Home / Juristen / Jeroen van Dijk
Portret van Jeroen Dijk

Jeroen van Dijk

Belastingadviseur

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels, Duits

Jeroen van Dijk is werkzaam als belastingadviseur bij CMS.

Jeroen focust zich voornamelijk op indirecte belastingen, waaronder omzetbelasting en overdrachtsbelasting.

Hij begeleidt ondernemingen bij de fiscale optimalisering van hun activiteiten, compliance en bezwaar- en beroepsprocedures.

Meer Minder

Opleidingen

  • Fiscaal recht, Vrije Universiteit Amsterdam
Meer Minder

Feed

06/12/2021
Over­drachts­be­las­ting­vrij­stel­ling voor in­ter­ne net­wer­ken
De Ho­ge Raad heeft re­cen­te­lijk een ar­rest ge­we­zen over de hef­fing van over­drachts­be­las­ting bij de ver­krij­ging van bron­net­ten van een warm­te-kou­de-op­slag­in­stal­la­tie (WKO). In de zaak voor de Ho­ge Raad...
19/04/2021
Ver­krij­ging aan­de­len in op­slag­be­drijf mo­ge­lijk toch be­last met over­drachts­be­las­ting
Af­ge­lo­pen vrij­dag is een ar­rest van de Ho­ge Raad ver­sche­nen over de hef­fing van over­drachts­be­las­ting bij de ver­krij­ging van aan­de­len in een op­slag­be­drijf (ook wel self-stor­a­ge of soms zelfs goe­de­ren­ho­tel...
09/09/2019
Be­bouwd ter­rein met bouw­be­stem­ming is geen bouw­ter­rein
On­langs heeft het Eu­ro­pe­se Hof van Jus­ti­tie uit­spraak ge­daan in de van oor­sprong Deen­se zaak KPC Herning (C-71/18). In ver­volg op de ar­res­ten Don Bo­sco, J.J. Ko­men en Woon­stich­ting Maas­driel ging het...
29/08/2018
Ook bij sa­le-and-lea­se­back trans­ac­tie met vast­goed 37d Wet OB (over­dracht...
Recht­bank Den Haag oor­deelt dat de sa­le-and-lea­se­back van een vast­goed­com­plex is aan te mer­ken als de over­dracht van een on­der­ne­ming in de zin van ar­ti­kel 37d Wet OB. Daar­mee blijft de trans­ac­tie bui­ten...
29/08/2018
Op­tie btw-be­las­te ver­huur kan niet met te­rug­wer­ken­de kracht
Bij het op­te­ren voor een btw-be­las­te ver­huur die­nen de be­trok­ken par­tij­en er­op be­dacht te zijn tij­dig aan de for­me­le voor­waar­den te vol­doen. De ge­vol­gen van een ter­mijn­over­schrij­ding is toe­ge­licht in...
26/04/2018
Geen 37d bij ver­koop ver­huurd kan­toor­com­plex door pro­ject­ont­wik­ke­laar aan...
In een re­cen­te uit­spraak oor­deel­de het Hof Arn­hem-Leeu­war­den dat de ver­koop van een nieuw ver­huurd kan­toor­com­plex door een pro­ject­ont­wik­ke­laar aan een in­sti­tu­ti­o­ne­le be­leg­ger geen over­dracht is van een...
05/02/2018
Ne­der­land­se uit­leg 'ver­vaar­di­ging' en 'ver­nieuw­bouw' mo­ge­lijk te eng
Bij de over­dracht van nieu­we ge­bou­wen is 2 jaar lang btw ver­schul­digd, ter­wijl de af­trek van de­ze btw door de ko­per wordt vast­ge­steld aan de hand van het ge­bruik ge­du­ren­de 10 jaar. On­der voor­waar­den kan...
31/01/2018
Bij trans­for­ma­ties snel­ler 2%-ta­rief voor de over­drachts­be­las­ting
In 2017 is be­lang­rij­ke ju­ris­pru­den­tie ver­sche­nen over de toe­pas­sing van het ver­laag­de over­drachts­be­las­ting­ta­rief (van 2%), dat geldt voor de ver­krij­ging van een wo­ning. Vol­gens de Ho­ge Raad moet op het...
26/01/2018
Geen mo­tor­rij­tui­gen­be­las­ting voor spe­ci­fie­ke voer­tui­gen (waar­on­der taxi's)
Mo­tor­rij­tui­gen­be­las­ting (MRB) wordt op ba­sis van de Wet op de mo­tor­rij­tui­gen­be­las­ting 1994 ge­he­ven ter za­ke van het hou­den van per­so­nen- en be­stel­au­to's, mo­to­ren, vracht­wa­gens en bus­sen. De mees­te hou­ders...
27/06/2017
VAT re­fund
The VAT re­fund sche­me al­lows bu­si­nes­ses to ob­tain re­funds for va­lue ad­ded tax they ha­ve been char­ged in ano­ther coun­try by a bu­si­ness ba­sed in that coun­try.If a bu­si­ness ope­ra­tes in a coun­try with no...
21/06/2016
Geen over­drachts­be­las­ting als ko­per oud­bouw sloopt en grond be­werkt voor­af­gaand...
Een ko­per mag voor­af­gaand aan de ver­wer­ving van een bouw­ter­rein de daar­op aan­we­zi­ge op­stal­len slo­pen en de grond be­wer­ken, zon­der dat over­drachts­be­las­ting ver­schul­digd wordt. Dit volgt uit een re­cent...
11/11/2015
Aan­ko­men­de ven­noot­schaps­be­las­ting­plicht voor over­heids­on­der­ne­min­gen
Per 1 ja­nu­a­ri 2016 wor­den Ne­der­land­se over­heids­on­der­ne­min­gen be­las­ting­plich­tig voor de ven­noot­schaps­be­las­ting. De Wet op de ven­noot­schaps­be­las­ting 1969 is − na ja­ren­lan­ge dis­cus­sie en ver­schei­de­ne rap­por­ta­ges...