Home / Juristen / Jeroen Berlage
Portret van Jeroen Berlage

Jeroen Berlage

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Jeroen Berlage is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor.

Hij legt zich toe op het civiele bouwrecht in de meest brede zin van het woord en treedt in en buiten rechte op voor een grote verscheidenheid aan (inter)nationale opdrachtgevers, aannemers en adviseurs.

Jeroen voltooide onder meer de postacademische Grotius opleidingen Onroerend Goed en Contracteren en is zelf jaarlijks docent bij postacademische opleidingen aan diverse Universiteiten en andere onderwijsinstellingen. Daarnaast heeft hij regelmatig gefungeerd als secretaris van de Commissie van Geschillen van KiVi-NIRIA. Hij is onder meer lid van de Vereniging voor Bouwrecht en de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten.

Jeroen is sinds 2011 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte hij bij NautaDutilh en Houthoff Buruma.

Meer Minder

Jeroen Berlage is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Jeroen Berlage is recommended.

The Legal 500, 2019

Opleidingen

  • Nationaal en internationaal contracteren, Grotius Academie
  • Onroerend goedrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht, Universiteit Leiden
Meer Minder

Feed

12/05/2021
CMS ad­vi­ses Equi­tix on Eu­ro­pean pro­ject port­fo­lio ac­qui­si­ti­on
CMS has ad­vi­sed key in­fra­struc­tu­re fund client Equi­tix on the con­di­ti­o­nal ac­qui­si­ti­on of sta­kes in six pu­blic-pri­va­te part­ner­ship (PPP) pro­jects held by DIF Ca­pi­tal Part­ners.The pro­jects are lo­ca­ted in...
14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
15/04/2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2019 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 'prag­ma­tic, class, pleasant and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
04/11/2016
Re­al Es­ta­te and Con­struc­ti­on Group
The CMS Re­al Es­ta­te and Con­struc­ti­on Group com­pri­ses about 170 part­ners and 300 other qua­li­fied la­wy­ers. The group has an ex­cel­lent re­puta­ti­on and ex­ten­si­ve ex­pe­rien­ce across Eu­ro­pe and be­yond, with a...
13/10/2016
Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën start markt­con­sul­ta­tie over ver­be­te­ring DBF­MO...
Het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën heeft de be­lang­rijk­ste sta­ke­hol­ders ge­vraagd in­put te ge­ven op de hui­di­ge stan­daar­den van de DBF­MO – con­trac­ten. Het Mi­nis­te­rie wenst aan de hand van de er­va­rin­gen in de...
13/10/2016
Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën start markt­con­sul­ta­tie over ver­be­te­ring DBF­MO...
Het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën heeft de be­lang­rijk­ste sta­ke­hol­ders ge­vraagd in­put te ge­ven op de hui­di­ge stan­daar­den van de DBF­MO – con­trac­ten. Het Mi­nis­te­rie wenst aan de hand van de er­va­rin­gen in de...
09/11/2015
Wet ar­beid vreem­de­lin­gen: niet lan­ger in be­ton ge­go­ten
Voor veel on­der­ne­min­gen ac­tief in de bouw is de Wet ar­beid vreem­de­lin­gen ('Wa­v') geen on­be­ken­de. Hoe­wel de Wav in be­gin­sel geldt voor el­ke werk­ge­ver in Ne­der­land, is het met na­me de bouw­sec­tor die bui­ten­ge­woon...
27/03/2015
Als goe­de man­nen naar bil­lijk­heid door­schui­ven van pro­ces­kos­ten
Ook ar­bi­ters van de raad van ar­bi­tra­ge voor de bouw schui­ven de pro­ces­kos­ten in een vrij­wa­rings­zaak niet lan­ger – als goe­de man­nen naar bil­lijk­heid – door naar de kos­ten­ver­oor­de­ling in de hoofd­zaak...
04/11/2014
Ver­val en ver­ja­rings­ter­mij­nen in de bouw
De au­teur staat stil bij het Prak­tijk­boek ver­ja­rings- en ver­val­ter­mij­nen in de bouw van mr. S.J.H. Rut­ten waar­van dit jaar de 2e druk is ver­sche­nen.
07/07/2014
Bou­wen aan staats­steun­recht
Het staats­steun­recht be­oogt - kort ge­zegd - te voor­ko­men dat een over­heid een niet-markt­con­form voor­deel ver­leent aan een markt­par­tij. In­dien een over­heid bij­voor­beeld een grond c.q. vast­goed­trans­ac­tie...
24/12/2013
Be­ëin­di­ging van de aan­ne­mings­over­een­komst
Voor­tij­di­ge be­ëin­di­ging van aan­ne­mings­over­een­kom­sten is een veel voor­ko­mend en al­dus ac­tu­eel ver­schijn­sel in cri­sis­tijd; re­den om in de­ze bij­dra­ge kort stil te staan bij de ver­schil­len­de be­ëin­di­gings­grond­sla­gen...