Home / Juristen / Guillaume Creijghton
De foto van Guilaume Creijghton

Guillaume Creijghton

Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Nederlands, Frans, Engels

Guillaume Creijghton is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Proces- en Verzekeringsrecht van ons kantoor.

Hij is gespecialiseerd in het adviseren en procederen op het gebied van het (internationale) handels- en verzekeringsrecht.

Guillaume is sinds 2016 werkzaam bij CMS. Daarvoor werkte hij als werkstudent voor advocatenkantoren in Den Haag en Amsterdam en liep hij stage bij de juridische directie van een multinational in Parijs.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master International Business Law, Université Paris -Descartes, Frankrijk
  • Master Nederlands recht (commerciële rechtspraktijk), Universiteit van Amsterdam
  • Bachelor filosofie, Universiteit van Amsterdam
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Feed

Toon alleen
20/08/2020
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
26 oktober 2016
Ont­trek­king ver­mo­gen aan ver­haal door mis­bruik van af­ge­schei­den ver­mo­gen:...
In­lei­ding Ei­ser in cas­sa­tie, Re­sort of the World, heeft ver­weer­der in cas­sa­tie, Map­le Leaf (een stich­ting par­ti­cu­lier fonds naar het recht van Sint Maar­ten) en haar be­gun­stig­de aan­spra­ke­lijk ge­steld...
07/03/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
11 juli 2016
Pri­vaat­rech­te­lijk kos­ten­ver­haal ge­meen­ten op Staat en scha­de­ver­goe­ding...
Op 12 de­cem­ber 2007 vlie­gen twee pi­lo­ten van het Mi­nis­te­rie van De­fen­sie met een Apa­che he­li­kop­ter te­gen hoog­span­nings­lei­din­gen het­geen leidt tot een gro­te stroom­sto­ring. Vier ge­meen­ten ma­ken kos­ten ter...
13/11/2018
Fo­rum­keu­ze­be­ding van toe­pas­sing op vor­de­ring uit on­recht­ma­ti­ge daad van­we­ge...
(HvJ 24 ok­to­ber 2018, C-595/17, Ap­ple / eBiz­cuss)
28 juni 2016
Hof van Jus­ti­tie over de rech­ter­lij­ke be­voegd­heid bij zui­ve­re ver­mo­gens­scha­de
In de­ze zaak heeft Uni­ver­sal Ne­der­land drie ad­vo­ca­ten, waar­on­der een ad­vo­caat in Tsje­chië, voor de Ne­der­land­se rech­ter ge­daagd van­we­ge na­la­tig­heid bij het in Tsje­chië op­stel­len van een aan­de­len­op­tie­over­een­komst v...
18/05/2018
EU Pro­duct Li­a­bi­li­ty Di­rec­ti­ve still an ade­qua­te tool, ac­cor­ding to EC...
27/02/2017
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
24/02/2017
Be­voegd­heid Ne­der­land­se rech­ter ten aan­zien van in bui­ten­land woon­ach­ti­ge...
26/10/2016
Ont­trek­king ver­mo­gen aan ver­haal door mis­bruik van af­ge­schei­den ver­mo­gen:...
HR 7 ok­to­ber 2016, ECLI:NL:HR:2016:2285 (Re­sort of the World/Map­le Leaf)
11/07/2016
Pri­vaat­rech­te­lijk kos­ten­ver­haal ge­meen­ten op Staat en scha­de­ver­goe­ding...
28/06/2016
Hof van Jus­ti­tie over de rech­ter­lij­ke be­voegd­heid bij zui­ve­re ver­mo­gens­scha­de