Home / Juristen / Merle Temme
Portret van Merle Temme

Merle Temme

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels, Duits

Merle Temme is werkzaam binnen de Competition & EU praktijkgroep van ons kantoor.

Merle is sinds november 2018 werkzaam bij CMS, daarvoor liep zij stage bij NautaDutilh, Loyens & Loeff en bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Meer Minder

Opleidingen

  • Bachelor European Law School, Universiteit Maastricht
  • Master International Laws, Universiteit Maastricht
Meer Minder

Feed

12/08/2021
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - mei, ju­ni...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 22 ju­li 2021 kon­digt de ACM aan dat zij geen re­den ziet voor na­der on­der­zoek...
10/05/2021
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - maart en...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 6 april 2021 pu­bli­ceer­de de ACM de re­ac­ties die zij tij­dens de con­sul­ta­tie­pe­ri­o­de...
09/03/2021
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ja­nu­a­ri...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 18 fe­bru­a­ri 2021 pu­bli­ceer­de de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt ("ACM") een...
13/01/2021
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ok­to­ber,...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Door het aan­bie­den van gra­tis cam­per­plaat­sen con­cur­reert de ge­meen­te Vijf­hee­ren­lan­den...
13/10/2020
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ju­li, au­gus­tus...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 18 sep­tem­ber 2020 maak­te de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt (ACM) be­kend dat...
10/07/2020
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - april, mei...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 22 ju­ni 2020 pu­bli­ceer­de de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt (ACM) een con­cept-lei­draad...
09/04/2020
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ja­nu­a­ri,...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van me­de­din­gings­recht.ACM en an­de­re me­de­din­gings­au­to­ri­tei­ten over toe­zicht tij­dens de co­rona­cri­sis 18/20/23 maart...
20/03/2020
CO­VID-19 en staats­steun
De Eu­ro­pe­se Unie lan­ceert een pak­ket aan maat­re­ge­len die lid­sta­ten in de ge­le­gen­heid stel­len om steun te ver­le­nen aan on­der­ne­min­gen die de eco­no­mi­sche ge­vol­gen van CO­VID-19 on­der­vin­den. De Ne­der­land­se...
20/03/2020
CO­VID-19 en staats­steun. Ont­wik­ke­lin­gen van­uit een Ne­der­lands per­spec­tief
De Eu­ro­pe­se Unie lan­ceert een pak­ket aan maat­re­ge­len die lid­sta­ten in de ge­le­gen­heid stel­len om steun te ver­le­nen aan on­der­ne­min­gen die de eco­no­mi­sche ge­vol­gen van CO­VID-19 on­der­vin­den. De Ne­der­land­se...
15/01/2020
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - no­vem­ber...
On­der­staand treft u een over­zicht aan van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.Joint ven­tu­re Am­ster­dam­se sleep­be­drij­ven heeft de wind niet in de zei­len: sa­men­wer­king...
14/01/2020
Sa­men­wer­king tus­sen Com­mis­sie en NMA's in con­cen­tra­tie­za­ken: ver­wij­zin­gen...
In dit ar­ti­kel gaan Ed­mon Ou­de El­fe­rink en Mer­le Tem­me in op de ont­wik­ke­lin­gen die zich heb­ben voor­ge­daan op het vlak van ver­wij­zin­gen bin­nen het con­cen­tra­tie­con­tro­le­sys­teem van de Eu­ro­pe­se Unie sinds...
08/11/2019
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen – sep­tem­ber...
On­der­staand treft u een over­zicht aan van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht. Recht­bank be­voegd on­danks ar­bi­traal be­ding in al­ge­me­ne voor­waar­den 23 ok­to­ber 2019...