Home / Juristen / Lenno van Donk
Portret van Lenno Donk

Lenno van Donk

Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Lenno van Donk is werkzaam binnen de Praktijkgroep Commercial Law.

Hij adviseert, en zo nodig procedeert, onder andere over (internationale) distributie-, franchise en agentuurovereenkomsten.

Lenno heeft hiervoor gewerkt als griffier bij de Centrale Raad van Beroep.

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (recht en onderneming), Universiteit Utrecht
  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Expertise

Feed

18/03/2020
Co­ro­na en con­ti­nu­ï­teit
De co­ro­na cri­sis raakt de eco­no­mie steeds har­der. Af­zet stag­neert; toe­le­ve­ring van grond­stof­fen en half­fa­bri­ca­ten wordt be­moei­lijkt of blijft uit en eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten ne­men af. On­der­ne­mers zijn...
11/03/2020
Vol­doet uw web­shop wel aan de wet­te­lij­ke ver­eis­ten?
In Ne­der­land ge­nie­ten con­su­men­ten om­vang­rij­ke be­scher­ming. De wet stelt dan ook ve­le ver­eis­ten aan de web­shops waar con­su­men­ten hun pro­duc­ten kun­nen ko­pen. Dit wordt vast­ge­legd in ar­ti­kel 6:230g e.v...
28/02/2020
Le­ve­rings­pro­ble­men en het Co­ro­na­vi­rus, over­macht of niet?
Steeds meer be­drij­ven ko­men in de pro­ble­men door het CO­VID-19-vi­rus, zo­als het Co­ro­na­vi­rus of­fi­ci­eel luidt. Het Co­ro­na­vi­rus zorgt er on­der an­de­re voor dat de pro­duc­tie in en het trans­port van goe­de­ren...