Home / Juristen / Etienne Cox
Portret van Etienne Cox

Etienne Cox

Counsel
Belastingadviseur

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels, Duits

Etienne Cox is gespecialiseerd in de fiscale aspecten van onroerend goed en financiële transacties. Hij begeleidt vastgoedontwikkelaars en -beleggers bij de fiscale optimalisering van vastgoeddeals, nieuwbouwtrajecten en verbouwingen. Daarbij concentreert Etienne zich op de omzetbelasting en overdrachtsbelasting, alsook de fiscale implicaties van de overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap.

Daarnaast staat Etienne verschillende financiële dienstverleners en online retailers bij. Hij adviseert onder meer rondom securitisatie- en factoringtransacties, voorraad- en debiteurenfinanciering, alsmede consumentenkredieten.

In zijn dagelijkse praktijk treedt Etienne veelvuldig in overleg met de Belastingdienst en werkt hij nauw samen met zijn fiscale collega’s binnen de internationale CMS kantoren.

Etienne publiceert regelmatig in fiscaal-juridische vakbladen en praktijkbladen en verzorgt trainingen rondom btw en vastgoed.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
  • Docent Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht
  • Docent Amsterdam School of Real Estate
  • Redactielid Vastgoed Fiscaal & Civiel (Sdu)
  • Columnist PropertyNL
  • Nederlandse Vastgoedsociëteit in Amsterdam (NVA)
Meer Minder

Opleidingen

  • Fiscaal recht, Universiteit van Tilburg
Meer Minder

Feed

06/12/2021
Over­drachts­be­las­ting­vrij­stel­ling voor in­ter­ne net­wer­ken
De Ho­ge Raad heeft re­cen­te­lijk een ar­rest ge­we­zen over de hef­fing van over­drachts­be­las­ting bij de ver­krij­ging van bron­net­ten van een warm­te-kou­de-op­slag­in­stal­la­tie (WKO). In de zaak voor de Ho­ge Raad...
16/07/2021
Be­las­tin­gen kun­nen de pla­neet red­den
Veel za­ke­lij­ke klan­ten kie­zen er­voor om zon­ne­pa­ne­len te la­ten in­stal­le­ren op hun be­drijfs­pand. Zij ma­ken dan in de mees­te ge­val­len aan­spraak op de zo­ge­naam­de SDE++ sub­si­die, die de on­ren­da­be­le top af­dekt...
19/04/2021
Ver­krij­ging aan­de­len in op­slag­be­drijf mo­ge­lijk toch be­last met over­drachts­be­las­ting
Af­ge­lo­pen vrij­dag is een ar­rest van de Ho­ge Raad ver­sche­nen over de hef­fing van over­drachts­be­las­ting bij de ver­krij­ging van aan­de­len in een op­slag­be­drijf (ook wel self-stor­a­ge of soms zelfs goe­de­ren­ho­tel...
14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
01/04/2021
DOH gaat sa­men­wer­king aan met Eu­ro­pean Ener­gy voor zon­ne­park-pro­ject in...
Duur­za­me Ont­wik­ke­lings­maat­schap­pij Hol­land, een ont­wik­ke­laar van duur­za­me ener­gie­pro­jec­ten, is een lang­du­ri­ge sa­men­wer­king aan­ge­gaan met het Deen­se Eu­ro­pean Ener­gy voor de ont­wik­ke­ling van een zon­ne­park...
31/03/2021
CMS be­ge­leidt Hes­sing Su­per­vers bij ‘fa­briek van de toe­komst’
CMS heeft Hes­sing Su­per­vers be­ge­leid bij haar pro­ject in Noord-Lim­burg (Ven­lo-re­gio), waar de pro­du­cent van ge­sne­den groen­te en fruit haar nieu­we ‘fa­briek van de toe­komst’ zal re­a­li­se­ren en waar haar...
01/02/2021
Btw-hef­fing bij sa­le-and-lea­se­back­trans­ac­ties?
De Ho­ge Raad heeft on­langs ge­oor­deeld over een sa­le-and-lea­se­back­trans­ac­tie rond­om een nieuw­bouw wo­ning­com­plex. De ver­ko­per werd na de le­ve­ring hoofd­huur­der en zet­te de ver­huur rich­ting de par­ti­cu­lie­re...
05/11/2020
Fac­tuur maakt schuld
De fac­tuur is de sleu­tel naar btw-af­trek. Zon­der een rechts­gel­di­ge fac­tuur die vol­doet aan een aan­tal for­me­le ver­eis­ten be­staat geen recht op af­trek. Nu heeft het Eu­ro­pe­se Hof van Jus­ti­tie wel­is­waar...
09/07/2020
Up­da­te: Be­las­ting­maat­re­ge­len in ver­band met CO­VID-19
Met di­ver­se be­las­ting­maat­re­ge­len pro­beert de over­heid on­der­ne­mers te steu­nen in hun stre­ven om hun on­der­ne­min­gen door de­ze moei­lij­ke tij­den te lood­sen. Dit ar­ti­kel be­schrijft een aan­tal van de meest re­le­van­te...
23/06/2020
Aan de Steg­ge ont­wik­kelt dis­tri­bu­tie­cen­trum in Al­me­re en ver­koopt aan Duit­se...
Op 18 en 19 ju­ni zijn ach­ter­een­vol­gens de huur­over­een­komst, de koop­over­een­komst van de grond, de turn key ver­koop­over­een­komst en de le­ve­rings­ak­ten on­der­te­kend ten be­hoe­ve van het nieu­we dis­tri­bu­tie­cen­trum...
30/04/2020
Ho­tel­de­bo­tel
In de ju­ris­pru­den­tie komt met eni­ge re­gel­maat de vraag of de be­drijfs­voe­ring van een be­paal­de on­der­ne­ming hoofd­za­ke­lijk ge­richt is op de han­del of ex­ploi­ta­tie van vast­goed – en of dus over­drachts­be­las­ting...
09/03/2020
Jaar­over­zicht btw en over­drachts­be­las­ting 2019
Waar in 2018 zich voor­al klei­ne nu­an­ce­ver­schil­len voor­de­den, lijkt 2019 de op­maat te zijn naar een an­de­re in­vul­ling van be­lang­rij­ke fis­ca­le be­grip­pen als ‘ver­nieuw­bouw’ en ‘wo­ning’. Maar ook daar­naast...