Home / Juristen / Oskar van de Weijer
Portret van Oskar Weijer

Oskar van de Weijer

Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Pools, Nederlands, Engels

Oskar van de Weijer is als advocaat werkzaam binnen de praktijkgroepen Litigation and Insurance van ons kantoor en is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Oskar heeft geadviseerd en geprocedeerd in omvangrijke bestuurdersaansprakelijkheidsclaims in internationale geschillen en complexe polisgeschillen bij verschillende soorten verzekeringen. Hij heeft daarbij onder meer opgetreden voor verzekeraars en verschillende multinationals.

Oskar is sinds 2018 werkzaam bij CMS, daarvoor heeft hij vijf jaar gewerkt in de verzekeringsrechtpraktijk van Houthoff.  

Meer Minder

Opleidingen

  • Master civiel recht, Radboud Universiteit
  • Master strafrecht, Radboud Universiteit
  • Nederlands recht, Radboud Universiteit
Meer Minder

Feed

30/11/2020
Kijk te­rug: we­bi­nar Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de
Op don­der­dag 19 en don­der­dag 26 no­vem­ber heeft het jaar­lijk­se eve­ne­ment Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de (AVS) plaats­ge­von­den. Tij­dens dit eve­ne­ment be­han­del­den on­ze ad­vo­ca­ten de...
25/08/2020
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen- /con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
07/10/2019
CMS be­ge­leidt In­ves­co bij for­ward fun­ding aan­koop dis­tri­hal­len in Ven­lo
CMS heeft In­ves­co bij­ge­staan bij een zo­ge­noem­de for­ward fun­ding aan­koop van een dis­tri­bu­tie­cen­trum in Ven­lo van ont­wik­ke­laar So­mer­set. De turn­key-op­le­ve­ring van het dis­tri­bu­tie­cen­trum zal in de loop van...
27/06/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen­recht/con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan...
21/06/2019
Be­slag on­der de D&O-ver­ze­ke­ring: een ge­mis­te kans in het wets­voor­stel her­zie­ning...
Een cu­ra­tor kan con­ser­va­toir der­den­be­slag leg­gen on­der de be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring (de D&O-ver­ze­ke­ring) ter voor­ko­ming dat door aan­wen­ding van de ver­ze­ker­de som voor ver­weer­kos­ten van...
08/11/2018
Brexit
We cor­di­al­ly in­vi­te you to at­tend our in­ter­na­ti­o­nal in­su­ran­ce se­mi­nar 'Brexit from a Eu­ro­pean per­spec­ti­ve' on hot to­pics about Brexit. The se­mi­nar is in coo­p­e­ra­ti­on with Lloy­d's Ne­ther­lands and will ta­ke...
18/10/2018
Be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heid
Op don­der­dag 18 ok­to­ber 2018 or­ga­ni­seert de CMS In­su­ran­ce sector­groep in sa­men­wer­king met Raets­he­ren een se­mi­nar over Be­roeps- aan­spra­ke­lijk­heid.  Be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heid is van al­le tij­den. En ge­zien...
10/10/2018
Brexit
We cor­di­al­ly in­vi­te you to at­tend one of two In­su­ran­ce se­mi­nars at CMS’ Lon­don of­fi­ce. In­ter­na­ti­o­nal In­su­ran­ce se­mi­nars on Hot To­pics in CEE and Brexit will be run at the sa­me ti­me and fol­lo­wed by wi­ne...
17/09/2018
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 4, 2018, ver­zorgd door Os­kar van...