Home / People / Marcel Groenewegen
Portret van Marcel Groenewegen

Marcel Groenewegen

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Frans, Engels, Nederlands

Marcel is hoofd van de Praktijkgroep Banking & Finance van CMS. Hij adviseert banken, financieringsinstellingen, lease- en factoringmaatschappijen en grote(re) ondernemingen (en hun bestuurders en commissarissen) op het terrein van het bank-, financierings- zekerheden-, goederen- en insolventierecht en bestuurdersaansprakelijkheid. Voor deze groep cliënten voert hij op deze rechtsgebieden ook gerechtelijke procedures.

Daarnaast treedt hij frequent op als bewindvoerder in surseances van betaling en curator in faillissementen.

Marcel publiceert regelmatig op zijn expertisegebied, is actief lid van INSOLAD en heeft (het bestuur van) INSOLAD in het kader van de internetconsultatie geadviseerd over het conceptwetsvoorstel inzake de "pre-pack".

Marcel spreekt vloeiend Duits en staat om die reden veel Duitse cliënten, waaronder met name grote Duitse (handels)banken, bij.

Meer Minder

Marcel Groenewegen is Recommended.

The Legal500 EMEA, 2022

"Excellent client communication and management of stakeholder dynamics."

Chambers Europe, 2022

He is well respected, knows his business and is kind.

IFLR1000, 31st edition

‘Marcel Groenewegen is very experienced and has thorough knowledge of the restructuring and insolvency business in the Netherlands‘.

The Legal 500 EMEA, 2020

One market commentator singles him out for his experience and "keen mind”.

Chambers Europe, 2020

"Capable, smart, and knows our business."

IFLR1000, 2020

"He is an authority in his field and uses his knowledge and skill to achieve the optimum result for us."

IFLR1000, 2020

Lidmaatschappen en functies

 • Docent NOVA-Beroepsopleiding Faillissementsrecht
 • Juniorkamer 't Sticht
 • Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht
 • Docent Amsterdam Nijenrode Law School
 • Docent PAO-opleiding Universiteit Utrecht
 • Editorial Board Eurofenix (Insol Europe)
 • Auteur Editie Tekst & Commentaar Faillissementswet (Kluwer)
 • Docent SSR studiecentrum rechtspleging (rechters-commissarissen in faillissementen)
 • Docent Specialisatieopleiding Insolventierecht voor Banken (Onderdeel: zekerheidsrechten)
 • Lid Redactie INSOLAD-Nieuwsbrief (Tijdschrift voor Insolventierecht)
 • Secretaris van het Bestuur van INSOLAD (Vereniging van Insolventierecht Advocaten)
Meer Minder

Opleidingen

 • Financiële economie voor curatoren, Erasmus Universiteit
 • Nederlands recht (insolventierecht), Grotius Academie
 • Financiering en zekerheden, Grotius Academie
 • Nederlands recht, Universiteit Utrecht
 • Duitse taal- en letterkunde, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

13/04/2022
Ran­kings Legal 500 EMEA 2022 be­kend
De nieuw­ste ran­kings van de Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) zijn uit. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 've­ry...
17/03/2022
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2022 be­kend
De nieu­we ran­kings van Cham­bers Eu­ro­pe zijn ge­pu­bli­ceerd. We dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back.De vol­gen­de prak­tijk­groe­pen van CMS in Ne­der­land zijn ge­rankt:Cor­po­ra­te/M&AIn­su­ran­ce­Li­fe...
14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
18/03/2021
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieu­we edi­tie van Cham­bers Eu­ro­pe. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back.De vol­gen­de prak­tijk­groe­pen van CMS in Ne­der­land zijn ge­rankt:Cor­po­ra­te/M&AIn­su­ran­ce­Li­fe...
06/10/2020
WHOA ein­de­lijk aan­ge­no­men
Op 6 ok­to­ber 2020 heeft de Eer­ste Ka­mer het wets­voor­stel “Wet ho­mo­lo­ga­tie on­der­hands ak­koord” (WHOA) als ha­mer­stuk af­ge­daan, het­geen be­te­kent dat het wets­voor­stel ook door de Eer­ste Ka­mer is aan­ge­no­men...
23/09/2020
WHOA-we­bi­nar groot suc­ces (kijk hier te­rug)
Mar­cel Groe­ne­we­gen en Mar­lous de Groot pre­sen­teer­den gis­te­ren een we­bi­nar over de nieu­we Wet ho­mo­lo­ga­tie on­der­hands ak­koord (WHOA), waar­mee een on­der­ne­ming in zwaar weer haar schuld­ei­sers een dwan­g­ak­koord...
02/09/2020
'De WHOA heeft voor­al voor­de­len'
Een on­der­ne­ming in zwaar weer kan dank­zij de nieu­we Wet ho­mo­lo­ga­tie on­der­hands ak­koord (WHOA) haar schuld­ei­sers een dwan­g­ak­koord aan­bie­den. Met de drei­gen­de golf aan co­ro­na-fail­lis­se­men­ten een nieuw en...
10/08/2020
CMS ad­vi­seert Ar­kes­sa bij de aan­koop van Sim Ser­vi­ces
CMS heeft Ar­kes­sa bij­ge­staan bij de over­na­me van Sim Ser­vi­ces. Sim Ser­vi­ces is een on­af­han­ke­lij­ke le­ve­ran­cier van sim­kaar­ten en dien­sten op het vlak van M2M (Ma­chi­ne to Ma­chi­ne) en IoT (In­ter­net of Things)...
15/04/2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2019 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 'prag­ma­tic, class, pleasant and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
12/03/2019
Top ran­kings CMS in Cham­bers Eu­ro­pe 2019
CMS is ook dit jaar weer ge­rankt in de nieuw­ste gids van Cham­bers Eu­ro­pe. CMS in Ne­der­land wordt be­schre­ven als 'know­led­ge­a­ble, pra­ti­cal, prag­ma­tic, res­pon­si­ve and fo­cu­sed on the jo­b'. De rang­lijs­ten...
28/09/2017
Ex­pert­mee­ting Ac­ti­va­trans­ac­ties Post Es­tro
Op don­der­dag 28 sep­tem­ber 2017 or­ga­ni­se­ren de prak­tijk­groe­pen Ban­king & Fi­nan­ce en Em­ploy­ment & Pen­si­ons van CMS spe­ci­aal voor ju­ris­ten en be­han­de­laars van (de af­de­lin­gen Ju­ri­di­sche Za­ken en Bij­zon­der/In­ten­sief...