Home / People / Marjolein Pesch
Portret van Marjolein Pesch

Marjolein Pesch

Counsel
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Marjolein Pesch is sinds 1989 advocaat en heeft een brede juridische achtergrond. Zij is gespecialiseerd in contractenrecht (vaak op het breukvlak van privaat- en publiekrecht), onroerend goed recht (o.a. koop- en verkoop, huurrecht, bouwrecht, gebiedsontwikkeling en aanbestedingsrechtelijke aspecten daarvan) en pachtrecht.

Marjolein heeft drie Grotius Specialisatieopleidingen voltooid: Ondernemings- en vennootschapsrecht, Onroerend goedrecht en Algemeen Bestuursrecht. Voorts heeft zij de specialisatieopleiding Huurrecht bij de VHA voltooid.

Op maatschappelijk gebied is zij jarenlang actief geweest als commissaris in de Raad van Toezicht van een lokale Rabobank en voorts als algemeen bestuurslid in een commissie openbaar onderwijs.

Marjolein is als vaste docent verbonden aan het Instituut voor Juridische Opleidingen (cursus 'Vastgoedcontracten met de overheid').

Marjolein is Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Begeleiding ontwikkelaar bij verkoop multi-tenant kantoorpand aan belegger. CMS heeft geadviseerd op de overgang van huursituatie naar de belegger, de btw- en overdrachtsbelastingaspecten, de koopovereenkomst en de ontvlechting van de samenwerking. De transactieprijs bedraagt EUR 12,1 miljoen.
 • Begeleiding van eigenaars van pijpleidingen bij onteigeningsprocedure.
 • Intensieve, bijna dagelijkse advisering over diverse huurkwesties (met name winkelruimte en kantoorruimte) en opstellen huurcontracten met betrekking tot alle vastgoedobjecten van cliënt.
 • Advisering en procedures over afgebroken onderhandelingen.
 • Advisering en procedures over verjaringskwesties.
 • Advisering en procedures over koop- en verkoop.
 • Deelname aan due diligence onderzoeken in het kader van voorgenomen transacties.
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Vereniging Vastgoed Juristen
 • Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA)
Meer Minder

Opleidingen

 • Specialisatieopleiding Huurrecht, VHA/OSR
 • Leergang huurrecht, Academie voor de Rechtspraktijk
 • Algemeen bestuursrecht, Grotius Academie
 • Onroerend goedrecht, Grotius Academie
 • Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie
 • Nederlands recht (privaatrecht), Vrije Universiteit Amsterdam
Meer Minder

Feed

07/04/2016
Workshops Real Estate & Construction
Op donderdag 7 april 2016 organiseert de Prak­tijk­groep Real Estate & Construction een work­shop­bij­een­komst.  Tij­dens de workshops behandelen leden van de Prak­tijk­groep Real Estate & Con­struc­ti­on, waaronder...
05/03/2014
Seminar Grenzen aan ci­viel­rech­te­lijk over­heids­han­de­len
De CMS-prak­tijk­groep Vastgoed en Overheid organiseert op woensdag 5 maart 2014 een seminar gewijd aan een aantal ont­wik­ke­lin­gen rond het fenomeen 'con­trac­te­ren­de over­heid'.Aan de orde komen onder meer...
03/04/2013
Seminar Ac­tu­a­li­tei­ten Agrarisch Recht
De agrarische sector is volop in beweging. CMS Derks Star Busmann organiseert op woensdag 3 april 2013 een seminar Ac­tu­a­li­tei­ten Agrarisch Recht, waarin wij u graag willen bijpraten over een aantal ci­viel­rech­te­lij­ke...
08/03/2013
De bijzondere con­tracts­po­si­tie van de overheid en de gevolgen daarvan voor...
Overheden sluiten regelmatig vast­goed­con­trac­ten; zij kopen en verkopen gronden en gebouwen of geven gronden uit in erfpacht. Een overheid en de partij die met een overheid con­trac­teert, dienen zich te...
01/02/2013
Non-con­for­mi­teit bij overdracht van agrarisch onroerend goed
Kopers van een onroerende zaak kunnen na de overdracht ge­con­fron­teerd worden met gebreken. Die gebreken kunnen zo ernstig zijn, dat de onroerende zaak niet geschikt is voor ‘normaal gebruik’. Te denken...
14/12/2012
De effecten van het re­geer­ak­koord voor de agrarische sector
Onlangs is het re­geer­ak­koord van kabinet Rutte II verschenen. Hierna belichten wij in het kort de onderwerpen die van belang zijn voor de agrarische sector. Een complete opsomming vindt u in de bijlage.1...
07/11/2012
Seminar Ac­tu­a­li­tei­ten Agrarisch Recht
Seminar Ac­tu­a­li­tei­ten Agrarisch RechtDe volgende aspecten van het Agrarisch Recht worden tijdens dit seminar be­spo­ken:Plat­te­lands­wo­nin­gen door Luurt Wildeboer Sinds deze zomer is het mogelijk om voor­ma­li­ge...
28/09/2012
CMS Vast­goed-Ok­to­ber­fest-Bor­rel 28 september 2012
Per 1 juli 2012 is het vastgoedteam van CMS in Amsterdam uitgebreid, hetgeen wij niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Met het Oktoberfest en de Expo Real in aantocht, heffen wij graag de bierpul...
28/09/2011
Contracteren over bouw­tech­ni­sche kwaliteit geoorloofd?
Art. 122 Wonw wekt de indruk dat een gemeente met een pro­ject­ont­wik­ke­laar of bouwer in aanvulling op het Bouwbesluit in het geheel geen afspraken kan maken over bouw­tech­ni­sche eisen waaraan het te re­a­li­se­ren...
05/07/2011
Verplichting tot gebruik GIW-model is nietig
In de Newsflash Real Estate & Construction 2010, nr. 1 werd het arrest van het Hof 's-Her­to­gen­bosch besproken waarin werd geoordeeld dat een beding gemaakt in het kader van ge­meen­te­lij­ke grond­uit­gif­te...
30/09/2010
Seminar "De invloed van Europa op wo­ning­cor­po­ra­ties en sociale wo­ning­bouw"...
Europese wet- en regelgeving heeft veel invloed op de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed door corporaties en gemeenten. Eén voorbeeld is de recente uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten...
21/09/2010
Seminar "De invloed van Europa op wo­ning­cor­po­ra­ties en sociale wo­ning­bouw"...
Europese wet- en regelgeving heeft veel invloed op de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed door corporaties en gemeenten. Eén voorbeeld is de recente uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten...