Home / Juristen / Hein van der Meer
Portret van Hein Meer

Hein van der Meer

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Hein van der Meer maakt deel uit van de Praktijkgroep Real Estate & Construction. Hein is gespecialiseerd in projectontwikkeling en vastgoedtransacties. Hij adviseert onder meer bij het opstellen van pps-overeenkomsten, het opstellen van (turn-key-)koopovereenkomsten, de notariële en fiscale aspecten van vastgoedtransacties, due diligence traject, goederenrechtelijke constructies en zekerheidsrechten.

Hein adviseert beleggers en beleggingsfondsen, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, woningcorporaties en verenigingen van eigenaars.

Meer Minder

A great advisor, negotiator and a quick thinker.

The Legal 500 EMEA, 2021

Praised by clients for being "very deal-oriented, thinking commercially and being very eager to find pragmatic solutions and overcome difficulties to get a transaction done."

Chambers Europe 2021

‘Hein van der Meer and his team have an outstanding reputation to make things happen. Together with his associates, he can make a real difference.‘

The Legal 500 EMEA, 2020

Very commercial and knows how to find a solution and close a deal.

Chambers Europe, 2020

"Hands-on; really hands-on getting the deal done."

Acritas Stars, 2018

Lidmaatschappen en functies

  • Lid Vereniging Vastgoed Juristen
  • Docent PropertyNL Masterclass
  • Columnist PropertyNL
Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaatrecht), Vrije Universiteit Amsterdam
Meer Minder

Feed

14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
01/04/2021
DOH gaat sa­men­wer­king aan met Eu­ro­pean Ener­gy voor zon­ne­park-pro­ject in...
Duur­za­me Ont­wik­ke­lings­maat­schap­pij Hol­land, een ont­wik­ke­laar van duur­za­me ener­gie­pro­jec­ten, is een lang­du­ri­ge sa­men­wer­king aan­ge­gaan met het Deen­se Eu­ro­pean Ener­gy voor de ont­wik­ke­ling van een zon­ne­park...
31/03/2021
CMS be­ge­leidt Hes­sing Su­per­vers bij ‘fa­briek van de toe­komst’
CMS heeft Hes­sing Su­per­vers be­ge­leid bij haar pro­ject in Noord-Lim­burg (Ven­lo-re­gio), waar de pro­du­cent van ge­sne­den groen­te en fruit haar nieu­we ‘fa­briek van de toe­komst’ zal re­a­li­se­ren en waar haar...
18/03/2021
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieu­we edi­tie van Cham­bers Eu­ro­pe. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back.De vol­gen­de prak­tijk­groe­pen van CMS in Ne­der­land zijn ge­rankt:Cor­po­ra­te/M&AIn­su­ran­ce­Li­fe...
10/02/2021
Pro­per­tyNL is 20 jaar en niet meer weg te den­ken
De eer­ste edi­tie van Pro­per­tyNL ver­scheen in ja­nu­a­ri 2001. Die eer­ste edi­tie be­richt­te Pro­per­tyNL over FOC Roer­mond dat in de zo­mer van dat jaar zou ope­nen en de ver­dub­be­ling van de kan­toor­ruim­te in...
03/12/2020
CMS be­ge­leidt Ca­tel­la bij ver­koop voor 100 mil­joen eu­ro Ne­der­land­se por­te­feuil­le...
Het in Ber­lijn ge­ves­tig­de Ca­tel­la Re­si­den­ti­al In­vest­ment Ma­na­ge­ment (CRIM) heeft na­mens het Ca­tel­la Eu­ro­pean Re­si­den­ti­al Fund (CER) een Ne­der­land­se wo­ning­por­te­feuil­le ver­kocht aan Woonha­ve voor meer dan...
24/07/2020
CMS be­ge­leidt Being De­vel­op­ment bij ver­koop Max & Moo­re aan Amun­di
CMS heeft de Ne­der­land­se pro­ject­ont­wik­ke­laar Being De­vel­op­ment be­ge­leid bij de ver­koop van pro­ject 'Max & Moor­e' te Am­ster­dam Noord aan de Fran­se in­ves­teer­der Amun­di. Max & Moo­re Max & Moo­re be­staat uit...
23/06/2020
Aan de Steg­ge ont­wik­kelt dis­tri­bu­tie­cen­trum in Al­me­re en ver­koopt aan Duit­se...
Op 18 en 19 ju­ni zijn ach­ter­een­vol­gens de huur­over­een­komst, de koop­over­een­komst van de grond, de turn key ver­koop­over­een­komst en de le­ve­rings­ak­ten on­der­te­kend ten be­hoe­ve van het nieu­we dis­tri­bu­tie­cen­trum...
15/04/2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
04/02/2020
UBO-ter­ror
De Pa­na­ma Pa­pers-af­fai­re heeft de maat­schap­pe­lij­ke roep om trans­pa­ran­tie in de fi­nan­ci­ë­le we­reld flink ver­sterkt. De EU heeft hier­aan ge­hoor ge­ge­ven met een up­da­te van de vier­de an­ti-wit­was­richt­lijn...
29/10/2019
Ju­ris­ten en cij­fers
De re­al-es­ta­te af­de­ling van CMS on­der­zoekt in Eu­ro­pa trends bin­nen con­trac­ten en be­licht elk jaar de ont­wik­ke­lin­gen bin­nen een as­set class op de Eu­ro­pe­se markt. Dit jaar is dat wo­nen. Hein van der Meer...
07/10/2019
CMS be­ge­leidt In­ves­co bij for­ward fun­ding aan­koop dis­tri­hal­len in Ven­lo
CMS heeft In­ves­co bij­ge­staan bij een zo­ge­noem­de for­ward fun­ding aan­koop van een dis­tri­bu­tie­cen­trum in Ven­lo van ont­wik­ke­laar So­mer­set. De turn­key-op­le­ve­ring van het dis­tri­bu­tie­cen­trum zal in de loop van...