Home / People / Jasper Kampherbeek
Portret van Jasper Kampherbeek

Jasper Kampherbeek

Partner
Notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Jasper Kampherbeek is als notaris werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor. Hij is gespecialiseerd in vastgoedtransacties en projectontwikkeling. Hij adviseert projectontwikkelaars, bouwondernemingen, financiële instellingen en (buitenlandse) beleggers onder meer bij het opstellen van overeenkomsten en notariële akten (onder andere koopovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, leverings- en splitsingsakten) en bij Due Diligence processen. Daarnaast adviseert hij bij de aan- en verkoop van registergoederen en fondsvorming, bij het opzetten en uitvoeren van nieuwbouwprojecten en bij het beleggen in en financieren van registergoederen. Tot zijn expertise behoort het opzetten van complexe goederenrechtelijke structuren, splitsingen in appartementsrechten en parkmanagement. Jasper geeft regelmatig lezingen over deze onderwerpen. Jasper is sinds 2000 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  • Vereniging Vastgoed Juristen
  • Vereniging van Notariële Registergoed Specialisten
Meer Minder

Opleidingen

  • Notariële specialisatie opleiding projectontwikkeling, Grotius Academie
  • Beroepsopleiding notariaat, Radboud Universiteit
  • Business Law and Company Law, University of Cape Town, Zuid-Afrika
  • Notarieel recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

21/12/2022
Tot­stand­ko­ming koop. Wenk on­der Rb. Lim­burg, 25 mei 2022
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Heeft no­ta­ris zijn zorg­plicht ge­schon­den door ko­per niet in te lich­ten over de koop­prij­zen...
23/11/2022
Koop­over­een­komst. Wenk on­der Rb. Mid­den-Ne­der­land, 18 maart 2022
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Een ge­meen­te heeft niet ge­han­deld in over­een­stem­ming met de eis dat de aan­na­me dat er...
25/10/2022
Goe­de trouw. Le­ve­ring. Wenk on­der Rb. Lim­burg, 16 maart 2022
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Komt een vei­ling­ko­per een be­roep toe op goe­de trouw per da­tum le­ve­ring van een re­gis­ter­goed?Wenk...
07/09/2022
Erf­pacht­ge­schil. Wenk on­der Hof 's-Her­to­gen­bosch, 15 maart 2022
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Heeft het Wa­ter­schap ge­han­deld in strijd met de al­ge­me­ne be­gin­se­len van be­hoor­lijk be­stuur...
28/06/2022
CMS be­noemt Jas­per Kamp­her­beek tot part­ner
CMS be­noemt per 1 ju­li 2022 toe­ge­voegd no­ta­ris Jas­per Kamp­her­beek tot part­ner. Met de­ze be­noe­ming ver­sterkt CMS haar prak­tijk­groep Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on.Ma­na­ging part­ner Wil­lem Hoor­ne­man over de...
24/05/2022
An­ti-spe­cu­la­tie­be­ding. Uit­leg. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den, 22 fe­bru­a­ri...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Valt ver­pach­ting van grond ook on­der het be­grip ver­vreem­ding in de zin van het an­ti-spe­cu­la­tie­be­ding...
14/04/2022
Uit­leg erf­dienst­baar­heid van uit­zicht. Wenk on­der Rb. Den Haag, 1 de­cem­ber...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Is plaat­sing van de PRIS-paal in strijd met de erf­dienst­baar­heid die is ge­ves­tigd voor...
30/03/2022
Aan­spra­ke­lijk­heid. Ap­par­te­ments­recht. Wenk on­der HR, 3 de­cem­ber 2021
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Heeft een no­ta­ris zijn zorg­plicht je­gens de ap­par­te­ments­ei­ge­na­ren ge­schon­den bij het...
09/02/2022
Mis­bruik van be­voegd­heid. Wenk on­der Rb. Den Haag, 28 ok­to­ber 2021
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Is spra­ke van mis­bruik van be­voegd­heid bij wei­ge­ren door­ha­len hy­po­theek­recht?Wenk in...
27/01/2022
On­be­ken­de deel­ge­no­ten. Ei­gen­dom. Wenk on­der Rb Gel­der­land, 6 ok­to­ber 2021
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Is de bloot ei­gen­dom van (een) per­ce(e)l(en) rechts­gel­dig ver­kocht nu niet al­le bloot...
15/12/2021
Ont­bin­den­de voor­waar­de. Gro­nin­ger ak­te. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den,...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Is de ont­bin­den­de voor­waar­de uit een ak­te van le­ve­ring van een door de ge­meen­te aan...
10/11/2021
Ver­de­ling ge­meen­schap. Uit­leg af­spra­ken. Wenk on­der Rb. Noord-Hol­land,...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Hoe moet een een­vou­di­ge ge­meen­schap wor­den ver­deeld?Wenk in RN 2021/104, ECLI:NL:RBN­HO:2021:6223In...