Home / Juristen / Paulus van den Bos
De foto van Paulus van den Bosch

Paulus van den Bos

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Paulus van den Bos is Hoofd van de Branchegroep Pensioenen van ons kantoor. Hij houdt zich onder meer bezig met advisering en juridische procedures over belangrijke pensioenjuridische onderwerpen, zoals verplichtstellingen van bedrijfstakpensioenfondsen, wijzigingen van pensioenregelingen, pensioen bij overgang van onderneming, waardeoverdrachten, maar bijvoorbeeld ook netto-pensioenregelingen en grensoverschrijdende pensioenvoorzieningen, zoals pensioenregelingen voor expats.

Daarnaast houdt hij zich bezig met uitvoerings- en uitbestedingsovereenkomsten, de overige pensioenaspecten van arbeidsvoorwaarden, overnametransacties en reorganisaties, alsmede medezeggenschap (het instemmingsrecht van ondernemingsraden), bestuur en toezicht met betrekking tot pensioenfondsen, verzekerde regelingen, de premiepensioeninstelling (PPI) en het Algemeen Pensioenfonds (APF).

Paulus is zowel actief voor pensioenuitvoerders, pensioenadviseurs, ondernemingsraden, multinationals, Nederlandse en buitenlandse partijen bij overnametransacties, als werkgevers in brede zin.

Paulus publiceert en spreekt regelmatig over zijn vakgebied. Voorts treedt hij onder meer op en/of heeft hij opgetreden als spreker of cursusleider voor de Nederlandse Orde van Advocaten, de Vereniging van Pensioenjuristen, de SRA (Samenwerkende Registeraccountants), Dukers & Baelemans, Pensioennavigator en als lid van de Examencommissie voor de opleiding tot Certified Pension Lawyer.

Meer Minder

Paulus van den Bos is the group’s pension expert.

Legal 500, 2018

Opleidingen

  • Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit
  • Nederlands recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Vereniging van Bedrijfskundigen
  • Vereniging voor Pensioenrecht
  • Vereniging van Pensioenjuristen
Meer Minder

Expertise

Feed

Toon alleen
09/04/2020
CO­VID-19 en pen­si­oen: uit­stel of be­spa­ring pen­si­oen­kos­ten mo­ge­lijk?
09 november 2016
Be­drijfs­tak­pen­si­oen­fonds kan soms recht­streeks clai­men na over­gang van...
In­lei­ding Een ver­plicht ge­steld be­drijfs­tak­pen­si­oen­fonds kan ach­ter­stal­li­ge pre­mies recht­streeks vor­de­ren van de ver­krij­ger van een on­der­ne­ming. Dat geldt als die ver­krij­ger ook ver­plicht deel gaat ne­men...
12 maart 2020
CMS ad­vi­seert Equi­ni­ti bij de aan­koop van Mo­n­Idee
12 juli 2016
In­stem­mings­recht on­der­ne­mings­raad om­trent pen­si­oen uit­ge­breid en ver­dui­de­lijkt
De re­gels om­trent de OR en pen­si­oen wor­den in­grij­pend ge­wij­zigd. De OR moet voort­aan in­stem­men met ie­de­re "pen­si­oen­wij­zi­ging" door de on­der­ne­mer. Dat uit­gangs­punt geldt voor al­le wij­zi­gin­gen van de af­spra­ken...
21/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock
08/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce Sys­tems bij de aan­koop van CAD Ac­cent
01/05/2019
CMS ad­vi­seert TP Group bij de aan­koop van Sapien­za Con­sul­ting
26/04/2019
Pen­si­oen bij ein­de dienst­ver­band – de ge­lijk­waar­di­ge voor­zie­ning en an­de­re...
06/02/2019
CMS ad­vi­seert Vat­ten­fall bij de over­na­me van DEL­TA Ener­gie
29/11/2018
CMS ad­vi­seert FD Me­di­a­groep bij aan­koop Si­zo
23/08/2018
CMS ad­vi­seert bij de ver­koop van SRM Hol­ding B.V.
18/07/2018
CMS heeft DE­KRA ge­ad­vi­seerd bij de ac­qui­si­tie van de aan­de­len in In­du­stri­al...