Home / Juristen / Erik Jonkman
Portret van Erik Jonkman

Erik Jonkman

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Erik Jonkman is advocaat binnen de praktijkgroep IP/TMC van ons kantoor en geeft leiding aan het Privacy & Cybersecurity Team van CMS in Nederland. Hij specialiseert zich in kwesties waarbij informatietechnologie en data centraal staan.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • 24/7 incident response dienstverlening in tientallen binnenlandse en grensoverschrijdende cyberincidenten, waaronder datadiefstal, ransomware aanvallen, CEO-fraude en IT-systeemstoringen (2020)
 • Vertegenwoordiging van een IT-leverancier in een spraakmakend geschil over outsourcing van financiële activiteiten (2020)
 • Advisering van talloze cliënten over AVG-compliance in verband met COVID-19 maatregelen, waaronder datacenters, fabrikanten en hotelketens (2020)
 • Vertegenwoordiging van een logistieke onderneming in verband met een licentiegeschil inzake de afname van ERP-software (2020)
 • Beoordeling van cyberverzekeringspolissen voor verschillende verzekeraars (2020)
 • Vertegenwoordiging van een transportonderneming bij de aanschaf, ontwikkeling en implementatie van mobility-as-a-service software (2020)
 • Vertegenwoordiging van een financiële onderneming in een klachtprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens in verband met het recht op vergetelheid (2020)
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht
 • International Association of Privacy Professionals
 • Vereniging Privacy Recht
 • Vereniging voor Auteursrecht
Meer Minder

Opleidingen

 • VIRA/Grotius specialistatieopleiding Informaticarecht, Stichting Grotius Academie
 • Nederlands recht (internet, intellectueel eigendom & ICT), Vrije Universiteit Amsterdam
Meer Minder

Feed

05/10/2021
We­bi­nar Cy­ber Claims
Het tem­po waar­in di­gi­ta­li­se­ring het za­ke­lij­ke land­schap ver­an­dert, neemt als­maar toe. Or­ga­ni­sa­ties wor­den steeds meer bloot­ge­steld aan cy­ber­ri­si­co's met toe­ne­men­de po­ten­ti­ë­le fi­nan­ci­ë­le ge­va­ren. Ze­ker...
16/09/2021
CMS IP/TMC up­da­te ju­li en au­gus­tus 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMT gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving.In...
09/09/2021
The Chan­ging Fa­ce of Cy­ber Claims
A cy­ber in­su­ran­ce loss stu­dy in Con­ti­nen­tal Eu­ro­pe
16/08/2021
Da­ta pro­tec­ti­on and se­cu­ri­ty
Ex­pert legal ad­vi­sers
05/07/2021
CMS IP/TMC up­da­te ju­ni 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMT gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving.CMS...
05/03/2021
Da­ta pro­tec­ti­on and cy­ber­se­cu­ri­ty laws in Ne­ther­lands
Da­ta pro­tec­ti­on 1. Lo­cal da­ta pro­tec­ti­on laws and sco­pe Ge­ne­ral Da­ta Pro­tec­ti­on Re­gu­la­ti­on ("GD­PR") (Al­ge­me­ne Ver­or­de­ning Ge­ge­vens­be­scher­ming)The Dut­ch GD­PR Im­ple­men­ta­ti­on Act ("DGIA") (Uit­voe­rings­wet...
Comparable
22/10/2020
CMS lan­ceert da­ta­lek-app
CMS lan­ceert de 'B­reach As­sis­tant'-app. De app be­ge­leidt be­drij­ven over de he­le we­reld tij­dens de eer­ste kri­tie­ke uren van da­ta­lek­ken en an­de­re cy­be­rin­ci­den­ten.CMS heeft de app ont­wik­keld sa­men met spe­ci­a­lis­ten...
05/11/2020
Ar­beids­rech­te­lij­ke tips in tij­den van Co­ro­na
In dit we­bi­nar be­spre­ken we on­der an­de­re: - NOW: tips bij de aan­vraag de­fi­ni­tie­ve sub­si­die, o.a. vast­leg­ging       uit­voe­ring bo­nus­ver­bod en voor­be­rei­ding NOW3;  - Aan­pas­sing ar­beids­voor­waar­den; ...
27/10/2020
Co­ro­na, HR & AVG
Dit we­bi­nar gaat over de AVG-as­pec­ten van Co­ro­na op de werk­vloer. On­der­wer­pen die on­der meer aan de or­de ko­men zijn: - Mag u de ge­zond­heid van uw werk­ne­mers bij­hou­den;  - Zijn snel­tes­ten de op­los­sing...
16/07/2020
Cy­ber­scha­de­claims met maar liefst 83% toe­ge­no­men in Eu­ro­pa
Het aan­tal scha­de­claims bij stand alo­ne-cy­ber­ver­ze­ke­rin­gen is vo­rig jaar ge­ste­gen met maar liefst 83% in Eu­ro­pa. Dat blijkt uit het rap­port The Chan­ging Fa­ce of Cy­ber ​​Claims dat is op­ge­steld door...
14/07/2020
The Chan­ging Fa­ce of Cy­ber Claims
At the in­vita­ti­on of glo­bal ex­perts in in­su­ran­ce bro­king and risk ma­na­ge­ment, Mar­sh, and IT con­sul­tants, Wa­ves­to­ne, CMS has con­tri­bu­ted to The Chan­ging Fa­ce of Cy­ber Claims stu­dy which looks at prac­ti­cal...
24/06/2020
Va­kan­tie in co­ro­na­tijd: Waar moet u als werk­ge­ver op let­ten?
Met het open­stel­len van de gren­zen van een aan­zien­lijk aan­tal lan­den kunt u als werk­ge­ver on­ge­twij­feld de ko­men­de tijd re­ke­nen op nieu­we va­kan­tie­aan­vra­gen van uw werk­ne­mers. Hoe be­oor­deelt u de­ze aan­vra­gen?...