Home / Juristen / Michelle van den Brink
De foto van Michelle van den Brink

Michelle van den Brink

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Michelle van den Brink is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor waarbinnen zij is gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht en bouwrecht.

Op het gebied van aanbestedingsrecht adviseert Michelle zowel aanbestedende diensten als (inschrijvende) ondernemingen. Zij richt zich op de preventieve toetsing van aanbestedingstrajecten, het mede redigeren van aanbestedingsdocumenten en zij treedt op in aanbestedingsgeschillen.

Daarnaast houdt Michelle zich bezig met het civiele bouwrecht. In dat kader treedt zij, binnen en buiten rechte, op voor zowel opdrachtgevers, als adviseurs en aannemers.

Michelle is sinds 2015 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
20/07/2020
Do­de­lij­ke cock­tail van on­be­ziel­de zelf­rei­ni­ging en re­ac­ti­vi­teit
22 november 2016
Nieu­we pro­ce­du­re voor ge­schil­len­be­slech­ting in de bouw
Tij­dens de uit­voe­ring van een werk ont­staan niet zel­den ge­schil­len. Op­dracht­ge­ver en aan­ne­mer zien zich dan ge­steld voor een uit­da­ging; het ge­schil moet wor­den op­ge­lost, zon­der dat de bouw ern­stig wordt...
20/05/2020
Een ‘over­gang van on­der­ne­ming’ zon­der over­gang van be­drijfs­mid­de­len?
20 oktober 2016
Het ver­plicht aan­be­ste­den van gra­tis school­boe­ken; wat valt er te le­ren?
In 2008 is de Wet Gra­tis School­boe­ken ("WGS") in­ge­voerd, met als doel de school­kos­ten voor ou­ders te be­per­ken en de markt­wer­king op de edu­ca­tie­ve boe­ken­markt te ver­be­te­ren. In op­dracht van het Mi­nis­te­rie...
02/03/2020
OV-con­ces­sies door acht ei­sen MaaS-waar­dig
14/2/2020
Nieu­we ener­gie- en mi­li­eu­re­gels bij in­koop en aan­be­ste­ding weg­voer­tui­gen
15/02/2019
Te­rug­hou­dend­heid ge­bo­den bij de toe­pas­sing van uit­slui­tings­gron­den ern­sti­ge...
18/07/2018
Qbuzz wint OV-con­ces­sie Gro­nin­gen-Dren­the on­der CMS-be­ge­lei­ding
22/02/2018
Ac­tie­agen­da; van be­ter aan­be­ste­den naar be­ter sa­men­wer­ken
10/01/2018
Ver­voers­be­drijf Qbuzz wint aan­be­ste­ding on­der CMS-be­ge­lei­ding
26/06/2017
Uit­slui­ting. Ern­sti­ge fout in de uit­oe­fe­ning van het be­roep (Vzr. Rb Mid­den-Ne­der­land,...
01/02/2017
De Va­lys-zaak: wel of geen even­re­dig­heids­toets? Het blijft on­dui­de­lijk