Home / People / Marlot Tak
Portret van Marlot Tak

Marlot Tak

Advocaat

Contact
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Marlot Tak is als advocaat-medewerker werkzaam binnen de Praktijkgroep Litigation & Insurance van ons kantoor.

Zij is gespecialiseerd in procesrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht. Marlot adviseert en procedeert onder meer op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen en contractuele aansprakelijkheid.

Zij staat grote en middelgrote nationale en internationale ondernemingen bij.

Marlot is cum laude afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in 2014 en is sinds september 2013 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA)
  • Plaatselijke Pleitwedstrijden Commissie van de Jonge Balie Utrecht
  • Vereniging Jonge Procesadvocaten (VJP)
Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (ondernemingsrecht), Universiteit Utrecht
  • Nederlands recht (privaatrecht), Rijksuniversiteit Groningen
Meer Minder

Feed

20/06/2022
Ac­tu­a­li­tei­ten pro­ces- en ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht" en "ver­bin­te­nis­sen- /con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 3-2022...
26/04/2022
CMS In­su­ran­ce - Ho­ge Raad Alert
De Ho­ge Raad der Ne­der­lan­den (Ho­ge Raad) is de hoog­ste rech­ter in Ne­der­land in ci­vie­le za­ken, straf­za­ken en be­las­ting­za­ken. Dat be­te­kent dat de Ho­ge Raad be­oor­deelt of een la­ge­re rech­ter (recht­bank/ge­rechts­hof) bij een uit­spraak het recht juist heeft toe­ge­past en of de pro­ce­du­re juist is ge­volgd. De ar­res­ten die de Ho­ge Raad wijst heb­ben veel­al dan ook een gro­te im­pact op de ju­ri­di­sche prak­tijk. In de CMS In­su­ran­ce – Ho­ge Raad Alert sig­na­le­ren wij al­le voor de ver­ze­ke­rings­rech­te­lij­ke prak­tijk re­le­van­te ar­res­ten. Dit doen wij door mid­del van een kor­te si­tu­a­tie­be­schrij­ving, de be­slis­sing die de Ho­ge Raad hier­in heeft ge­no­men en een link naar de uit­spraak zelf. Hier­mee bent u al­tijd up-to-da­te en bij vra­gen kunt u ge­rust con­tact op­ne­men met on­ze ad­vo­ca­ten.
14/04/2022
Be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heid
Pro­fes­si­o­nals (waar­on­der bijv. ad­vo­ca­ten en as­su­ran­tie­tus­sen­per­so­nen) wor­den in toe­ne­men­de ma­te aan­spra­ke­lijk ge­steld voor mo­ge­lij­ke fou­ten; zgn. be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heid. Ener­zijds komt dit door­dat (voor­ma­li­ge)...
15/10/2021
Ac­tu­a­li­tei­ten pro­ces- en ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen­recht al­ge­meen" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
11/02/2021
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "bur­ger­lijk pro­ces­recht" en "ver­bin­te­nis­sen- /con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan...
23/12/2020
Het co­ro­na­vi­rus en na­ko­ming van con­trac­tu­e­le ver­plich­tin­gen
Bij­na ie­de­re ju­rist kent wel de term ‘Pac­ta sunt ser­van­da’ of­wel ‘Je moet de ge­maak­te af­spraak na­ko­men’. Dit rechts­be­gin­sel  vormt de ba­sis van ons con­trac­ten­recht. Maar wat nu als je een af­spraak...
20/10/2020
Ge­brek aan ju­ri­di­sche ken­nis over be­oor­de­ling deug­de­lijk­heid pres­ta­tie...
Op 9 ok­to­ber 2020 heeft de Ho­ge Raad een ar­rest ge­we­zen over de vraag wan­neer ex ar­ti­kel 3:310 BW een ver­ja­ring van een vor­de­ring tot scha­de­ver­goe­ding be­gint te lo­pen bij een (mo­ge­lij­ke) be­roeps­fout. In...
30/07/2020
Arts en zie­ken­huis niet aan­spra­ke­lijk voor ge­brek­ki­ge PIP-im­plan­ta­ten
Op 19 ju­ni 2020 heeft de Ho­ge Raad een ar­rest ge­we­zen waar­in zij ant­woord geeft op pre­ju­di­ci­ë­le vra­gen van het hof over de vraag of het ge­bruik van PIP-bor­st­im­plan­ta­ten een toe­re­ken­ba­re te­kort­ko­ming...
31/03/2020
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen- /con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
26/08/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen­recht/con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan...
20/05/2019
Hof doet voor­stel voor pre­ju­di­ci­ë­le vra­gen aan HR over ge­brek­ki­ge PIP-im­plan­ta­ten
Uit het ar­rest van het hof 's-Her­to­gen­bosch van 16 april 2019, ECLI:NL:GHS­HE:2019:1458, volgt dat aan de Ho­ge Raad vra­gen wor­den ge­steld om dui­de­lijk­heid te krij­gen over het toe­re­ke­nen van een te­kort­ko­ming...
14/01/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen-/con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...