Home / People / Marc van Zanten
Portret van Marc Zanten

Marc van Zanten

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Engels, Frans, Nederlands

Marc van Zanten is advocaat partner binnen de Praktijkgroep Banking & Finance van CMS. Hij is gespecialiseerd in insolventierecht, burgerlijk procesrecht en bestuurdersaansprakelijkheid.

Hij heeft ruime ervaring als curator in faillissementen, als bewindvoerder in surseances van betaling en als beoogd curator in een pre-pack. Marc adviseert daarnaast (internationale) ondernemingen over faillissementsrechtelijke vraagstukken, reorganisatie en over burgerlijk procesrecht, waaronder beslag- en executierecht.

Hij treedt regelmatig op als docent burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht tijdens diverse cursussen/gastcolleges van Kluwer, de Nederlandse Vereniging voor Rechtskundig Adviseurs, Rijksuniversiteit Groningen en Studie in de Stad (onderdeel van de Juridische Academie). Marc publiceert regelmatig in vakbladen en is vaak te gast bij BNR.

Daarnaast is hij hoofdredacteur van Kluwer Juridisch Memo, redacteur van Kluwer MKB Advieswijzer, bewerker van enkele artikelen Kluwer Groene Serie Faillissementswet en hoofdredacteur SDU tijdschrift BER (Beslag en Executie in de Rechtspraktijk).

Marc is lid van INSOLAD, de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII), de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVVP) en de Vereniging voor Burgerlijk Recht. Hij is lid van de VIA (vereniging van incasso –en procesadvocaten).

Marc is lid van de Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Marc is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof 's-Hertogenbosch (civiel recht, team handel I, waaronder faillissementszaken).

Ten slotte is Marc als buitenpromovendus verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (vakgroep Handelsrecht en Arbeidsrecht) en werkt hij momenteel aan een proefschrift over de pre-pack.

Marc is in de IFLR 2016 editie bestempeld als "Leading lawyer" binnen de insolventierecht- en herstructureringspraktijk van Nederland.

Meer Minder

Marc van Zanten is Recommended.

The Legal500 EMEA, 2022

Marc van Zanten is highly regarded.

IFLR1000 30th edition, 2021

Marc van Zanten is praised for being "pleasant to work with" on insolvency matters.

Chambers Europe, 2020

"Strong in-depth knowledge, and is result driven."

IFLR1000, 2020

"Very professional and very open for communication."

IFLR1000, 2020

Relevante ervaring

 • Marc is door de Rechtbank Amsterdam benoemd tot curator in het faillissement van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam.
 • Marc is door de Rechtbank Amsterdam benoemd tot curator in het faillissement van McGregor Fashion Group Holding B.V. en 12 groepsvennootschappen, te weten Adam Menswear B.V., Cofi Maastricht B.V., Deno B.V., Emergo Sportswear B.V., Gaastra Holding Netherlands B.V., Gaastra International Footwear B.V., Gaastra International Sportswear B.V., Gaastra Retail B.V., McGregor E-store B.V., McGregor Fashion Group B.V., McGregor Holding Netherlands B.V. en McGregor Retail B.V.
 • Marc is door de Rechtbank Amsterdam benoemd tot curator in het faillissement van 15 Nederlandse entiteiten (Deutsche Land) met een vastgoedportefeuille met Duits commercieel vastgoed met een waarde van circa € 300 miljoen.
 • Marc is door de Rechtbank Amsterdam benoemd tot beoogd curator in de pre-pack (en later tot curator in de faillissementen) van de Florimex groep, de derde grootste bloemenhandelaar van Nederland met een omzet van ongeveer € 250 miljoen en 325 werknemers.
 • Marc is door de Rechtbank Amsterdam benoemd tot beoogd curator in de pre-pack (en later tot curator in het faillissement) van de Ardenberg Groep, exploitant van onder meer de schoenenwinkels van Van Dalen en Dr. Adam's.
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Redacteur Kluwer MKB advieswijzer
 • Bewerker Kluwer Groene Serie Faillissementswet
 • Vereniging voor Handelsrecht
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
 • INSOLAD (Vereniging Insolventierecht Advocaten)
 • NVRII (Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend Internationaal Insolventierecht)
 • Auteur van diverse publicaties op zijn vakgebied
 • Hoofdredacteur Kluwer Juridisch Memo
 • Hoofdredacteur SDU tijdschrift BER (Beslag en Executie in de Rechtspraktijk)
 • Lid van VIA (vereniging van incasso- en procesadvocaten)
Meer Minder

Opleidingen

 • Financiële economie voor insolventieadvocaten, INSOLAD/EUR
 • Insolventierecht, Grotius Academie
 • Diplôme Supérieur de l'Université, Université Paris II, Frankrijk
 • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Feed

13/04/2022
Ran­kings Legal 500 EMEA 2022 be­kend
De nieuw­ste ran­kings van de Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) zijn uit. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 've­ry...
17/03/2022
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2022 be­kend
De nieu­we ran­kings van Cham­bers Eu­ro­pe zijn ge­pu­bli­ceerd. We dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back.De vol­gen­de prak­tijk­groe­pen van CMS in Ne­der­land zijn ge­rankt:Cor­po­ra­te/M&AIn­su­ran­ce­Li­fe...
25/10/2021
Voor­stel voor een nieu­we pro­ce­du­re bij on­be­twis­te vor­de­rin­gen
Het Ne­der­land­se rechts­sys­teem voor­ziet bij een on­be­twis­te vor­de­ring, an­ders dan het ge­val is in een aan­tal ons om­rin­gen­de lan­den, niet in een doel­ma­ti­ge pro­ce­du­re om een exe­cu­to­ri­a­le ti­tel te ver­krij­gen...
22/07/2021
Con­sul­ta­tie No­vel­le WCO I
Marc van Zan­ten heeft na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het wets­voor­stel Wij­zi­ging van de Wet con­ti­nu­ï­teit on­der­ne­min­gen I met het oog op de be­per­king van het toe­pas­sings­be­reik ter...
14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
18/03/2021
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieu­we edi­tie van Cham­bers Eu­ro­pe. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back.De vol­gen­de prak­tijk­groe­pen van CMS in Ne­der­land zijn ge­rankt:Cor­po­ra­te/M&AIn­su­ran­ce­Li­fe...
26/01/2021
RTLZ: Marc van Zan­ten re­a­geert op mo­ge­lijk fail­lis­se­ment FC Bar­cel­o­na
FC Bar­cel­o­na staat op de rand van een fail­lis­se­ment. De voet­bal­club heeft een schuld van cir­ca 1,2 mil­jard eu­ro en 800 mil­joen eu­ro moet zo snel mo­ge­lijk wor­den over­ge­maakt. Marc van Zan­ten legt te­gen­over...
15/04/2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
10/04/2020
Cu­ra­tor Marc van Zan­ten: ‘Er is een paar­den­mid­del no­dig om be­drij­ven te...
Het aan­tal fail­lis­se­men­ten zal van­af vol­gen­de week echt gaan stij­gen. Om be­drij­ven te kun­nen red­den is een paar­den­mid­del no­dig, zo­als net na de Eer­ste We­reld­oor­log. Dat zegt Marc van Zan­ten, ad­vo­caat...
07/04/2020
Cu­ra­to­ren voor­zien een golf van fail­lis­se­men­ten als ex­tra steun uit­blijft
Een golf van fail­lis­se­men­ten, kaal­ge­sla­gen bin­nen­ste­den en meer dan een mil­joen ex­tra werk­lo­zen. En dat al­le­maal nog voor de aan­staan­de zo­mer voor­bij is. In het FD schet­sen ver­schil­len­de voor­aan­staan­de...
06/03/2020
Wets­voor­stel rech­ten van de werk­ne­mer bij over­gang van een on­der­ne­ming...
Marc van Zan­ten be­spreekt het op 29 mei 2019 in con­sul­ta­tie ge­ge­ven Wets­voor­stel rech­ten van de werk­ne­mer bij over­gang van een on­der­ne­ming in fail­lis­se­ment. Hier­mee wordt de hui­di­ge re­ge­ling gron­dig her­zien...
11/11/2019
Voor­ont­werp wets­voor­stel over­gang van on­der­ne­ming in fail­lis­se­ment
Marc van Zan­ten be­spreekt het voor­ont­werp wets­voor­stel over­gang van on­der­ne­ming in fail­lis­se­ment. Hier­mee moet een ein­de wor­den ge­maakt aan de on­ze­ker­heid die is ont­staan na het Small­steps-ar­rest. De...