Home / Juristen / Laurens Pronk
Portret van Laurens Pronk

Laurens Pronk

Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Laurens Pronk is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Banking & Finance van ons kantoor en maakt onderdeel uit van het Financial Services team. Hij is gespecialiseerd in het financieel toezichtrecht en integriteitswetgeving (Wwft en Sanctiewet).

Laurens adviseert zowel nationale als internationale financiële ondernemingen (waaronder banken, kredietverstrekkers, verzekeraars, betaalinstellingen en Fintech ondernemingen) over de reikwijdte en toepassing van de Wet op het financieel toezicht en onderliggende wet- en regelgeving. Daarnaast begeleidt hij deze ondernemingen op het gebied van markttoetreding (vergunningen en Europees paspoort) en bij toetsingstrajecten van bestuurders en commissarissen. Ook houdt Laurens zich veelvuldig bezig met het opstellen en beoordelen van contractdocumentatie voor financiële diensten en producten.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN)
  • Vereniging voor Financieel Recht (VvFR)
  • Holland FinTech
Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (straf- en strafprocesrecht), Universiteit Leiden
  • Nederlands recht (financieel recht), Universiteit Leiden
Meer Minder

Feed

06/06/2019
CMS staat ALD Au­to­mo­ti­ve bij in over­na­me van Stern Lea­se
De trans­ac­tie waar­bij ALD Au­to­mo­ti­ve Stern Lea­se heeft over­ge­no­men is op 31 mei 2019 af­ge­rond. Met de trans­ac­tie zijn 13.000 lea­se­con­trac­ten over­ge­no­men door ALD Au­to­mo­ti­ve en is er een sa­men­wer­king voor...
22/02/2019
De BO­VAG-ga­ran­tie: voort­be­staan ver­ze­kerd?
''D­NB: BO­VAG-ga­ran­tie toch geen ver­ze­ke­ring'', zo luid­de de kop van een ar­ti­kel in Het Fi­nan­ci­eele Dag­blad van 6 fe­bru­a­ri 2019. Dit ter­wijl die­zelf­de krant in sep­tem­ber 2017 nog be­richt­te dat De Ne­der­land­sche...
26/02/2018
De IDD: naar een le­vel playing field voor de ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­soon
Op 23 fe­bru­a­ri jl. ver­streek de wet­te­lij­ke im­ple­men­ta­tie­da­tum van de Richt­lijn Ver­ze­ke­rings­dis­tri­bu­tie (IDD) (In­su­ran­ce Dis­tri­bu­ti­on Di­rec­ti­ve - Richt­lijn (EU) 2016/97). De IDD is de op­vol­ger van de Richt­lijn...