Home / Juristen / Maartje Speksnijder
Maartje-Speksnijder-CMS-NL

Maartje Speksnijder

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
PO Box 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands
Public Procurement

Maartje Speksnijder is advocaat in de Praktijkgroep Real Estate & Construction, waarbinnen zij zich bezighoudt met het aanbestedingsrecht en civiel bouwrecht. Maartje vertegenwoordigt en adviseert zowel aanbestedende diensten, als inschrijvende ondernemingen / aannemers in alle relevante sectoren, met een speciale focus op de energie- en de vastgoedsector en op sociaal & duurzaam aanbesteden. Ook heeft Maartje ruime ervaring met aanbestedingen in de mobiliteit & infrastructuursector.

Naast het optreden in aanbestedingsgeschillen (in kort geding en in bodemprocedures), is Maartje ervaren in het (preventief) toetsen van aanbestedingstrajecten, het (mede)redigeren van aanbestedingsdocumenten en het begeleiden van aanbestedingsprocedures. Ook adviseert zij omtrent de aanbestedingsrechtelijke aspecten van bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling en publiek-private samenwerking.

Maartje verzorgt cursussen over aanbestedingsrecht en is annotator voor het tijdschrift JAAN (Jurisprudentie Aanbestedingsrecht). Zij spreekt regelmatig op bijeenkomsten over sociaal en duurzaam aanbesteden.

Maartje is sinds 2011 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte zij bij de Rechtbank Amsterdam.

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Maastricht
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor vastgoedprofessionals in Utrecht (NaJOU)
  • Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)
  • Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
Meer Minder

Docentschappen

  • Verdiepingscursus Aanbestedingsrecht 2015 (CMS)
Meer Minder
Real Estate & Construction

Maartje Speksnijder is advocaat in de Praktijkgroep Real Estate & Construction, waarbinnen zij zich bezighoudt met het aanbestedingsrecht en civiel bouwrecht. Maartje vertegenwoordigt en adviseert zowel aanbestedende diensten, als inschrijvende ondernemingen / aannemers in alle relevante sectoren, met een speciale focus op de energie- en de vastgoedsector en op sociaal & duurzaam aanbesteden. Ook heeft Maartje ruime ervaring met aanbestedingen in de mobiliteit & infrastructuursector.

Naast het optreden in aanbestedingsgeschillen (in kort geding en in bodemprocedures), is Maartje ervaren in het (preventief) toetsen van aanbestedingstrajecten, het (mede)redigeren van aanbestedingsdocumenten en het begeleiden van aanbestedingsprocedures. Ook adviseert zij omtrent de aanbestedingsrechtelijke aspecten van bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling en publiek-private samenwerking.

Maartje verzorgt cursussen over aanbestedingsrecht en is annotator voor het tijdschrift JAAN (Jurisprudentie Aanbestedingsrecht). Zij spreekt regelmatig op bijeenkomsten over sociaal en duurzaam aanbesteden.

Maartje is sinds 2011 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte zij bij de Rechtbank Amsterdam.

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Maastricht
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor vastgoedprofessionals in Utrecht (NaJOU)
  • Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)
  • Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
Meer Minder

Feed

Toon alleen
08/11/2019
Aan­be­ste­den­de dienst moet in­te­gri­teit en be­trouw­baar­heid...
15 jan. 18
Ne­ther­lands to be­co­me a new hub for in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al dis­pu­te...
Re­cent ye­ars has seen a down­ward trend in in­ter­na­ti­o­nal tra­de and com­mer­ci­al ca­ses brought be­fo­re Dut­ch courts. But with the Dut­ch par­li­a­ment sche­du­led to de­ba­te a bill for the es­ta­blish­ment of the Ne­ther­lands...
29/10/2019
Recht­bank Den Haag: Ge­meen­ten Haag­lan­den moe­ten ta­rie­ven...
12 dec. 16
Te­gen­strij­di­ge ar­res­ten over ex­ploi­ta­tie van ge­meen­te­lij­ke abri's
Het ge­rechts­hof Den Bosch heeft op 29 no­vem­ber 2016 een op­mer­ke­lij­ke uit­spraak ge­daan in de Eind­ho­ven­se zaak over de vraag of spra­ke is van een grens­over­schrij­dend be­lang bij de con­ces­sies voor de ex­ploi­ta­tie...
26/04/2019
Be­leid over de ern­sti­ge fout ont­slaat aan­be­ste­den­de...
22 nov. 16
Nieu­we pro­ce­du­re voor ge­schil­len­be­slech­ting in de bouw
Tij­dens de uit­voe­ring van een werk ont­staan niet zel­den ge­schil­len. Op­dracht­ge­ver en aan­ne­mer zien zich dan ge­steld voor een uit­da­ging; het ge­schil moet wor­den op­ge­lost, zon­der dat de bouw ern­stig wordt...
10/04/2019
Kan een markt­par­tij wor­den uit­ge­slo­ten van deel­na­me...
15/02/2019
Te­rug­hou­dend­heid ge­bo­den bij de toe­pas­sing van uit­slui­tings­gron­den...
07/09/2018
Se­mi­nar So­ci­al In­ko­pen: 'Maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord...
18/07/2018
Qbuzz wint OV-con­ces­sie Gro­nin­gen-Dren­the on­der CMS-be­ge­lei­ding
13/03/2018
Ook so­ci­aal on­der­ne­mers kun­nen Eu­ro­pe­se aan­be­ste­din­gen...
10/01/2018
Ver­voers­be­drijf Qbuzz wint aan­be­ste­ding on­der CMS-be­ge­lei­ding