Home / Juristen / Martijn van der Bie
Portret van Martijn Bie

Martijn van der Bie

Partner
Notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Martijn van der Bie is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, met bijzondere ervaring op het gebied van fusies en overnames, noteringen, herstructureringen, corporate governance, joint ventures, private equity, beleggingsfondsen en werknemersparticipatieregelingen. Hij treedt regelmatig op voor cliënten bij nationale en internationale fusies en overnames en adviseert een groot aantal nationale en internationale ondernemingen omtrent hun vennootschappelijke structuur en corporate governance.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Meer Minder

Opleidingen

  • Corporate Structures, Grotius Academie
  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht
  • Notarieel recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

17/05/2021
CMS ad­vi­ses Turn/Ri­ver Ca­pi­tal on €315m stra­te­gic in­vest­ment in Re­dwood...
In­ter­na­ti­o­nal law firm CMS has ad­vi­sed growth equi­ty firm Turn/Ri­ver Ca­pi­tal on its €315 mil­li­on stra­te­gic in­vest­ment in Re­dwood Soft­wa­re, a lea­ding pro­vi­der of cloud-ba­sed bu­si­ness and IT pro­cess au­to­ma­ti­on...
29/04/2021
CMS ad­vi­seert AEB bij ver­koop van West­poort Warm­te aan ge­meen­te Am­ster­dam
CMS heeft AEB Hol­ding N.V. ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van haar aan­de­len­be­lang van 50% in West­poort Warm­te B.V. aan de ge­meen­te Am­ster­dam. De le­ve­ring van de aan­de­len vond plaats op 1 maart 2021 en de...
01/04/2021
DOH gaat sa­men­wer­king aan met Eu­ro­pean Ener­gy voor zon­ne­park-pro­ject in...
Duur­za­me Ont­wik­ke­lings­maat­schap­pij Hol­land, een ont­wik­ke­laar van duur­za­me ener­gie­pro­jec­ten, is een lang­du­ri­ge sa­men­wer­king aan­ge­gaan met het Deen­se Eu­ro­pean Ener­gy voor de ont­wik­ke­ling van een zon­ne­park...
07/07/2020
CMS ad­vi­seert Im­ma­tics bij be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on...
Im­ma­tics N.V. heeft de af­ron­ding van de be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on Cor­po­ra­ti­on aan­ge­kon­digd. De aan­de­len en war­rants van Im­ma­tics wor­den nu ver­han­deld aan de Nasdaq Ca­pi­tal Mar­ket...
13/05/2020
Con­sul­ta­tie amb­te­lijk voor­ont­werp van het wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring NV-recht
Bob van Zijl, Eli­an­ne Las­sooij, Mar­tijn van der Bie en Tom van Duuren heb­ben na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring NV-recht en even­wich­ti­ger man/vrouw ver­hou­ding...
22/01/2020
CMS be­ge­leidt Mo­sa Meat B.V. bij toe­tre­ding van Nu­tre­co en Lo­wer­car­bon...
CMS heeft Mo­sa Meat B.V. bij­ge­staan bij de toe­tre­ding van in­ves­teer­ders Nu­tre­co en Lo­wer­car­bon Ca­pi­tal. Maar­ten Bosch (CEO Mo­sa Meat) in een re­ac­tie: "Nu wij aan een nieu­we fa­se be­gin­nen, is het fan­tas­tisch...
19/11/2019
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van de duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron. Van­de­bron past als groen voor­beeld en ex­pert naad­loos bij Es­sent's ver­de­re ver­duur­za­mings­stra­te­gie. Schaal­ver­gro­ting­Van­de­bron...
12/09/2019
CMS be­ge­leidt Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij aan­koop...
CMS ad­vi­seer­de de Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij de ac­qui­si­tie van de Queens To­wers in Am­ster­dam-West voor € 130 mln van Black­s­to­ne.   De Queens To­wers is een pro­mi­nent kan­toor­ge­bouw...
11/07/2019
CMS ad­vi­seert High­lands Be­heer bij aan­koop NTS-Group
CMS heeft High­lands Be­heer ge­ad­vi­seerd bij de aan­koop van 50% van de aan­de­len in NTS-Group. Hier­door houdt High­lands Be­heer nu al­le aan­de­len in NTS-Group.  NTS-Group is een sys­teem­le­ve­ran­cier van (op­to)me­chat­ro­ni­sche...
29/05/2019
Con­sul­ta­tie voor­ont­werp wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring per­so­nen­ven­noot­schap­pen
Het voor­ont­werp geeft het nieu­we mo­der­ne wet­te­lijk ka­der voor per­so­nen­ven­noot­schap­pen (maat­schap, ven­noot­schap on­der fir­ma en com­man­di­tai­re ven­noot­schap).   Bob van Zijl, Eli­an­ne Las­sooij, Mar­tijn van...
01/05/2019
CMS ad­vi­seert TP Group bij de aan­koop van Sapien­za Con­sul­ting
CMS heeft TP Group bij­ge­staan bij de aan­koop van Sapien­za Con­sul­ting voor een koop­prijs die kan op­lo­pen tot 13,5 mil­joen eu­ro.  Sapien­za Con­sul­ting le­vert op­los­sin­gen en vaar­dig­he­den op het ge­bied van...
04/03/2019
Duur­za­me ener­gie: wer­ken aan ur­gent maat­schap­pe­lijk the­ma
‘Het is in­te­res­sant om mee te wer­ken aan zo’n ur­gent maat­schap­pe­lijk the­ma als duur­za­me ener­gie.’ Al­dus Mar­tijn van der Bie in het No­ta­ri­aat Ma­ga­zi­ne over het pro­ject off­sho­re wind­park Bors­se­le...