Home / Juristen / Peter Soede
Portret van Peter Soede

Peter Soede

Partner
Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Peter Soede is in 1988 (cum laude) afgestudeerd van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Na 1 jaar als advocaat werkzaam te zijn geweest op de Nederlandse Antillen ( St. Maarten), is hij in 1990 in dienst getreden van CMS.

In 1999 is Peter toegetreden tot de toenmalige maatschap (inmiddels N.V.). Peter maakt onderdeel uit van de Praktijkgroep Litigation en richt zich met name op complexe procedures, aansprakelijkheidsrecht, (internationale) arbitrages en mediation. Cliënten zijn veelal (internationale)ondernemingen, stichtingen en overheden.

Snelle en resultaatgerichte oplossing van conflicten is het doel, waarbij de gang naar de rechter, als dat nodig is, niet wordt geschuwd.

Meer Minder

Peter Soede is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Peter Soede is recommended.

The Legal 500, 2019

Lidmaatschappen en functies

  • Commissie handelsrecht te Utrecht
Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
15/04/2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2019 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 'prag­ma­tic, class, pleasant and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
16/02/2009
Ver­plicht pro­cu­raat af­ge­schaft
Per 1 sep­tem­ber 2008 is de Wet af­schaf­fing pro­cu­ra­ten en in­voe­ring elek­tro­nisch be­rich­ten­ver­keer in wer­king ge­tre­den. De­ze wet schaft in ci­vie­le za­ken de ver­plich­te pro­ces­ver­te­gen­woor­di­ging door een pro­cu­reur...