Home / Juristen / Nicole Kuijer
Portret van Nicole Kuijer

Nicole Kuijer

Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Nicole Kuijer is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Commercial Law. 

Nicole is actief op verschillende gebieden van het ondernemings- en verbintenissenrecht waaronder distributieovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, groothandelsovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, algemene voorwaarden, levering van diensten, e-commerce, bescherming van persoonsgegevens, ontwerp en productie, marketing en consumentenrecht binnen de advies- en procespraktijk van ons kantoor. Nicole adviseert cliënten bij een groot aantal van deze overeenkomsten, waaronder de herstructurering van commerciële contracten, onderhandelen over contracten of het behartigen van hun belangen in juridische procedures voor de rechtbank, het hof of andere geschilleninstanties.

Nicole is vanaf 2007 als advocaat werkzaam bij CMS, met een onderbreking in 2015-2016. In de tussenliggende periode is zij werkzaam geweest bij de Sociaal-Economische Raad, waar zij zich heeft beziggehouden met de herziening van de Fusiegedragsregels. In 2016 is Nicole teruggekeerd naar CMS.

Meer Minder

Opleidingen

  • Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht (bedrijfsrecht), Erasmus Universiteit
  • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Expertise

Feed

26/11/2020
Good­will en non-con­cur­ren­tie on­der de Wet Fran­chi­se: wat moet er ge­re­geld...
De Wet Fran­chi­se is be­doeld om de fran­chi­se­ne­mer be­scher­ming te bie­den vóór het aan­gaan van de fran­chi­se­over­een­komst, tij­dens de loop­tijd daar­van én bij het ein­de van de fran­chi­se­re­la­tie. De wet­ge­ver...
24/08/2020
Over­leg- en in­stem­mings­ver­plich­tin­gen on­der de Wet Fran­chi­se: wat be­te­kent...
De nieu­we Wet Fran­chi­se be­oogt fran­chi­se­ge­vers er­toe te be­we­gen om fran­chi­se­ne­mers niet al­leen te in­for­me­ren, maar hen ook te be­trek­ken bij be­lang­rij­ke be­sluit­vor­ming. Daar­om heeft de wet­ge­ver over­leg-...
17/07/2020
In­for­ma­tie­ver­plich­tin­gen op ba­sis van de Wet Fran­chi­se: wat be­te­kent dit...
De Wet Fran­chi­se komt in snel­trein­vaart op ons af. De wet legt voor­al aan fran­chi­se­ge­vers veel nieu­we in­for­ma­tie­ver­plich­tin­gen op. Als de­ze ver­plich­tin­gen niet wor­den na­ge­ko­men, kan dit gro­te ge­vol­gen...
23/06/2020
De Wet Fran­chi­se komt er (snel) aan!
On­danks het feit dat de we­reld in de greep is van het co­ro­na­vi­rus staat de in­voe­ring van de Wet Fran­chi­se hoog op de po­li­tie­ke agen­da. De wet zal gro­te ge­vol­gen heb­ben voor de fran­chi­se­sec­tor in het al­ge­meen...
20/03/2020
CMS be­ge­leidt Ne­der­lands be­drijf bij de ver­koop en dis­tri­bu­tie van goed­ge­keur­de...
We­reld­wijd is er een gro­te be­hoef­te aan co­ro­na­tes­ten. Het Ne­der­land­se CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re team heeft on­der ui­terst tijds­kri­ti­sche om­stan­dig­he­den – met het oog op het aan­pak­ken van de pan­de­mie...
31/01/2019
Con­sul­ta­tie voor­stel Wet fran­chi­se
Ani­ta Can­ta, Ni­co­le Kuij­er, An­ne­mie­ke Ha­zel­hoff en Char­lot­te van Heijst heb­ben na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over de (in­voe­ring van de) Wet fran­chi­se.Het wets­voor­stel houdt in dat aan...
07/11/2018
CMS ad­vi­seert Vir­to bij koop Oer­le­mans Foods Group
CMS heeft Ul­tra­con­ge­lad­os Vir­to S.A. ge­ad­vi­seerd bij de koop van Oer­le­mans Foods Group van pri­va­te equi­ty firm H2. Oer­le­mans pro­du­ceert diep­vries­groen­te en -fruit met cir­ca 700 werk­ne­mers in Ne­der­land...
01/05/2018
CMS ad­vi­seert Cin­ven bij de aan­koop van Part­ner in Pet Food
CMS heeft pri­va­te equi­ty-huis Cin­ven ge­ad­vi­seerd bij de aan­koop van Part­ner in Pet Food (PPF) van Pam­plo­na Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment.  PPF is een markt­lei­der in de pro­duc­tie van huis­dier­voe­dings­mid­de­len en...
25/10/2016
CMS be­ge­leidt Al­bron bij de tot­stand­ko­ming van de part­ner­ship met Fa­ci­li­com
CMS heeft Al­bron en haar aan­deel­hou­der, Stich­ting Al­bron, be­ge­leid bij de tot­stand­ko­ming van de sa­men­wer­king tus­sen Al­bron en Fa­ci­li­com. In het ka­der van de­ze sa­men­wer­king is het ca­te­ring­be­drijf van Fa­ci­li­com...