Home / Juristen / Martika Jonk
Portret van Martika Jonk

Martika Jonk

Senior Counsel | Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Frans, Engels, Nederlands

Martika Jonk is advocaat in de Corporate/M&A Praktijkgroep. Zij begeleidt binnenlandse en buitenlandse cliënten bij overnames, fusies, reorganisaties en adviseert over een breed scala aan vennootschapsrechtelijke en algemene ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Martika Jonk was van 1992-1997 Resident Partner van het CMS kantoor in Berlijn. Zij is tevens toegelaten als advocaat in Duitsland en is gespecialiseerd in Nederlands-Duitse grensoverschrijdende transacties.

Daarnaast heeft zij als "foreign legal consultant" in Boston, VS gewerkt. Tot haar cliënten behoren bedrijven uit de Olie- en Gasindustrie.

Meer Minder

The team at CMS, led by Martika Jonk, has been both very professional and very personable. Their willingness to engage with our business and issues at either a detailed or superficial level, depending upon what we needed was a refreshing change from those law firms who believe that they know best when it comes to how much effort needs to be put into every question asked of them.

The Legal 500 EMEA, 2020

Martika Jonk is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

"German-qualified Martika Jonk advises German clients on the acquisition of Dutch assets."

Chambers Global, 2020

"Partner Martika Jonk has a focus on the upstream oil and gas industry advising on corporate matters and related regulatory issues. "

The Legal 500, 2019

Lidmaatschappen en functies

  • Raad van Commissarissen van Heijmans
  • Raad van Toezicht Catharina Ziekenhuis Eindhoven
  • Raad van Commissarissen van Gasunie
Meer Minder

Opleidingen

  • New Board Program, Nyenrode Business University
  • Onroerend goedrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam
Meer Minder
08/09/2020
CMS Ex­pert Gui­de to hy­dro­gen ener­gy law and re­gu­la­ti­on
 Down­load our de­di­ca­ted "Hy­dro­gen gui­de" pdf by clic­king on the link be­low­Hy­dro­gen gui­deA con­sen­sus is fast emer­ging that hy­dro­gen will play a key role as an ener­gy vec­tor and a pil­lar in the on­go­ing ener­gy tran­si­ti­on. It pro­mi­ses to ac­ce­le­ra­te trans

Feed

14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
18/02/2021
Ran­kings CMS in Cham­bers Glo­bal 2021
De Cham­bers Glo­bal Gui­de voor 2020 is uit. CMS wordt daar­in als or­ga­ni­sa­tie ver­meld met daar­bin­nen de ver­mel­ding per land, rechts­ge­bied en ju­rist. Op ba­sis van on­af­han­ke­lijk on­der­zoek in de markt en...
17/02/2021
De­vel­o­ping and ope­ra­ting Hy­dro­gen pro­jects
Join us in the next epi­so­de of the CMS hy­dro­gen we­bi­nar se­ries, whe­re we’ll ta­ke a clo­ser look at is­sues ari­sing in de­vel­o­ping and ope­ra­ting hy­dro­gen pro­jects. Our guest spea­kers from so­me of the most...
03/06/2020
CMS ad­vi­seert Mon­go­lia Meng­niu Dairy bij aan­koop ac­ti­va Sie­ve­Corp
CMS heeft In­ner Mon­go­lia Meng­niu Dairy (Group) Co., LTD ge­ad­vi­seerd bij de aan­koop van ac­ti­va uit de fail­lie­te boe­del van Sie­ve­Corp Eu­ro­pe B.V. en ver­wan­te on­der­ne­min­gen. De ge­fail­leer­de ven­noot­schap­pen...
15/04/2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
29/01/2020
Ener­gy Tran­si­ti­on: Evo­lu­ti­on or Re­vo­lu­ti­on?
De top 15 we­reld­wij­de be­drij­ven uit de olie- en gas­in­du­strie in­ves­teert mo­men­teel 3% van hun CA­PEX-bud­get­ten in duur­za­me ener­gie. Dat komt neer op een to­taal van 6,6 mil­jard dol­lar. Dat blijkt uit on­der­zoek...
05/11/2019
Vrouw aan de top | In­ter­view Mar­ti­ka Jonk in Ad­vo­ca­ten­blad
Mar­ti­ka Jonk, ad­vo­caat in de Cor­po­ra­te/M&A Prak­tijk­groep bij CMS, is een van de wei­ni­ge vrou­we­lij­ke ad­vo­ca­ten in Ne­der­land die meer­de­re com­mis­sa­ri­a­ten be­kleedt: naast bouw­be­drijf Heij­mans al lan­ger bij...
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2019 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 'prag­ma­tic, class, pleasant and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
18/07/2018
CMS heeft DE­KRA ge­ad­vi­seerd bij de ac­qui­si­tie van de aan­de­len in In­du­stri­al...
CMS heeft DE­KRA ge­ad­vi­seerd bij de ac­qui­si­tie van de aan­de­len in In­du­stri­al Sa­fe­ty Group B.V. In­du­stri­al Sa­fe­ty Group on­der­steunt en be­ge­leidt be­drij­ven op het ge­bied van ar­beids­vei­lig­heid, ge­zond­heid...
12/01/2018
CMS ad­vi­seert Part­ners Group ten aan­zien van in­ves­te­ring in Off­sho­re Wind­park...
Een in­ter­na­ti­o­naal CMS-team be­staan­de uit Duit­se, Ne­der­land­se en Luxem­burg­se ad­vo­ca­ten ge­leid door part­ners Hol­ger Kraft (CMS Duits­land, Ener­gy) en Ce­ci­lia van der Weij­den (CMS Ne­der­land, Ener­gy) heeft...
14/08/2017
CMS ad­vi­sed Coo­p­er­Vi­si­on Inc. on the ac­qui­si­ti­on of Pro­cor­nea Ne­der­land...
CMS has ad­vi­sed Coo­p­er­Vi­si­on Inc. (Pleasan­ton, Cal.) in con­nec­ti­on with its ac­qui­si­ti­on of Pro­cor­nea Ne­der­land B.V.Coo­p­er­Vi­si­on is one of the world’s lea­ding ma­nu­fac­tu­rers of soft con­tact lenses and...
28/06/2017
Lo­ka­le over­he­den krij­gen be­lang­rij­ke re­gie­rol in de ver­duur­za­ming van warm­te
Mo­men­teel is de net­be­heer­der ver­plicht in een gas­aan­slui­ting te voor­zien, wan­neer een af­ne­mer daar­om ver­zoekt. Bij de tran­si­tie naar een duur­zaam ener­gie­sys­teem zul­len ech­ter steeds meer ge­bie­den wor­den...