Home / Juristen / Luurt Wildeboer
Portret van Luurt Wildeboer

Luurt Wildeboer

Counsel
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Luurt Wildeboer is gespecialiseerd in algemeen bestuursrecht en in het bijzonder op het gebied van milieurecht en ruimtelijk bestuursrecht. Luurt adviseert met betrekking tot (bestuursrechtelijke) vraagstukken op het gebied van gereguleerde markten, zoals de post-, energie-, telecom- en luchtvaartsector. Hij vertegenwoordigt cliënten in procedures tegen verschillende toezichthouders. ​

Luurt werkt samen met teamleden van andere praktijkgebieden en branchegroepen bij M&A-transacties en bij de ontwikkeling, exploitatie en (project) financiering van vastgoed-, infrastructuur- en energieprojecten. Dit maakt Luurt, in combinatie met zijn ervaring in andere gereguleerde sectoren, een vindingrijk klankbord en sparringpartner, gericht op het zo goed mogelijk dienen van de belangen van zijn cliënten.

Meer Minder

Luurt Wildeboer earns widespread commendations for his top-tier environment and planning practice for clients in regulated markets.

Who’s Who Legal, 2021

Luurt Wildeboer is easy to reach, responsive and always a great help in complicated matters.

The Legal 500 EMEA, 2021

Global Leader - Environment

Who’s Who Legal, 2020

Luurt Wildeboer is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Lidmaatschappen en functies

  • Geoplan (Actualiteiten Ruimtelijke Ordening)
  • Vereniging voor Administratief Recht
  • Vereniging voor Bouwrecht
Meer Minder

Opleidingen

  • Milieurecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht (staats- en bestuursrecht), Universiteit Leiden
Meer Minder

Feed

23/09/2021
Warm­te­pom­pen, ma­ken ze te­veel la­waai of is er nog toe­komst?
Luurt Wil­de­boer is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het tijd­schrift Ge­luid.In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den uit­spra­ken over ge­luid(hin­der) sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 3 - 2021, ver­zorgd...
14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
08/10/2020
Laag­fre­quent ge­luid
Luurt Wil­de­boer is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het tijd­schrift Ge­luid.In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den uit­spra­ken over ge­luid(hin­der) sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 3 - 2020, ver­zorgd...
08/07/2020
Co­ro­na en be­slis­ter­mij­nen. Nood breekt wet?
De co­rona­cri­sis heeft gro­te ge­vol­gen voor zo­wel bur­gers en be­drij­ven als het open­baar be­stuur. Net als veel kan­to­ren en be­drij­ven, zijn over­heids­ge­bou­wen ge­slo­ten en kun­nen be­stuurs­or­ga­nen niet (nor­maal)...
19/05/2020
In­te­gra­tie mi­li­eu en ruim­te­lij­ke or­de­ning: ver­le­den, he­den, en toe­komst
Be­stem­mings­plan­nen die­nen on­der an­de­re om be­drijfs­ac­ti­vi­tei­ten en an­de­re ge­voe­li­ge be­stem­min­gen op el­kaar af te stem­men. Door mi­li­eu­ge­voe­li­ge be­stem­min­gen en be­drij­vig­heid te schei­den kan (ge­luid-)hin­der...
15/04/2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
17/09/2019
Wo­ning­bouw Hem­brug­ter­rein strui­kelt over zee­ha­ven­norm
Luurt Wil­de­boer is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het tijd­schrift Ge­luid.  In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den uit­spra­ken over ge­luid(hin­der) sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 3 - 2019, ver­zorgd...
20/03/2019
On­be­man­de ge­luid­me­ting mo­ge­lijk als be­wijs over­tre­ding ge­luid­voor­schrift
Luurt Wil­de­boer is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het tijd­schrift Ge­luid.  In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den uit­spra­ken over ge­luid(hin­der) sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 1 - 2019, ver­zorgd...
08/10/2018
Te­le­com­mu­ni­ca­tie­wet, be­stuur­lij­ke boe­te (Rb Rot­ter­dam, 22 maart 2018)
Een noot van Luurt Wil­de­boer bij de uit­spraak van Recht­bank Rot­ter­dam, 22 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:2202.  ACM heeft ten on­rech­te be­stuur­lij­ke boe­te van EUR 6.000.000 aan KPN op­ge­legd we­gens schen­ding...
22/05/2018
Wind­tur­bi­ne­park, Hand­haaf­baar­heid (ABRvS, 20 de­cem­ber 2017)
Een noot van Luurt Wil­de­boer bij de uit­spraak van Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak van de Raad van Sta­te, 20 de­cem­ber 2017, nr. 201608339/1/R6 en 2016008341/1/R6.  De uit­spraak heeft be­trek­king op een aan­tal...
01/05/2018
CMS ad­vi­seert Cin­ven bij de aan­koop van Part­ner in Pet Food
CMS heeft pri­va­te equi­ty-huis Cin­ven ge­ad­vi­seerd bij de aan­koop van Part­ner in Pet Food (PPF) van Pam­plo­na Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment.  PPF is een markt­lei­der in de pro­duc­tie van huis­dier­voe­dings­mid­de­len en...
27/03/2018
Streep door Scheeps­werf Rei­mers­waal
Luurt Wil­de­boer is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het tijd­schrift Ge­luid.  In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den uit­spra­ken over ge­luid(hin­der) sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 1 - 2018, ver­zorgd...