Home / People / Erik Vorst
Portret van Erik Vorst

Erik Vorst

Partner
Notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Erik Vorst is als notaris verbonden aan de praktijkgroep Corporate/M&A. Zijn bijzondere kennis en ervaring spitsen zich toe op joint ventures, private equity, concernstructuren, fusies en overnames, beleggingsfondsen, corporate governance, familiebedrijven en management- en werknemersparticipaties. Tot zijn aandachtsgebieden behoren echter ook coöperaties, verenigingen, stichtingen en personenvennootschappen.​

Voor veel cliënten treedt Erik als partijnotaris op.​

Erik is als docent verbonden aan de beroepsopleiding voor notarissen.​

Erik startte zijn loopbaan in 1998 bij CMS. In 2008 werd hij tot partner en notaris benoemd. Vanaf 2016 is hij lid van ons bestuur.

Meer Minder

“Offers open and transparent communication, and has a good knowledge of the law and business.”

IFLR1000, 2019

Relevante ervaring

 • Beursnotering Curetis
 • Oprichting joint venture Smart Services Campus Heerlen (partijadviseur APG)
 • Algehele herinrichting governance- en concernstructuur PLUS Retail
 • Algehele herinrichting governance structuur Albron
 • Huisadviseur voor private equity investeerder
 • Internationale reorganisatie groepsstructuur Axalta
 • Diverse grensoverschrijdende fusies
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Koninklijke Beroepsorganisatie Notariaat
Meer Minder

Opleidingen

 • Effectenrecht, Grotius Academie
 • Europees Recht, Queen Mary University, Groot-Brittannië
 • Notarieel recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

28/04/2022
El­mer Veen­man treedt toe als part­ner bij CMS
Ad­vo­caat El­mer Veen­man treedt op 1 mei 2022 toe als part­ner bij CMS. Zijn komst le­vert een gro­te bij­dra­ge aan de ver­de­re groei en ont­wik­ke­ling van de M&A-prak­tijk van CMS.El­mer is een er­va­ren M&A-ad­vo­caat...
17/08/2021
CMS ad­vi­seer­de Riet­er bij de over­na­me van drie be­drij­ven van Sau­rer
CMS heeft Riet­er Hol­ding AG ge­ad­vi­seerd bij het ver­krij­gen van een aan­de­len­be­lang van 57% in Sau­rer Ne­ther­lands Ma­chi­ne­ry Com­pa­ny B.V. De trans­ac­tie­waar­de be­draagt EUR 300 mil­joen. Als on­der­deel van de­ze...
18/06/2020
Be­stuur CMS her­ko­zen voor een ter­mijn van vier jaar
Wij zijn ver­heugd te kun­nen mee­de­len dat het hui­di­ge be­stuur van CMS in Ne­der­land is her­ko­zen voor een nieu­we ter­mijn van vier jaar. Het drie­le­di­ge be­stuur be­staat uit Wil­lem Hoor­ne­man (ma­na­ging part­ner)...
04/12/2018
CMS ad­vi­seert ISS bij ver­koop aan CSU
CMS heeft ISS ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van de en­kel­vou­di­ge schoon­maak­dien­sten aan CSU, als ge­volg waar­van cir­ca 70 klan­ten zijn over­ge­dra­gen en cir­ca 2.200 werk­ne­mers zijn over­ge­gaan. ISS is een van...
20/09/2018
CMS be­ge­leidt de ver­koop van uit­vaart­ver­ze­ke­raar Nu­ve­ma
CMS heeft Con­ser­va­trix Groep S.à.r.l. ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van N.V. Ne­der­land­se Uit­vaart Ver­ze­ke­ring Maat­schap­pij (Nu­ve­ma) aan Li­fe­tri Groep. Nu­ve­ma is een uit­vaart­ver­ze­ke­raar met cir­ca 185.000...
18/07/2018
Qbuzz wint OV-con­ces­sie Gro­nin­gen-Dren­the on­der CMS-be­ge­lei­ding
Het OV-Bu­reau Gro­nin­gen Dren­the heeft be­kend­ge­maakt dat de con­ces­sie Gro­nin­gen Dren­the aan ver­voers­maat­schap­pij Qbuzz is ge­gund. CMS heeft Qbuzz de af­ge­lo­pen maan­den be­ge­leid bij de­ze suc­ces­vol­le in­schrij­ving...
06/10/2017
CMS ad­vi­seert bij de ver­koop van Ne­der­land Iso­leert
CMS heeft de aan­deel­hou­ders van Ne­der­land Iso­leert ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van Ne­der­land Iso­leert aan Es­sent.  Ne­der­land Iso­leert is een be­drijf dat zich richt op wo­nin­g­iso­la­tie voor par­ti­cu­lie­ren...
12/09/2017
In­wer­king­tre­ding her­zie­ne Ne­der­land­se Cor­po­ra­te Gover­nan­ce Co­de
Op 8 de­cem­ber 2016 heeft de Mo­ni­to­ring Com­mis­sie Cor­po­ra­te Gover­nan­ce Co­de een her­zie­ne ver­sie van De Ne­der­land­se Cor­po­ra­te Gover­nan­ce Co­de (hier­na: Co­de) ge­pu­bli­ceerd. Op 7 sep­tem­ber 2017 heeft de her­zie­ne...
25/07/2017
CMS be­ge­leidt Cott Cor­po­ra­ti­on bij de ver­koop van bot­te­ling­ac­ti­vi­tei­ten...
CMS heeft Cott Cor­po­ra­ti­on ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van de bot­te­ling­ac­ti­vi­tei­ten voor niet-al­co­ho­li­sche dran­ken aan Re­fres­co Hol­ding N.V. voor een koop­prijs van USD 1,25 mil­jard. De trans­ac­tie is on­der­wor­pen...
03/02/2017
Her­zie­ne gover­nan­ce co­de gaat voor lan­ge ter­mijn waar­de­cre­a­tie
Op 8 de­cem­ber 2016 heeft de zo­ge­noem­de Mo­ni­to­ring Com­mis­sie Cor­po­ra­te Gover­nan­ce de ge­mo­der­ni­seer­de Ne­der­land­se Cor­po­ra­te Gover­nan­ce Co­de ge­pre­sen­teerd. De nieu­we co­de geldt reeds voor het boek­jaar 2...
09/12/2016
Her­zie­ning Ne­der­land­se Cor­po­ra­te Gover­nan­ce Co­de
De Mo­ni­to­ring Com­mis­sie Cor­po­ra­te Gover­nan­ce Co­de heeft op 8 de­cem­ber 2016 de her­zie­ne Ne­der­land­se Cor­po­ra­te Gover­nan­ce Co­de (van toe­pas­sing op in Ne­der­land ge­no­teer­de beurs­ven­noot­schap­pen) over­han­digd...
25/10/2016
CMS be­ge­leidt Al­bron bij de tot­stand­ko­ming van de part­ner­ship met Fa­ci­li­com
CMS heeft Al­bron en haar aan­deel­hou­der, Stich­ting Al­bron, be­ge­leid bij de tot­stand­ko­ming van de sa­men­wer­king tus­sen Al­bron en Fa­ci­li­com. In het ka­der van de­ze sa­men­wer­king is het ca­te­ring­be­drijf van Fa­ci­li­com...