Home / Juristen / Michiel van Dijk
Portret van Michiel Dijk

Michiel van Dijk

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Michiel van Dijk is als advocaat/partner gespecialiseerd in sportzaken en arbeidsrecht. In zijn sportpraktijk adviseert Michiel vooral sportbonden, sportverenigingen en ook (internationale) topsporters, over de meest uiteenlopende sportrechtelijke zaken. Michiel is gespecialiseerd in dopingprocedures, selectiezaken en in sport-gerelateerde ontslagzaken.

Michiel is actief in de sportwereld, als bestuurder en sporter. Michiel is secretaris van de Vereniging voor Sport en Recht en redactielid van het Tijdschrift voor Sport en Recht. Michiel was gedurende acht jaar voorzitter van de Auditcommissie Doping en is al jarenlang voorzitter van de Arbitrage Tuchtcommissie van Rugby Nederland, waarnaast hij lid is van de Tuchtcommissie Betaald Voetbal KNVB. Verder heeft Michiel diverse adviserende functies bij NOC*NSF.

Michiel is ex-rugbyinternational, heeft 25 marathons gelopen en behaalde in 2012 de titel "De Snelste Advocaat".

Volg Michiel van Dijk op Twitter.

Meer Minder

Global Leader - Sports

Who’s Who Legal 2020

Michiel van Dijk is a specialist in our field of play, sports business, with a well-informed and pro active approach.

The Legal 500 EMEA, 2020

Michiel van Dijk is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Sports specialist Michiel van Dijk often handles employment law matters.

Legal 500, 2017

Lidmaatschappen en functies

 • Redacteur Tijdschrift voor Sport en Recht
 • Vereniging voor Sport en Recht
 • Lid Legal Committee Rugby Europe (voorheen FIRA)
 • Commissie van Beroep (Dopingkamer) ISR
 • Secretaris Vereniging voor Sport en Recht
 • Voormalig Rugby-International
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o.
 • Vereniging voor Arbeidsrecht
 • Voorzitter van de Arbitrage Tucht Commissie van de Nederlandse Rugby Bond
 • Voormalig voorzitter Auditcommissie Doping NOC*NSF
 • Deelnemer NOC*NSF masterclass voor internationaal sportbestuurders
 • KNVB Centrale Tuchtcommissie Doping
 • Michiel ontving in 2014 de Erepenning van NOC*NSF voor zijn verdiensten
Meer Minder

Opleidingen

 • Arbeidsrecht, Grotius Academie
 • Nederlands recht (privaat- en strafrecht), Universiteit Utrecht
Meer Minder
Get in contact with

Feed

14 april 2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
06/08/2020
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
Mi­chiel van Dijk is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het Tijd­schrift voor Sport & Recht. In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den di­ver­se uit­spra­ken over sport en recht sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
11/06/2020
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
Mi­chiel van Dijk is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het Tijd­schrift voor Sport & Recht. In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den di­ver­se uit­spra­ken over sport en recht sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
18/11/2019
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
Mi­chiel van Dijk is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het Tijd­schrift voor Sport & Recht. In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den di­ver­se uit­spra­ken over sport en recht sa­men­ge­vat.Bij­gaand de bij­dra­ge aan...
24/05/2019
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
Mi­chiel van Dijk is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het Tijd­schrift voor Sport & Recht. In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den di­ver­se uit­spra­ken over sport en recht sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
10/05/2019
BNR Ju­ri­di­sche Za­ken: Rechts­hulp voor van do­ping ver­dach­te spor­ters met...
Er moet een voor­zie­ning ko­men voor top­spor­ters die wor­den ver­dacht van do­ping­ge­bruik zo­dat zij de com­plexe ju­ri­di­sche pro­ce­du­res kun­nen be­kos­ti­gen. Daar­voor pleit­ten Mi­chiel van Dijk (part­ner en sport­recht­ad­vo­caat...
24/04/2019
Rechts­hulp voor van do­ping ver­dach­te top­spor­ters
Er moet een voor­zie­ning ko­men voor top­spor­ters die wor­den ver­dacht van do­ping­ge­bruik zo­dat zij de com­plexe ju­ri­di­sche pro­ce­du­res kun­nen be­kos­ti­gen. Daar­voor pleit­ten Mi­chiel van Dijk (part­ner en sport­recht­ad­vo­caat...
23 oktober 2018
Ver­an­de­rin­gen op de werk­vloer
Dit se­mi­nar is ver­plaatst naar een na­der te be­pa­len da­tum.In de hui­di­ge tijd van so­ci­al me­dia, tech­niek en in­no­va­tie ont­wik­ke­len mark­ten/bran­ches en daar­mee be­drij­ven en or­ga­ni­sa­ties zich in rap tem­po...
24 april 2018
Com­pli­an­ce en frau­de in de sport
Op dins­dag 24 april 2018 or­ga­ni­seert CMS het ont­bijt­se­mi­nar 'Com­pli­an­ce en frau­de in de sport' te Am­ster­dam. Het af­ge­lo­pen de­cen­ni­um zijn de com­mer­ci­ë­le en fi­nan­ci­ë­le be­lan­gen in de sport­we­reld aan­zien­lijk...
26/02/2018
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
Mi­chiel van Dijk is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het Tijd­schrift voor Sport & Recht. In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den di­ver­se uit­spra­ken over sport en recht sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
16/02/2018
A new in­de­pen­dent an­ti-do­ping pro­gram­me in the Ne­ther­lands
The Sun­web pro­fes­si­o­nal cy­cling team laun­ched an in­ter­nal an­ti-do­ping pro­gram­me at the start of the la­test cy­cling sea­son. The en­ti­re pro­gram­me will be run by the Dut­ch Do­ping Au­tho­ri­ty. Team Sun­web is...