Home / Juristen / Mariëlle de Blok
Portret van Mariëlle Blok

Mariëlle de Blok

Kandidaat-notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Mariëlle de Blok is als kandidaat-notaris werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor. Zij houdt zich voornamelijk bezig met commerciële vastgoedtransacties en projectontwikkeling.

Mariëlle is sinds 2012 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  • Dutch Women in Real Estate
  • Vereniging van Jonge Kandidaat-Notarissen Ring Utrecht
Meer Minder

Opleidingen

  • Notarieel recht, Radboud Universiteit
  • Nederlands recht, Radboud Universiteit
Meer Minder

Expertise

Feed

07/09/2021
Koop re­gis­ter­goed. Taak no­ta­ris. Wenk on­der Ho­ge Raad, 16 april 2021
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Aan wie moet de no­ta­ris de koop­som be­ta­len in­dien er geen ei­gen­doms­over­dracht tot stand...
08/07/2021
Al­ge­me­ne erf­pacht­voor­waar­den. Wenk on­der Recht­bank Mid­den-Ne­der­land, 11...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Zijn al­ge­me­ne erf­pacht­voor­waar­den on­re­de­lijk be­zwa­rend voor de erf­pach­ter?Wenk in RN...
07/05/2021
De­pot. Aan­spra­ke­lijk­heid no­ta­ris. Zorg­plicht. Wenk on­der Hof Am­ster­dam,...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Is de no­ta­ris aan­spra­ke­lijk voor het niet aan­hou­den van een de­pot voor de sa­ne­rings­kos­ten?Wenk...
08/04/2021
Koop­over­een­komst. Be­denk­tijd ver­ko­per. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den,...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Mag een ver­ko­per be­din­gen dat de be­denk­tijd van ar­ti­kel 7:2 BW ook door hem mag wor­den...
01/04/2021
DOH gaat sa­men­wer­king aan met Eu­ro­pean Ener­gy voor zon­ne­park-pro­ject in...
Duur­za­me Ont­wik­ke­lings­maat­schap­pij Hol­land, een ont­wik­ke­laar van duur­za­me ener­gie­pro­jec­ten, is een lang­du­ri­ge sa­men­wer­king aan­ge­gaan met het Deen­se Eu­ro­pean Ener­gy voor de ont­wik­ke­ling van een zon­ne­park...
31/03/2021
CMS be­ge­leidt Hes­sing Su­per­vers bij ‘fa­briek van de toe­komst’
CMS heeft Hes­sing Su­per­vers be­ge­leid bij haar pro­ject in Noord-Lim­burg (Ven­lo-re­gio), waar de pro­du­cent van ge­sne­den groen­te en fruit haar nieu­we ‘fa­briek van de toe­komst’ zal re­a­li­se­ren en waar haar...
15/03/2021
Koop­over­een­komst. Par­ti­ë­le nie­tig­heid. Wenk on­der Recht­bank Noord-Ne­der­land,...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Staat het ge­meen­ten vrij om ko­pers van door haar uit­ge­ge­ven wo­ning­bouw­ka­vels con­trac­tu­eel...
14/02/2021
Kwijt­schel­dings­re­ge­ling. NHG-hy­po­theek. Wenk on­der Recht­bank Mid­den-Ne­der­land,...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).In hoe­ver­re is het mo­ge­lijk om met een NHG-hy­po­theek een be­roep te doen op de kwijt­schel­dings­re­ge­ling...
02/02/2021
Deel­ge­no­ten in ge­meen­schap. Con­trac­tu­e­le boe­te. Wenk on­der Rb Rot­ter­dam,...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Ko­men kos­ten­pos­ten in het ka­der van ver­koop/le­ve­ring ge­meen­schaps­goed ten las­te van...
01/01/2021
Koop­over­een­komst. Dwa­ling. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den, 15 sep­tem­ber...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Is rechts­gel­dig een koop­over­een­komst tot stand ge­ko­men on­danks een ach­ter­af on­juis­te...
01/01/2021
Erf­dienst­baar­heid. Wenk on­der Hof 's-Her­to­gen­bosch, 11 au­gus­tus 2020
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Is erf­dienst­baar­heid van weg door ver­men­ging van art. 3:81 lid 3 BW te­niet ge­gaan? Is...
03/12/2020
CMS be­ge­leidt Ca­tel­la bij ver­koop voor 100 mil­joen eu­ro Ne­der­land­se por­te­feuil­le...
Het in Ber­lijn ge­ves­tig­de Ca­tel­la Re­si­den­ti­al In­vest­ment Ma­na­ge­ment (CRIM) heeft na­mens het Ca­tel­la Eu­ro­pean Re­si­den­ti­al Fund (CER) een Ne­der­land­se wo­ning­por­te­feuil­le ver­kocht aan Woonha­ve voor meer dan...