li­ne Group is een toon­aan­ge­ven­de pro­du­cent van zwem­ba­den en zwem­bad­af­dek­kin­gen...
12/10/2022
Mas­ter­class 'Mar­ke­ting meets Com­pli­an­ce'
De af­de­lin­gen Mar­ke­ting en Me­disch van far­ma­ceu­ten heb­ben er be­lang bij om de be­slis­sers in de ge­zond­heid­zorg te in­for­me­ren over ont­wik­ke­lin­gen in de markt. De Ge­drags­co­de Ge­nees­mid­de­len Re­cla­me (CGR...
07/07/2022
Tien re­gels bij aan­be­ste­din­gen in de Li­fe Sci­en­ces sec­tor
Aan­be­ste­dings­pro­ce­du­res zijn niet meer weg te den­ken in de Li­fe Sci­en­ces sec­tor. In de prak­tijk zien wij re­gel­ma­tig dat de ‘spel­re­gels’ tij­dens de­ze aan­be­ste­dings­pro­ce­du­res on­dui­de­lijk zijn. Dat be­gint...
14/06/2022
Tien re­gels bij aan­be­ste­din­gen in de Li­fe Sci­en­ces sec­tor
Tien re­gels bij aan­be­ste­din­gen in de Li­fe Sci­en­ces sec­to­rAan­be­ste­dings­pro­ce­du­res zijn niet meer weg te den­ken uit het pu­blie­ke do­mein. Ook in de Li­fe Sci­en­ces sec­tor wor­den steeds meer aan­be­ste­dings­pro­ce­du­res...
07/06/2022
Ad­ver­se ef­fects of drugs and vac­ci­nes The Ne­ther­lands
1. Drug ad­ver­se ef­fects: kinds of res­pon­si­bi­li­ty 1.1 Which are the main kinds of res­pon­si­bi­li­ty (con­trac­tu­al, in tort, cri­mi­nal) of the fol­lo­wing sub­jects with res­pect to ad­ver­se drugs re­ac­ti­ons? A...
Comparable
06/05/2022
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te april 2022
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
13/04/2022
Ran­kings Legal 500 EMEA 2022 be­kend
De nieuw­ste ran­kings van de Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) zijn uit. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 've­ry...