Home / People / Fatbardha Selmani
Portret van Fatbardha Selmani

Fatbardha Selmani

Advocaat

Contact
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels, Albanees

Fatbardha Selmani is werkzaam binnen de praktijkgroep Real Estate en Construction van ons kantoor. Zij is actief in het bouwrecht en het aanbestedingsrecht. Fatbardha adviseert zowel aanbestedende diensten als inschrijvende ondernemingen. 

Meer Minder

Opleidingen

  • Master Burgerlijk recht, Radboud Universiteit 
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit
Meer Minder

Feed

21/04/2023
Over­een­komst (on)gel­dig na di­dam-ar­rest?
In eer­de­re sig­na­le­rin­gen merk­ten wij al op dat ge­meen­ten bij de ver­koop van on­roe­rend goed ge­bon­den zijn aan het ge­lijk­heids­be­gin­sel. Dit volgt uit het Di­dam-ar­rest. De voor­zie­nin­gen­rech­ter van de recht­bank Mid­den-Ne­der­land heeft re­cen­te­lijk ge­oor­deeld dat (koop)over­een­kom­sten nie­tig zijn in­dien een ge­meen­te bij het aan­gaan van die over­een­komst geen open­ba­re se­lec­tie­pro­ce­du­re heeft ge­or­ga­ni­seerd voor de ver­koop van on­roe­rend goed en on­vol­doen­de kan mo­ti­ve­ren dat er slechts één po­ten­ti­eel ge­ga­dig­de is, om­dat dit in strijd is met het ge­lijk­heids­be­gin­sel. Min­der dan twee we­ken la­ter oor­deelt Ge­rechts­hof Arn­hem-Leeu­war­den dat een der­ge­lij­ke over­een­komst niet nie­tig, maar ver­nie­tig­baar is. Bei­de uit­spra­ken wor­den hier­on­der toe­ge­licht. Voor­zie­nin­gen­rech­ter: over­een­kom­sten in strijd met Di­dam-re­gels zijn nie­tig Op 28 au­gus­tus 2020 heeft de ge­meen­te Rhe­nen een koop­over­een­komst ge­slo­ten met Stich­ting 't Brandt­weer met be­trek­king tot een pand in Rhe­nen. Be­gin dit jaar heeft de ge­meen­te in het Ge­meen­te­blad ge­pu­bli­ceerd dat zij van plan is om het pand te le­ve­ren aan de Stich­ting, aan­ge­zien zij van oor­deel is dat de­ze Stich­ting op grond van de ob­jec­tie­ve, re­de­lij­ke en toets­ba­re cri­te­ria de eni­ge se­ri­eu­ze ge­ga­dig­de is die in aan­mer­king komt voor de ver­koop. Wel wordt door de ge­meen­te een mo­ge­lijk­heid tot kort ge­ding ge­bo­den om zich als (ge­ïn­te­res­seer­de) par­tij te ver­zet­ten te­gen de le­ve­ring van het pand. Van de­ze ge­le­gen­heid is door (een ge­a­no­ni­mi­seer­de) ei­se­res ge­bruik ge­maakt. In de­ze pro­ce­du­re vor­dert ei­se­res dat de ge­meen­te wordt ver­bo­den om ver­de­re uit­voe­ring te ge­ven aan de koop­over­een­komst. Zij stelt dat de ge­meen­te on­te­recht in strijd heeft ge­han­deld met het ge­lijk­heids­be­gin­sel en (po­ten­ti­ë­le) ge­ga­dig­den ge­lij­ke kan­sen had moe­ten bie­den door een se­lec­tie­pro­ce­du­re te or­ga­ni­se­ren. De voor­zie­nin­gen­rech­ter oor­deelt dat over­heids­li­cha­men zich ook vóór het Di­dam-ar­rest bij het slui­ten van pri­vaat­rech­te­lij­ke over­een­kom­sten aan het ge­lijk­heids­be­gin­sel die­nen te hou­den. Het ver­weer van de ge­meen­te dat het Di­dam-ar­rest geen te­rug­wer­ken­de kracht had moe­ten heb­ben, gaat al­dus vol­gens de voor­zie­nin­gen­rech­ter niet op. De Ho­ge Raad heeft zich na­me­lijk in zijn uit­spraak niet be­perkt tot over­een­kom­sten die ná een be­paal­de da­tum zijn ge­slo­ten. Ook gaat het in het Di­dam-ar­rest niet om nieu­we re­gel­ge­ving, maar om een lo­gi­sche in­vul­ling van be­staand recht. De voor­zie­nin­gen­rech­ter oor­deelt dat dit voor de hand ligt aan­ge­zien de Af­de­ling Be­stuurs­recht­spraak van de Raad van Sta­te in een uit­spraak van 2 no­vem­ber 2016 het ge­lijk­heids­be­gin­sel al (na­ge­noeg) op de­zelf­de wij­ze heeft in­ge­vuld als de Ho­ge Raad in het Di­dam-ar­rest doet.De ge­meen­te heeft door het niet bie­den van me­de­din­gings­ruim­te bij de ver­koop van het pand in strijd ge­han­deld met het ge­lijk­heids­be­gin­sel. Voor de ver­koop had de ge­meen­te im­mers een open­ba­re en trans­pa­ran­te se­lec­tie­pro­ce­du­re moe­ten or­ga­ni­se­ren, zo­dat aan al­le (po­ten­ti­ë­le) ge­ga­dig­den de kans zou zijn ge­bo­den om deel te ne­men aan de­ze pro­ce­du­re. De ge­meen­te heeft on­vol­doen­de ge­mo­ti­veerd waar­om in dit ge­val de Stich­ting op ba­sis van ob­jec­tie­ve, toets­ba­re en re­de­lij­ke cri­te­ria als eni­ge se­ri­eu­ze ge­ga­dig­de in aan­mer­king komt voor de koop. Vol­gens de voor­zie­nin­gen­rech­ter is de koop­over­een­komst daar­om nie­tig. Nie­ti­ge over­een­kom­sten wor­den ge­acht nooit tot stand te zijn ge­ko­men, zo­dat de­ze uit­komst in prin­ci­pe ver­gaan­de im­pli­ca­ties voor de prak­tijk heeft. Kort na de­ze uit­spraak heeft het hof ech­ter ge­oor­deeld dat over­een­kom­sten die zijn ge­slo­ten in strijd met het Di­dam-ar­rest niet nie­tig, maar ver­nie­tig­baar zijn. De­ze uit­spraak wordt hier­na ver­der toe­ge­licht. Het Ge­rechts­hof: over­een­kom­sten in strijd met Di­dam-re­gels zijn ver­nie­tig­baar­heid De ge­meen­te Mont­fer­land heeft in 2019 de voor­ma­li­ge ge­meen­te­huis­lo­ca­tie ver­kocht aan Groen­stae­te. De ver­koch­te ge­meen­te­huis­lo­ca­tie maakt deel uit van een gro­ter pro­ject­ge­bied dat door Groen­stae­te zou wor­den ont­wik­keld. In dit pro­ject­ge­bied zou een Coop wor­den ge­re­a­li­seerd. Op de 'ou­de' lo­ca­tie van de Coop zou een Al­di met een par­keer­ter­rein wor­den ge­re­a­li­seerd. In de­zelf­de pe­ri­o­de heeft Di­dam Ha­ve – ex­ploi­tant van de lo­ka­le Al­bert Heijn – de ge­meen­te ge­vraagd of zij zich ook kan ves­ti­gen in dit pro­ject­ge­bied. Dit ver­zoek heeft de ge­meen­te af­ge­we­zen. Di­dam Ha­ve heeft daar­om een kort ge­ding pro­ce­du­re en la­ter een bo­dem­pro­ce­du­re aan­han­gig ge­maakt om te be­werk­stel­li­gen dat de ge­meen­te de ge­meen­te­huis­lo­ca­tie te koop aan­biedt in een open­ba­re en non-dis­cri­mi­na­toi­re bie­dings­pro­ce­du­re. De kort ge­ding pro­ce­du­re heeft uit­ein­de­lijk ge­leid tot het wel­be­ken­de en in de in­lei­ding ge­noem­de Di­dam-ar­rest. Tij­dens het ho­ger be­roep van de kort ge­ding pro­ce­du­re heb­ben de ge­meen­te en Groen­stae­te een koop­over­een­komst ge­slo­ten ten aan­zien van de ge­meen­te­huis­lo­ca­tie en een sa­men­wer­kings­over­een­komst over de ont­wik­ke­ling van het pro­ject­plan in het pro­ject­ge­bied. Di­dam Ha­ve heeft in de bo­dem­pro­ce­du­re bij de recht­bank ge­vor­derd dat zij voor recht ver­klaart dat de ge­meen­te en/of Groen­stae­te on­recht­ma­tig heb­ben ge­han­deld te­gen­over Di­dam Ha­ve en dat de tus­sen de ge­meen­te en Groen­stae­te ge­slo­ten koop- en sa­men­wer­kings­over­een­komst nie­tig zijn.Het hof past in de bo­dem­pro­ce­du­re de re­gels van het Di­dam-ar­rest toe en oor­deelt dat de ge­meen­te op grond van het ge­lijk­heids­be­gin­sel bij ver­koop van een on­roe­ren­de zaak in­der­daad me­de­din­gings­ruim­te moet bie­den door het or­ga­ni­se­ren van een trans­pa­ran­te en open­ba­re se­lec­tie­pro­ce­du­re. De ge­meen­te had niet ex­clu­sief met Groen­stae­te mo­gen on­der­han­de­len, maar zij had aan al­le be­lang­stel­len­den de mo­ge­lijk­heid moe­ten ge­ven om mee te din­gen. Ook in de­ze pro­ce­du­re voer­de de ge­meen­te aan dat er spra­ke was van de uit­zon­de­rings­si­tu­a­tie dat er geen ruim­te voor me­de­din­ging ge­bo­den hoef­de te wor­den, om­dat er slechts spra­ke was van één se­ri­eu­ze ge­ga­dig­de. Hier is ech­ter vol­gens het hof geen spra­ke van. Di­dam Ha­ve heeft na­me­lijk sinds 2016 ook in­te­res­se ge­had om in aan­mer­king te mo­gen ko­men voor het pro­ject­ge­bied en heeft de­ze in­te­res­se ook aan de ge­meen­te ken­baar ge­maakt.Het hof ver­nie­tigt daar­om de koop­over­een­komst en de sa­men­wer­kings­over­een­komst die voor het pro­ject zijn ge­slo­ten en ver­plicht de ge­meen­te de ge­meen­te­huis­lo­ca­tie al­leen te ver­ko­pen in een pro­ce­du­re waar­in al­le be­lang­stel­len­den zijn uit­ge­no­digd mee te din­gen naar de lo­ca­tie. Het ge­brek van de (koop)over­een­komst die is ge­slo­ten in strijd met de Di­dam-re­gels ziet vol­gens het hof op de tot­stand­ko­ming van die over­een­komst, niet op de strek­king of in­houd er­van. Het hof zoekt bij de­ze ver­nie­ti­ging aan­slui­ting bij het aan­be­ste­dings­recht en meer spe­ci­fiek bij ar­ti­kel 4.15 van de Aan­be­ste­dings­wet 2012. In het aan­be­ste­dings­recht zijn over­een­kom­sten die zijn ge­slo­ten zon­der het vol­gen van de ver­eis­te aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re na­me­lijk ver­nie­tig­baar. Ge­vol­gen voor de prak­tijk Met het re­cen­te ar­rest van het Ge­rechts­hof Arn­hem-Leeu­war­den is meer dui­de­lijk­heid ge­bo­den voor (koop)over­een­kom­sten die in strijd met het ge­lijk­heids­be­gin­sel en het Di­dam-ar­rest zijn ge­slo­ten. Der­ge­lij­ke over­een­kom­sten zijn vol­gens het ar­rest van Ge­rechts­hof Arn­hem-Leeu­war­den – in te­gen­stel­ling tot het oor­deel van de recht­bank Mid­den-Ne­der­land – niet nie­tig maar ver­nie­tig­baar. Hier­mee neemt het hof de rechts­on­ze­ker­heid en de ge­vol­gen die nie­tig­heid van de over­een­komst – van­we­ge strijd met de re­gels die voort­vloei­en uit het Di­dam-ar­rest – weg. Een over­een­komst die nie­tig is wordt im­mers ge­acht nooit te heb­ben be­staan. Dit be­te­kent bij­voor­beeld dat een ge­meen­te die een stuk grond heeft ver­kocht zon­der daar­bij de pro­ce­du­re die volgt uit het Di­dam-ar­rest in acht te ne­men, dat stuk grond ei­gen­lijk nooit in ei­gen­dom aan de ko­per heeft over­ge­dra­gen, on­ge­acht of de­ze koop­over­een­komst voor of na de da­tum van het Di­dam-ar­rest is ge­slo­ten. Wij me­nen daar­om dat het hof voor de be­oor­de­ling tot ver­nie­ti­ging te­recht aan­slui­ting zoekt bij ar­ti­kel 4.15 van de Aan­be­ste­dings­wet 2012. Con­tact Heeft u vra­gen over het bo­ven­staan­de of an­de­re vra­gen over het aan­be­ste­dings­recht? Neem dan con­tact met ons op, wij gaan graag met u in ge­sprek.
07/06/2022
Ac­tu­a­li­tei­ten­dag Aan­be­ste­ding­recht
CMS or­ga­ni­seert op dins­dag 7 ju­ni 2022 het se­mi­nar 'Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­be­ste­dings­recht' op het kan­toor van CMS in Am­ster­dam. Het se­mi­nar zal om 15:00 uur van start gaan.   Tij­dens het se­mi­nar zul­len...