Home / Juristen / Elly Besterveld
Portret van Elly Besterveld

Elly Besterveld

Professional support lawyer

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Elly Besterveld is als professional support lawyer werkzaam in de Praktijkgroep IP/TMC. Zij ondersteunt advocaten bij hun juridische werkzaamheden, door onder andere het verrichten van juridisch onderzoek, het verzamelen en ontwikkelen van know-how, het attenderen op nieuwe ontwikkelingen en het ondersteunen van advocaten bij het verzorgen van publicaties en presentaties.

Verder ondersteunt zij de sectie overschrijdende Life Sciences door middel van onder andere het publiceren van nieuwsbrieven.

Naast deze werkzaamheden verricht zij werkzaamheden voor de CMS Contract Composer, een online platform waarop CMS modellen beschikbaar stelt.

Elly is sinds 1995 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte zij in de informatiedienstverlening.

Meer Minder

Opleidingen


  • Sociaal beleid en arbeidsrecht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

31/07/2015
Hand­boek con­su­men­ten­recht: Hoofd­stuk 16: Han­dels­prak­tij­ken en re­cla­me
Het "Hand­boek con­su­men­ten­recht" geeft een over­zicht van de rechts­po­si­tie van de con­su­ment.Ro­gier de Vrey heeft het hoofd­stuk over han­dels­prak­tij­ken en re­cla­me voor zijn re­ke­ning ge­no­men. De au­teur gaat...
17/07/2012
Ne­der­land per 2013 net­neu­traal!
Op 1 ja­nu­a­ri 2013 treedt in Ne­der­land een wij­zi­ging van de Te­le­com­mu­ni­ca­tie­wet in wer­king waar­in net­neu­tra­li­teit wet­te­lijk wordt ge­re­geld. Daar­mee is Ne­der­land na Chi­li het twee­de land in de we­reld en...
10/11/2011
Pri­va­cy­toe­zicht­hou­ders waar­schu­wen voor On­li­ne Be­ha­vi­ou­ral Ad­ver­ti­sing...
Twee Eu­ro­pe­se bran­che­or­ga­ni­sa­ties van ad­ver­teer­ders (IAB Eu­ro­pe en EA­SA) heb­ben eer­der dit jaar een co­de aan­ge­no­men over "on­li­ne be­ha­vi­ou­ral ad­ver­ti­sing". De­ze co­de roept nog­al wat vra­gen op bij de pri­va­cy­toe­zicht­hou­ders...
18/05/2010
De vast­stel­ling van va­kan­tie­da­gen
Veel werk­ne­mers zien in de­ze da­gen uit naar de jaar­lijk­se va­kan­tie. Het vast­stel­len van de va­kan­tie kan ech­ter voor dis­cus­sies zor­gen tus­sen werk­ge­vers en werk­ne­mers. Om de­ze dis­cus­sies voor te zijn hier­bij...
18/05/2010
De re­gels rond­om Ca­la­mi­tei­ten­ver­lof en Zorg­ver­lof
Werk­ne­mers heb­ben in bij­zon­de­re ge­val­len recht op ca­la­mi­tei­ten- en kort- of lang­du­rend zorg­ver­lof. Maar hoe zit het nu met de re­gels rond­om het op­ne­men van zulk ver­lof? Wan­neer kun­nen werk­ne­mers er be­roep...
02/02/2009
De Wet on­eer­lij­ke han­dels­prak­tij­ken be­oogt be­te­re be­scher­ming con­su­ment
Op 15 ok­to­ber 2008 is in Ne­der­land de Wet on­eer­lij­ke han­dels­prak­tij­ken in wer­king ge­tre­den. De­ze wet be­oogt con­su­men­ten een be­te­re be­scher­ming te bie­den te­gen mis­lei­den­de en agres­sie­ve han­dels­prak­tij­ken...