Home / People / Oskar van de Weijer
Portret van Oskar Weijer

Oskar van de Weijer

Partner
Advocaat

Contact
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Pools, Nederlands, Engels

Oskar van de Weijer is als advocaat werkzaam binnen de praktijkgroepen Litigation and Insurance van ons kantoor en is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Oskar heeft geadviseerd en geprocedeerd in omvangrijke bestuurdersaansprakelijkheidsclaims in internationale geschillen en complexe polisgeschillen bij verschillende soorten verzekeringen. Hij heeft daarbij onder meer opgetreden voor verzekeraars en verschillende multinationals.

Oskar is sinds 2018 werkzaam bij CMS, daarvoor heeft hij vijf jaar gewerkt in de verzekeringsrechtpraktijk van Houthoff.  

Meer Minder

Opleidingen

  • Master civiel recht, Radboud Universiteit
  • Master strafrecht, Radboud Universiteit
  • Nederlands recht, Radboud Universiteit
Meer Minder

Feed

23/11/2023
Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de 2023 (AVS 2023)
Meer in­for­ma­tie volgt
14/02/2023
We­bi­nar Be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid en D&O in 2023
Vol­gens meer­de­re trend­rap­por­ten zal de toe­ge­no­men eco­no­mi­sche on­ze­ker­heid de per­for­man­ce en con­ti­nu­ï­teit van on­der­ne­min­gen on­der druk zet­ten. Dit leidt vol­gens er­va­ring uit eer­de­re cri­ses tot meer D&O-claims...
20/12/2022
CMS be­noemt drie coun­sels en één part­ner: An­ne­mie­ke Ha­zel­hoff, Gie­ne­ke...
CMS be­noemt per 1 ja­nu­a­ri 2023 ad­vo­caat An­ne­mie­ke Ha­zel­hoff, kan­di­daat-no­ta­ris Ma­ri­ël­le de Blok en kan­di­daat-no­ta­ris Gie­ne­ke van Nier­op tot coun­sel en ad­vo­caat Os­kar van de Weij­er tot part­ner. Met de­ze...
13/04/2022
Ran­kings Legal 500 EMEA 2022 be­kend
De nieuw­ste ran­kings van de Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) zijn uit. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 've­ry...
10/02/2022
Be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid en D&O in 2022: CO­VID-19 als aan­ja­ger van...
De CO­VID-19-pan­de­mie heeft voor struc­tu­re­le dis­rup­tie ge­zorgd in ver­schil­len­de sec­to­ren en voor­al op ge­bied van di­gi­ta­le trans­for­ma­tie en ESG-be­wust­zijn. De over­heids­steun heeft tot op he­den gro­te fail­lis­se­men­ten...
30/11/2020
Kijk te­rug: we­bi­nar Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de
Op don­der­dag 19 en don­der­dag 26 no­vem­ber heeft het jaar­lijk­se eve­ne­ment Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de (AVS) plaats­ge­von­den. Tij­dens dit eve­ne­ment be­han­del­den on­ze ad­vo­ca­ten de...
22/04/2021
We­bi­nar Het be­oor­de­len en op­los­sen van uit­leg­kwes­ties in ver­ze­ke­rings­over­een­kom­sten
Ge­schil­len over de uit­leg van ver­ze­ke­rings­over­een­kom­sten zijn veel­voor­ko­mend en com­plex. Vaak zijn veel ver­schil­len­de in­ter­pre­ta­ties van de po­lis mo­ge­lijk, zo­wel wat be­treft de pri­mai­re dek­kings­om­schrij­ving...
25/08/2020
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen- /con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
07/10/2019
CMS be­ge­leidt In­ves­co bij for­ward fun­ding aan­koop dis­tri­hal­len in Ven­lo
CMS heeft In­ves­co bij­ge­staan bij een zo­ge­noem­de for­ward fun­ding aan­koop van een dis­tri­bu­tie­cen­trum in Ven­lo van ont­wik­ke­laar So­mer­set. De turn­key-op­le­ve­ring van het dis­tri­bu­tie­cen­trum zal in de loop van...
27/06/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen­recht/con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan...
21/06/2019
Be­slag on­der de D&O-ver­ze­ke­ring: een ge­mis­te kans in het wets­voor­stel her­zie­ning...
Een cu­ra­tor kan con­ser­va­toir der­den­be­slag leg­gen on­der de be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring (de D&O-ver­ze­ke­ring) ter voor­ko­ming dat door aan­wen­ding van de ver­ze­ker­de som voor ver­weer­kos­ten van...
20/06/2019
CMS Sum­mer In­su­ran­ce Day
Wij zijn ver­heugd u uit te no­di­gen voor de CMS Sum­mer In­su­ran­ce Day op don­der­dag 20 ju­ni 2019. Dit jaar zul­len wij di­ver­se se­mi­nars ver­e­ni­gen in één dag op een top­lo­ca­tie, Bui­ten­plaats Ka­mery­ck te Ka­me­rik...