Home / Juristen / Luurt Wildeboer
De foto van Luurt Wildeboer

Luurt Wildeboer

Counsel
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Luurt Wildeboer is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht en het bestuursprocesrecht en meer in het bijzonder op het gebied van het milieurecht en het ruimtelijk bestuursrecht. Daarbij legt hij zich toe op de relatie tussen milieu en ruimtelijke ordening en de gevolgen van milieunormen voor ruimtelijke ontwikkelingen en meer specifiek op het gebied van geluidhinder. Zijn praktijk bestaat onder meer uit het adviseren van en procederen voor diervoederbedrijven. Daarnaast adviseert hij met betrekking tot (bestuursrechtelijke) vraagstukken op het terrein van de gereguleerde markten, zoals post, telecom, energie en luchtvaart. Hij vertegenwoordigt cliënten in procedures tegen de OPTA, NMa en diverse andere toezichthouders.

Luurt heeft ruime ervaring met overheidsregulering in verschillende sectoren. Hij staat zowel ondernemingen als overheden bij. Meer in het bijzonder begeleidt hij deze bij de verkrijging en verlening van vergunningen en bij geschillen van diverse aard.

Luurt Wildeboer is met ingang van juli 2008 werkzaam bij CMS. Vanaf 2000 heeft hij als advocaat gewerkt bij Allen & Overy LLP binnen de Praktijkgroep Mededinging en gereguleerde markten. Daarvoor was hij werkzaam bij de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Directie Juridische Zaken van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

Luurt publiceert regelmatig over bestuursrechtelijke vraagstukken op bovengenoemde terreinen. Hij is tevens als docent verbonden aan VU Law Academy.

Meer Minder

Global Leader - Environment

Who’s Who Legal, 2020

Luurt Wildeboer is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Opleidingen

  • Milieurecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht (staats- en bestuursrecht), Universiteit Leiden
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Geoplan (Actualiteiten Ruimtelijke Ordening)
  • Vereniging voor Administratief Recht
  • Vereniging voor Bouwrecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
08/10/2020
Laag­fre­quent ge­luid
08/07/2020
Co­ro­na en be­slis­ter­mij­nen. Nood breekt wet?
02/04/2020
In­te­gra­tie mi­li­eu en ruim­te­lij­ke or­de­ning: ver­le­den, he­den, en toe­komst
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
17/09/2019
Wo­ning­bouw Hem­brug­ter­rein strui­kelt over zee­ha­ven­norm
20/03/2019
On­be­man­de ge­luid­me­ting mo­ge­lijk als be­wijs over­tre­ding ge­luid­voor­schrift
22/05/2018
Wind­tur­bi­ne­park, Hand­haaf­baar­heid (ABRvS, 20 de­cem­ber 2017)
01/05/2018
CMS ad­vi­seert Cin­ven bij de aan­koop van Part­ner in Pet Food
27/03/2018
Streep door Scheeps­werf Rei­mers­waal
24/05/2017
CMS The Ne­ther­lands Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Ca­pa­bi­li­ty Sta­te­ment
21/04/2017
CMS be­ge­leidt COD en Being De­vel­op­ment bij ver­koop nhow Am­ster­dam RAI ho­tel
21/03/2017
Rijks­in­pas­sings­plan ver­sus be­stem­mings­plan: wie is de baas over de ruim­te...