Home / People / Marcellina Rietvelt
Portret van Marcellina Rietvelt

Marcellina Rietvelt

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Marcellina Rietvelt is werkzaam binnen de Corporate/M&A Praktijkgroep van ons kantoor en richt zich met name op de energiesector. Zij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en adviseert op het gebied van fusies en overnames, joint ventures en duurzame energie projecten. Marcellina adviseert onder meer bij transacties in nationaal en internationaal verband.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master publiekrecht, Universiteit van Amsterdam
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
Meer Minder

Feed

25/03/2022
CMS ad­vi­seert RWS Hol­dings plc bij aan­koop van Li­o­nes Hol­ding (Fon­to)
CMS heeft RWS Hol­dings plc ge­ad­vi­seerd bij de over­na­me van Li­o­nes Hol­ding (Fon­to), de le­ve­ran­cier van een toon­aan­ge­ven­de cloud-na­ti­ve, da­ta-ge­dre­ven au­tho­ring op­los­sing waar­door ge­struc­tu­reer­de con­tent...
08/02/2022
CMS ad­vi­seert FD Me­di­a­groep bij ver­koop van Sprin­gest
CMS heeft FD Me­di­a­groep bij­ge­staan bij de ver­koop van Sprin­gest, een ver­ge­lij­kings- en boe­kings­si­te voor op­lei­din­gen, e-learning en trai­ners aan Stu­dy­tu­be, een snel­groei­end Ne­der­lands on­li­ne leer­plat­form.Het...
07/02/2022
News­flash Ener­gy: over­zicht wet­ge­ving - no­vem­ber en de­cem­ber 2021
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in no­vem­ber en de­cem­ber 2021 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1. Uit­kom­sten van de kli­maat­top COP26Op...
10/06/2021
News­flash Ener­gy: over­zicht wet­ge­ving - maart, april en mei 2021
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in maart, april en mei 2021 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1. In­put op­ha­len bij part­ners van het...
17/05/2021
CMS ad­vi­ses Turn/Ri­ver Ca­pi­tal on €315m stra­te­gic in­vest­ment in Re­dwood...
In­ter­na­ti­o­nal law firm CMS has ad­vi­sed growth equi­ty firm Turn/Ri­ver Ca­pi­tal on its €315 mil­li­on stra­te­gic in­vest­ment in Re­dwood Soft­wa­re, a lea­ding pro­vi­der of cloud-ba­sed bu­si­ness and IT pro­cess au­to­ma­ti­on...
12/05/2021
CMS ad­vi­ses Equi­tix on Eu­ro­pean pro­ject port­fo­lio ac­qui­si­ti­on
CMS has ad­vi­sed key in­fra­struc­tu­re fund client Equi­tix on the con­di­ti­o­nal ac­qui­si­ti­on of sta­kes in six pu­blic-pri­va­te part­ner­ship (PPP) pro­jects held by DIF Ca­pi­tal Part­ners.The pro­jects are lo­ca­ted in...
25/03/2021
News­flash Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving – ja­nu­a­ri en fe­bru­a­ri 2021
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in ja­nu­a­ri en fe­bru­a­ri 2021 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1. Eind­rap­port stu­die­groep Kli­maat­op­ga­ve...
15/02/2021
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - no­vem­ber en de­cem­ber 2020
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in no­vem­ber en de­cem­ber 2020 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1. In­ter­net­con­sul­ta­tie Kli­maat­wet 1.5Op...
10/12/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - sep­tem­ber en ok­to­ber 2020
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in sep­tem­ber en ok­to­ber 2020 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1.    Re­ac­tie EU-voor­stel op­ho­ging...
08/10/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­li en au­gus­tus 2020
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in ju­li en au­gus­tus 2020 zijn ge­pu­bli­ceerd.Elek­tri­ci­teit, gas en warm­te1. Be­nut­ting ge­re­ser­veer­de...
03/08/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­ni 2020
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in ju­ni 2020 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1. Be­ant­woor­ding Ka­mer­vra­gen Kli­maat­neu­tra­le ener­gie­sce­na­ri­o's...
23/06/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - april en mei 2020
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in de maan­den april en mei 2020 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1. Ka­bi­nets­aan­pak Kli­maat­be­leid: bur­ger­par­ti­ci­pa­tie...