Home / Juristen / Jasper Kampherbeek
Portret van Jasper Kampherbeek

Jasper Kampherbeek

Counsel
Toegevoegd Notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Jasper Kampherbeek is als toegevoegd notaris werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor. Hij is gespecialiseerd in vastgoedtransacties en projectontwikkeling. Hij adviseert projectontwikkelaars, bouwondernemingen, financiële instellingen en (buitenlandse) beleggers onder meer bij het opstellen van overeenkomsten en notariële akten (onder andere koopovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, leverings- en splitsingsakten) en bij Due Diligence processen. Daarnaast adviseert hij bij de aan- en verkoop van registergoederen en fondsvorming, bij het opzetten en uitvoeren van nieuwbouwprojecten en bij het beleggen in en financieren van registergoederen. Tot zijn expertise behoort het opzetten van complexe goederenrechtelijke structuren, splitsingen in appartementsrechten en parkmanagement. Jasper geeft regelmatig lezingen over deze onderwerpen. Jasper is sinds 2000 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  • Vereniging Vastgoed Juristen
  • Vereniging van Notariële Registergoed Specialisten
Meer Minder

Opleidingen

  • Notariële specialisatie opleiding projectontwikkeling, Grotius Academie
  • Beroepsopleiding notariaat, Radboud Universiteit
  • Business Law and Company Law, University of Cape Town, Zuid-Afrika
  • Notarieel recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

07/09/2021
Koop re­gis­ter­goed. Taak no­ta­ris. Wenk on­der Ho­ge Raad, 16 april 2021
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Aan wie moet de no­ta­ris de koop­som be­ta­len in­dien er geen ei­gen­doms­over­dracht tot stand...
08/07/2021
Al­ge­me­ne erf­pacht­voor­waar­den. Wenk on­der Recht­bank Mid­den-Ne­der­land, 11...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Zijn al­ge­me­ne erf­pacht­voor­waar­den on­re­de­lijk be­zwa­rend voor de erf­pach­ter?Wenk in RN...
17/05/2021
CMS ad­vi­ses Turn/Ri­ver Ca­pi­tal on €315m stra­te­gic in­vest­ment in Re­dwood...
In­ter­na­ti­o­nal law firm CMS has ad­vi­sed growth equi­ty firm Turn/Ri­ver Ca­pi­tal on its €315 mil­li­on stra­te­gic in­vest­ment in Re­dwood Soft­wa­re, a lea­ding pro­vi­der of cloud-ba­sed bu­si­ness and IT pro­cess au­to­ma­ti­on...
07/05/2021
De­pot. Aan­spra­ke­lijk­heid no­ta­ris. Zorg­plicht. Wenk on­der Hof Am­ster­dam,...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Is de no­ta­ris aan­spra­ke­lijk voor het niet aan­hou­den van een de­pot voor de sa­ne­rings­kos­ten?Wenk...
08/04/2021
Koop­over­een­komst. Be­denk­tijd ver­ko­per. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den,...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Mag een ver­ko­per be­din­gen dat de be­denk­tijd van ar­ti­kel 7:2 BW ook door hem mag wor­den...
31/03/2021
CMS be­ge­leidt Hes­sing Su­per­vers bij ‘fa­briek van de toe­komst’
CMS heeft Hes­sing Su­per­vers be­ge­leid bij haar pro­ject in Noord-Lim­burg (Ven­lo-re­gio), waar de pro­du­cent van ge­sne­den groen­te en fruit haar nieu­we ‘fa­briek van de toe­komst’ zal re­a­li­se­ren en waar haar...
15/03/2021
Koop­over­een­komst. Par­ti­ë­le nie­tig­heid. Wenk on­der Recht­bank Noord-Ne­der­land,...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Staat het ge­meen­ten vrij om ko­pers van door haar uit­ge­ge­ven wo­ning­bouw­ka­vels con­trac­tu­eel...
14/02/2021
Kwijt­schel­dings­re­ge­ling. NHG-hy­po­theek. Wenk on­der Recht­bank Mid­den-Ne­der­land,...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).In hoe­ver­re is het mo­ge­lijk om met een NHG-hy­po­theek een be­roep te doen op de kwijt­schel­dings­re­ge­ling...
02/02/2021
Deel­ge­no­ten in ge­meen­schap. Con­trac­tu­e­le boe­te. Wenk on­der Rb Rot­ter­dam,...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Ko­men kos­ten­pos­ten in het ka­der van ver­koop/le­ve­ring ge­meen­schaps­goed ten las­te van...
01/01/2021
Koop­over­een­komst. Dwa­ling. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den, 15 sep­tem­ber...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Is rechts­gel­dig een koop­over­een­komst tot stand ge­ko­men on­danks een ach­ter­af on­juis­te...
01/01/2021
Erf­dienst­baar­heid. Wenk on­der Hof 's-Her­to­gen­bosch, 11 au­gus­tus 2020
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Is erf­dienst­baar­heid van weg door ver­men­ging van art. 3:81 lid 3 BW te­niet ge­gaan? Is...
03/12/2020
CMS be­ge­leidt Ca­tel­la bij ver­koop voor 100 mil­joen eu­ro Ne­der­land­se por­te­feuil­le...
Het in Ber­lijn ge­ves­tig­de Ca­tel­la Re­si­den­ti­al In­vest­ment Ma­na­ge­ment (CRIM) heeft na­mens het Ca­tel­la Eu­ro­pean Re­si­den­ti­al Fund (CER) een Ne­der­land­se wo­ning­por­te­feuil­le ver­kocht aan Woonha­ve voor meer dan...