Home / People / Jarrik Haust
Portret van Jarrik Haust

Jarrik Haust

Belastingadviseur

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Jarrik Haust is werkzaam binnen de fiscale praktijk van ons kantoor.

Jarrik richt zich voornamelijk op directe belastingen, waaronder vennootschapsbelasting, dividendbelasting en inkomstenbelasting. Hij begeleidt ondernemingen bij de fiscale optimalisering van hun activiteiten, compliance en bezwaar- en beroepsprocedures.

Meer Minder

Opleidingen

  • Fiscaal recht, Vrije Universiteit Amsterdam
Meer Minder

Feed

20/12/2022
CMS ad­vi­seert ter za­ke van de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang in Byn­der
CMS heeft Byn­der ge­ad­vi­seerd met be­trek­king tot de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang aan Tho­mas H. Lee Part­ners, L.P. (THL). Byn­der is een we­reld­wij­de lei­der in Di­gi­tal As­set Ma­na­ge­ment (DAM), met een...
30/11/2022
CMS heeft Grou­pe BBL ge­ad­vi­seerd bij de over­na­me van de Sha­re Lo­gis­tics...
CMS heeft Grou­pe BBL ge­ad­vi­seerd bij de over­na­me van de Sha­re Lo­gis­tics groep, een in­ter­na­ti­o­na­le dienst­ver­le­ner op het ge­bied van lucht- en zee­vracht, met ves­ti­gin­gen in Ne­der­land, Duits­land, Frank­rijk...
29/06/2022
CMS heeft de aan­deel­hou­ders van Am­bi­tious Pe­o­p­le Group ge­ad­vi­seerd bij...
CMS heeft de aan­deel­hou­ders van Am­bi­tious Pe­o­p­le Group, een in­ter­na­ti­o­na­le re­cruit­ment groep, ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang aan Ca­pi­tal A. Am­bi­tious Pe­o­p­le Group is op­ge­richt in...
21/06/2022
CMS ad­vi­seert BiZZ­de­sign over hun part­ner­ship met Main Ca­pi­tal Part­ners
CMS heeft BiZZ­de­sign, een we­reld­wijd ope­re­rend En­ter­pri­se Ar­chi­tec­tu­re soft­wa­re­be­drijf, ge­ad­vi­seerd in ver­band met de ver­wer­ving van een meer­der­heids­be­lang in BiZZ­de­sign door Main Ca­pi­tal Part­ners. BiZZ­de­sig­n's...
17/06/2022
CMS be­ge­leidt CF Group bij over­na­me Star­li­ne Group
CMS heeft CF Group, een in­ter­na­ti­o­naal Duits fa­mi­lie­be­drijf, bij­ge­staan bij de koop van de in 1974 op­ge­rich­te Star­li­ne Group. Star­li­ne Group is een toon­aan­ge­ven­de pro­du­cent van zwem­ba­den en zwem­bad­af­dek­kin­gen...
23/05/2022
CMS be­ge­leidt Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land bij ver­koop meer­der­heids­be­lang...
CMS heeft de op­rich­ters van Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land B.V. bij­ge­staan bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang aan de Ne­der­land­se in­ves­te­rings­maat­schap­pij Ege­ria. Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land B.V. is in...
20/12/2021
CMS be­ge­leidt Gar­den Ca­pi­tal Group bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang...
CMS heeft Gar­den Ca­pi­tal Group, een ven­noot­schap van de fa­mi­lie Dijkstra, bij­ge­staan bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang in de Ne­der­land­se ho­tel­groep Eden Ho­tels aan een doch­ter­ven­noot­schap van...
25/11/2021
CMS be­ge­leidt JB Wealth Ma­na­ge­ment bij ver­koop Ap­plied Risk aan DNV AS
CMS heeft JB Wealth Ma­na­ge­ment bij­ge­staan bij de ver­koop van Ap­plied Risk Hol­ding B.V. aan DNV AS. Ap­plied Risk is een cy­ber se­cu­ri­ty spe­ci­a­list op het ge­bied van in­du­stri­ë­le sys­te­men. Met de­ze over­na­me...
17/05/2021
CMS ad­vi­ses Turn/Ri­ver Ca­pi­tal on €315m stra­te­gic in­vest­ment in Re­dwood...
In­ter­na­ti­o­nal law firm CMS has ad­vi­sed growth equi­ty firm Turn/Ri­ver Ca­pi­tal on its €315 mil­li­on stra­te­gic in­vest­ment in Re­dwood Soft­wa­re, a lea­ding pro­vi­der of cloud-ba­sed bu­si­ness and IT pro­cess au­to­ma­ti­on...
28/08/2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
CMS heeft Tri­ga­no bij­ge­staan bij de over­na­me van 60% van de aan­de­len in Gim­eg. De ove­ri­ge 40% van de aan­de­len wor­den ge­hou­den door het ma­na­ge­ment team van Gim­eg en kun­nen in de toe­komst door Tri­ga­no...
10/01/2020
CMS be­ge­leidt dea­ler­hol­ding Broek­huis bij over­na­me He­ron Au­to
CMS heeft dea­ler­hol­ding Broek­huis be­ge­leid bij de over­na­me van He­ron Au­to. Het gaat om vijf dea­ler­ves­ti­gin­gen en één scha­de­be­drijf. He­ron Au­to ver­te­gen­woor­digt de mer­ken Au­di, Volks­wa­gen, Ško­da en...
21/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock
CMS heeft Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock, een Ne­der­lands-Bel­gi­sche ont­wik­ke­laar en dienst­ver­le­ner op het ge­bied van CAD soft­wa­re. Ar­kan­ce Sys­tems is een soft­wa­re ont­wik­ke­laar voor on­der meer de...