Home / Juristen / Katrien van Gisbergen
Portret van Katrien Gisbergen

Katrien van Gisbergen

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Katrien van Gisbergen is als advocaat werkzaam binnen onze Praktijkgroep Real Estate & Construction. Zij houdt zich bezig met het huur- en vastgoedrecht, met een focus op huurrecht kantoor- en bedrijfsruimte, projectontwikkeling en onroerend goed transacties. Zij staat zowel beleggers, retailers, projectontwikkelaars als overheden bij. Eerder hield zij zich binnen deze praktijkgroep bezig met bouwrechtelijke en aanbestedingsrechtelijke zaken.

Katrien is sinds 2014 werkzaam bij CMS. Daarvoor werkte zij 5 jaar bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State als jurist in het ruimtelijke ordeningsrecht.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
  • Vereniging Jong Onroerend Goed Utrecht (JOU)
  • Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)
Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit van Tilburg
Meer Minder

Feed

31/03/2021
CMS be­ge­leidt Hes­sing Su­per­vers bij ‘fa­briek van de toe­komst’
CMS heeft Hes­sing Su­per­vers be­ge­leid bij haar pro­ject in Noord-Lim­burg (Ven­lo-re­gio), waar de pro­du­cent van ge­sne­den groen­te en fruit haar nieu­we ‘fa­briek van de toe­komst’ zal re­a­li­se­ren en waar haar...
17/10/2019
On­der­ver­huur door de cu­ra­tor zon­der toe­stem­ming van de ver­huur­der
Re­tail­fail­lis­se­men­ten zijn van­daag de dag meer re­gel dan uit­zon­de­ring. Een cu­ra­tor kan bij de af­wik­ke­ling van een fail­lis­se­ment van een huur­der ge­con­fron­teerd ra­ken met on­der meer de be­lan­gen van een...
14/07/2016
De Va­lys-zaak: een uit­brei­ding van aan­be­ste­dings­rech­te­lij­ke rechts­be­scher­ming...
Ad­vo­caat-Ge­ne­raal Cam­pos Sán­chez-Bordo­na heeft zich in zijn con­clu­sie van 30 ju­ni 2016 uit­ge­la­ten over pre­ju­di­ci­ë­le vra­gen die de Ho­ge Raad heeft ge­steld in een zaak over de aan­be­ste­ding van Va­lys-ver­voer...
14/07/2016
De Va­lys-zaak: een uit­brei­ding van aan­be­ste­dings­rech­te­lij­ke rechts­be­scher­ming...
Ad­vo­caat-Ge­ne­raal Cam­pos Sán­chez-Bordo­na heeft zich in zijn con­clu­sie van 30 ju­ni 2016 uit­ge­la­ten over pre­ju­di­ci­ë­le vra­gen die de Ho­ge Raad heeft ge­steld in een zaak over de aan­be­ste­ding van Va­lys-ver­voer...
17/07/2015
Toe­laat­baar­heid en trans­pa­ran­tie gun­nings­cri­te­ria (CvA, 12 sep­tem­ber 2014)