Home / Juristen / Marjolein Pesch
Portret van Marjolein Pesch

Marjolein Pesch

Counsel
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Marjolein Pesch is sinds 1989 advocaat en heeft een brede juridische achtergrond. Zij is gespecialiseerd in contractenrecht (vaak op het breukvlak van privaat- en publiekrecht), onroerend goed recht (o.a. koop- en verkoop, huurrecht, bouwrecht, gebiedsontwikkeling en aanbestedingsrechtelijke aspecten daarvan) en pachtrecht.

Marjolein heeft drie Grotius Specialisatieopleidingen voltooid: Ondernemings- en vennootschapsrecht, Onroerend goedrecht en Algemeen Bestuursrecht. Voorts heeft zij de specialisatieopleiding Huurrecht bij de VHA voltooid.

Op maatschappelijk gebied is zij jarenlang actief geweest als commissaris in de Raad van Toezicht van een lokale Rabobank en voorts als algemeen bestuurslid in een commissie openbaar onderwijs.

Marjolein is als vaste docent verbonden aan het Instituut voor Juridische Opleidingen (cursus 'Vastgoedcontracten met de overheid').

Marjolein is Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Begeleiding ontwikkelaar bij verkoop multi-tenant kantoorpand aan belegger. CMS heeft geadviseerd op de overgang van huursituatie naar de belegger, de btw- en overdrachtsbelastingaspecten, de koopovereenkomst en de ontvlechting van de samenwerking. De transactieprijs bedraagt EUR 12,1 miljoen.
 • Begeleiding van eigenaars van pijpleidingen bij onteigeningsprocedure.
 • Intensieve, bijna dagelijkse advisering over diverse huurkwesties (met name winkelruimte en kantoorruimte) en opstellen huurcontracten met betrekking tot alle vastgoedobjecten van cliënt.
 • Advisering en procedures over afgebroken onderhandelingen.
 • Advisering en procedures over verjaringskwesties.
 • Advisering en procedures over koop- en verkoop.
 • Deelname aan due diligence onderzoeken in het kader van voorgenomen transacties.
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Vereniging Vastgoed Juristen
 • Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA)
Meer Minder

Opleidingen

 • Specialisatieopleiding Huurrecht, VHA/OSR
 • Leergang huurrecht, Academie voor de Rechtspraktijk
 • Algemeen bestuursrecht, Grotius Academie
 • Onroerend goedrecht, Grotius Academie
 • Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie
 • Nederlands recht (privaatrecht), Vrije Universiteit Amsterdam
Meer Minder

Feed

08/03/2013
De bij­zon­de­re con­tracts­po­si­tie van de over­heid en de ge­vol­gen daar­van voor...
Over­he­den slui­ten re­gel­ma­tig vast­goed­con­trac­ten; zij ko­pen en ver­ko­pen gron­den en ge­bou­wen of ge­ven gron­den uit in erf­pacht. Een over­heid en de par­tij die met een over­heid con­trac­teert, die­nen zich te...
01/02/2013
Non-con­for­mi­teit bij over­dracht van agra­risch on­roe­rend goed
Ko­pers van een on­roe­ren­de zaak kun­nen na de over­dracht ge­con­fron­teerd wor­den met ge­bre­ken. Die ge­bre­ken kun­nen zo ern­stig zijn, dat de on­roe­ren­de zaak niet ge­schikt is voor ‘nor­maal ge­bruik’. Te den­ken...
14/12/2012
De ef­fec­ten van het re­geer­ak­koord voor de agra­ri­sche sec­tor
On­langs is het re­geer­ak­koord van ka­bi­net Rut­te II ver­sche­nen. Hier­na be­lich­ten wij in het kort de on­der­wer­pen die van be­lang zijn voor de agra­ri­sche sec­tor. Een com­ple­te op­som­ming vindt u in de bij­la­ge.1...
28/09/2011
Con­trac­te­ren over bouw­tech­ni­sche kwa­li­teit ge­oor­loofd?
Art. 122 Wonw wekt de in­druk dat een ge­meen­te met een pro­ject­ont­wik­ke­laar of bou­wer in aan­vul­ling op het Bouw­be­sluit in het ge­heel geen af­spra­ken kan ma­ken over bouw­tech­ni­sche ei­sen waar­aan het te re­a­li­se­ren...
05/07/2011
Ver­plich­ting tot ge­bruik GIW-mo­del is nie­tig
In de News­flash Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on 2010, nr. 1 werd het ar­rest van het Hof 's-Her­to­gen­bosch be­spro­ken waar­in werd ge­oor­deeld dat een be­ding ge­maakt in het ka­der van ge­meen­te­lij­ke grond­uit­gif­te...
05/07/2010
Jaar­boek­je On­roe­ren­de Za­ken 2010
De prak­tijk­groep Re­al Es­ta­te van CMS Der­ks Star Bus­mann heeft het Jaar­boek­je On­roe­ren­de Za­ken 2010 uit­ge­bracht. Dit han­di­ge boek­je brengt de vast­goed­pro­fes­si­o­nal vol­le­dig op de hoog­te van de ju­ri­di­sche...