Home / Juristen / Etienne Cox
De foto van Etienne Cox

Etienne Cox

Counsel
Belastingadviseur

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels, Duits

Etienne Cox is gespecialiseerd in de fiscale aspecten van onroerend goed en financiële transacties. Hij begeleidt vastgoedontwikkelaars en -beleggers bij de fiscale optimalisering van vastgoeddeals, nieuwbouwtrajecten en verbouwingen. Daarbij concentreert Etienne zich op de omzetbelasting en overdrachtsbelasting, alsook de fiscale implicaties van de overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap.

Daarnaast staat Etienne verschillende financiële dienstverleners en online retailers bij. Hij adviseert onder meer rondom securitisatie- en factoringtransacties, voorraad- en debiteurenfinanciering, alsmede consumentenkredieten.

In zijn dagelijkse praktijk treedt Etienne veelvuldig in overleg met de Belastingdienst en werkt hij nauw samen met zijn fiscale collega’s binnen de internationale CMS kantoren.

Etienne publiceert regelmatig in fiscaal-juridische vakbladen en praktijkbladen en verzorgt trainingen rondom btw en vastgoed.

Meer Minder

Opleidingen

  • Fiscaal recht, Universiteit van Tilburg
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
  • Docent Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht
  • Docent Amsterdam School of Real Estate
  • Redactielid Vastgoed Fiscaal & Civiel (Sdu)
  • Columnist PropertyNL
  • Nederlandse Vastgoedsociëteit in Amsterdam (NVA)
Meer Minder

Feed

Toon alleen
09/07/2020
Up­da­te: Be­las­ting­maat­re­ge­len in ver­band met CO­VID-19
20 september 2016
Prins­jes­dag: het be­grip "bouw­ter­rein" wordt aan­ge­past
Van­daag - met Prins­jes­dag - heeft de wet­ge­ver nieu­we fis­ca­le re­gel­ge­ving ge­pu­bli­ceerd. Het span­nend­ste item voor de vast­goed­we­reld is de aan­pas­sing van het be­grip "bouw­ter­rein", zo­als dat in de btw wet­ge­ving...
23 juni 2020
Aan de Steg­ge ont­wik­kelt dis­tri­bu­tie­cen­trum in Al­me­re en ver­koopt aan Duit­se...
16 juni 2016
Le­ve­ring oud ge­bouw + trans­for­ma­tie = één btw-vrij­ge­stel­de pres­ta­tie
Als een ver­ko­per een oud ge­bouw le­vert en dit ver­vol­gens in op­dracht van zijn ko­per ver­bouwt, ter­wijl daar­door geen “ver­nieuw­bouw” ont­staat, is zijn to­ta­le koop-/aan­neem­som vrij­ge­steld van btw. Dat hee...
30/04/2020
Ho­tel­de­bo­tel
09/03/2020
Jaar­over­zicht btw en over­drachts­be­las­ting 2019
03/01/2020
CMS ad­vi­seert Avi­va In­ves­tors bij in­za­ke de aan­koop van een kan­toor­ge­bouw...
18/12/2019
Voor niets gaat de zon op
Over de ju­ri­di­sche en fis­ca­le com­pli­ca­ties bij zon­ne­pa­ne­len op com­mer­ci­eel vast­goed
17/12/2019
CMS be­noemt drie coun­sels: Jan Pe­ter IJspeert, Eti­en­ne Cox en Bob van Zijl
09/09/2019
Be­bouwd ter­rein met bouw­be­stem­ming is geen bouw­ter­rein
30/04/2019
Ver­keer­de af­slag; pro­beer om te draai­en
14/03/2019
Jaar­over­zicht btw en over­drachts­be­las­ting 2018
Wet OB 1968, WBR