Home / People / Fieke van Berkel - van der Meer
Portret van Fieke Berkel - van der Meer

Fieke van Berkel - van der Meer

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Fieke van Berkel - van der Meer is werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor.

Zij is gespecialiseerd in projectontwikkeling, vastgoedtransacties en huurrecht. Fieke adviseert onder meer bij het opstellen van (turnkey)koopovereenkomsten, huurovereenkomsten en goederenrechtelijke structuren.

Zij staat zowel beleggers, retailers, projectontwikkelaars en overheden bij.

Fieke is sinds 2014 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte zij als buitengriffier bij de Rechtbank te 's-Hertogenbosch. Gedurende haar carrière bij CMS heeft Fieke als legal counsel bij een cliënt van CMS, zijnde een vooraanstaande investment manager gewerkt.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master strafrecht, Universiteit Utrecht
  • Master privaatrecht, Universiteit Utrecht
  • Bachelor Nederlands recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

23/06/2020
Aan de Steg­ge ont­wik­kelt dis­tri­bu­tie­cen­trum in Al­me­re en ver­koopt aan Duit­se...
Op 18 en 19 ju­ni zijn ach­ter­een­vol­gens de huur­over­een­komst, de koop­over­een­komst van de grond, de turn key ver­koop­over­een­komst en de le­ve­rings­ak­ten on­der­te­kend ten be­hoe­ve van het nieu­we dis­tri­bu­tie­cen­trum...
21/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock
CMS heeft Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock, een Ne­der­lands-Bel­gi­sche ont­wik­ke­laar en dienst­ver­le­ner op het ge­bied van CAD soft­wa­re. Ar­kan­ce Sys­tems is een soft­wa­re ont­wik­ke­laar voor on­der meer de...
07/10/2019
CMS be­ge­leidt In­ves­co bij for­ward fun­ding aan­koop dis­tri­hal­len in Ven­lo
CMS heeft In­ves­co bij­ge­staan bij een zo­ge­noem­de for­ward fun­ding aan­koop van een dis­tri­bu­tie­cen­trum in Ven­lo van ont­wik­ke­laar So­mer­set. De turn­key-op­le­ve­ring van het dis­tri­bu­tie­cen­trum zal in de loop van...
24/07/2019
CMS be­ge­leidt Ka­dans Sci­en­ce Part­ner bij aan­koop van Shell-com­plex Kes­s­ler...
CMS heeft pro­ject­ont­wik­ke­laar Ka­dans Sci­en­ce Part­ner be­ge­leid bij de aan­koop van het Shell-com­plex Kes­s­ler Park in Rijs­wijk. Daar­mee breidt Ka­dans haar hui­di­ge net­werk van ken­nis­in­ten­sie­ve lo­ca­ties uit...
18/07/2019
CMS be­ge­leidt Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land bij...
CMS heeft Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land be­ge­leid bij de aan­koop van het AM huis in Pa­pen­dorp in Utrecht van een pri­va­te be­leg­ger. Arab Bank Swit­zer­land heeft het ge­bouw aan­ge­kocht...
06/06/2019
CMS be­ge­leidt Nu­veen bij aan­koop Gou­den Bocht in Am­ster­dam voor € 126 mil­joen
CMS heeft de Ame­ri­kaan­se ver­mo­gens­be­heer­der Nu­veen Re­al Es­ta­te be­ge­leid die na­mens het Ci­ty­hold Of­fi­ce Part­ner­ship het mid­del­eeuw­se com­plex de Gou­den Bocht heeft aan­ge­kocht. Het be­treft een ge­com­bi­neer­de...
29/11/2018
CMS ad­vi­seert FD Me­di­a­groep bij aan­koop Si­zo
CMS heeft FD Me­di­a­groep ge­ad­vi­seerd bij de aan­koop van Si­zo.  Si­zo is ge­spe­ci­a­li­seerd in B2B mar­ke­ting in­tel­li­gen­ce. Si­zo helpt haar klan­ten door mid­del van da­ta-ana­ly­se en voor­spel­mo­del­len om ge­richt...
24/07/2017
CMS ad­vi­seert Oak­tree bij in­ves­te­ring in Ka­dans
CMS heeft Oak­tree Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment ge­ad­vi­seerd bij de in­ves­te­ring in vast­goed­ont­wik­ke­laar- en in­ves­teer­der Ka­dans. Met de spe­ci­fie­ke er­va­ring, het uit­ge­brei­de net­werk en de fi­nan­ci­ë­le slag­kracht van...
06/10/2015
CMS be­ge­leidt Bouw­fonds IM bij om­vang­rij­ke trans­ac­tie Phi­lips Ligh­ting
Drie apar­te Duit­se fond­sen, ge­ma­na­ged door Bouw­fonds IM Ber­lijn heb­ben het voor­ma­li­ge kan­toor­ge­bouw van Phi­lips Ligh­ting in Eind­ho­ven ge­kocht voor EUR 82 mil­joen van ont­wik­ke­laar Foolen & Re­ijs Vast­goed.Het...
15/10/2014
CMS be­ge­leidt US­AA Re­al­co bij eer­ste trans­ac­tie in Eu­ro­pa
Van­daag is op Ex­po Re­al in Mün­chen de turn key koop­over­een­komst ge­te­kend voor +/- 60.000m2 zo­ge­noem­de high bay dis­tri­bu­tie­cen­trum aan de Atoom­weg in Utrecht. De le­ve­ring van het ob­ject heeft di­rect daar­na...