Home / People / Patricia Hamelberg
Portret van Patricia Hamelberg

Patricia Hamelberg

Of Counsel
Advocaat

Contact
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Patricia Hamelberg is gespecialiseerd in franchising en distributie.

Reeds jarenlang adviseert zij de Nederlandse Franchise Vereniging en Europese Franchise Federatie.

Sinds 2006 wordt Patricia Hamelberg steeds weer verkozen tot één van 's werelds beste franchise lawyers. Al jaren wordt zij vermeld in de prestigieuze International Who's Who of Franchise Lawyers. In Nederland geldt zij volgens deze rankings als één van de toonaangevende specialisten op dit gebied.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • NMI-mediator
  • European Franchise Lawyers Group (EFL)
  • Juridische Commissie van de Europese Franchise Federatie
  • NFV-mediator
  • NAI-arbiter
  • Juridische Advies Commissie Nederlandse Franchise Vereniging
  • European Franchising Lawyers Group
  • NMI-mediator
Meer Minder

Feed

19/03/2013
CMS-se­mi­nar '24/7: ju­ri­di­sche as­pec­ten van rond de klok re­tail'
De Ne­der­land­se re­tail­sec­tor spant zich voort­du­rend in om te­ge­moet te ko­men aan de ei­sen die de con­su­ment stelt ten aan­zien van flexi­bi­li­teit. Met na­me de ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van in­ter­net ver­gen...
28/06/2012
Mil­joe­nen­boe­te voor fran­chi­se­for­mu­le Ren­tex
De Ne­der­land­se Me­de­din­gings­au­to­ri­teit (NMa) heeft re­cen­te­lijk aan vier le­den van de fran­chi­se­or­ga­ni­sa­tie Ren­tex boe­tes op­ge­legd va­ri­ë­rend van 0,5 tot 14 mil­joen eu­ro. De re­den: een zeer zwa­re over­tre­ding...
03/06/2010
Se­mi­nar Dis­tri­bu­tie & Fran­chi­sing
Op don­der­dag 3 ju­ni 2010 or­ga­ni­seert CMS Der­ks Star Bus­mann het se­mi­nar "Dis­tri­bu­tie & Fran­chi­sing - Ver­goe­din­gen bij het aan­gaan en het ein­de van fran­chi­se­re­la­ties en an­de­re dis­tri­bu­tie­vor­men".Tij­dens...
07/02/2008
Prijs­af­spra­ken pri­ma
Klei­ne en mid­del­gro­te on­der­ne­min­gen heb­ben de ruim­te om sa­men­wer­kings­af­spra­ken te ma­ken die niet wor­den ge­raakt door het kar­tel­ver­bod in de Me­de­din­gings­wet. Zij kun­nen ver­koop­prij­zen vast­stel­len, de pro­duc­tie...