Home / Juristen / Reinout Slot
De foto van Reinout Slot

Reinout Slot

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Reinout Slot legt zich toe op het ondernemingsrecht en het effectenrecht, met bijzondere nadruk op het totstandbrengen van transacties die onderworpen zijn aan toezichtsregelgeving.

Hij adviseert regelmatig inzake uitgiften van aandelen, obligaties en andere effecten, openbare biedingen, acquisities en verkopen van genoteerde en niet-genoteerde bedrijven in binnen- en buitenland, beursnoteringen en andere kapitaalmarkttransacties.

Hij heeft uitgebreide ervaring met het opzetten van fondsen, advisering over de structurering en interne organisatie van fondsen, het opstellen van fondsdocumentatie, assistentie bij vergunningsaanvragen en de uitgifte van participaties aan investeerders, inclusief onder de EU Alternative Investment Fund Managers Directive.

In 2002 begon Reinout bij CMS als advocaat en partner. Daarvoor was hij van 1992 tot 2002 werkzaam bij Andersen Legal.

Meer Minder

"Very smart and very savvy. A tough negotiator."

IFLR1000, 2020

"Reinout Slot is the key contact at CMS for investment funds work; he has expertise in structuring, fund formation and operation, and fundraising activities."

The Legal 500, 2019

"Reinout Slot heads the equity capital markets practice at CMS. His expertise includes advising on issuance of shares, bonds and other securities, public offers, acquisitions and sales of quoted and private companies in the Netherlands and abroad."

The Legal 500, 2019

Reinout Slot is highly regarded by the IFLR1000

30th edition (2021)

Reinout Slot is recommended

The Legal 500, 2020

Opleidingen

  • Effectenrecht, Grotius Academie
  • Bedrijfseconomie (financieringen), Universiteit van Amsterdam
  • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Feed

Toon alleen
07 juli 2020
CMS ad­vi­seert Im­ma­tics bij be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on...
Im­ma­tics N.V. heeft de af­ron­ding van de be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on Cor­po­ra­ti­on aan­ge­kon­digd. De aan­de­len en war­rants van Im­ma­tics wor­den nu ver­han­deld aan de Nasdaq Ca­pi­tal Mar­ket...
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2019 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 'prag­ma­tic, class, pleasant and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
24/09/2018
CMS be­ge­leidt de ver­koop van het Ne­der­land­se le­vens­ver­ze­ke­rings­be­drijf...
CMS heeft Con­ser­va­trix Groep S.à.r.l. ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van het Ne­der­land­se le­vens­ver­ze­ke­rings­be­drijf van Hoog­hen­raed Le­vens­ver­ze­ke­rin­gen N.V. aan Li­fe­tri Groep.   LLi­fe­tri is ei­gen­dom van...
20/09/2018
CMS be­ge­leidt de ver­koop van uit­vaart­ver­ze­ke­raar Nu­ve­ma
CMS heeft Con­ser­va­trix Groep S.à.r.l. ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van N.V. Ne­der­land­se Uit­vaart Ver­ze­ke­ring Maat­schap­pij (Nu­ve­ma) aan Li­fe­tri Groep. Nu­ve­ma is een uit­vaart­ver­ze­ke­raar met cir­ca 185.000...
23/08/2018
CMS be­ge­leidt Ad­van­ce bij de over­na­me van Sta­ge En­ter­tain­ment
CMS heeft Ad­van­ce/Ne­whou­se Part­ner­ship ge­ad­vi­seerd bij de over­na­me van Sta­ge En­ter­tain­ment, de groot­ste aan­bie­der van li­ve en­ter­tain­ment in Eu­ro­pa. Ad­van­ce is een we­reld­wij­de me­dia-, com­mu­ni­ca­tie- en...
18 april 2018
M&A Stu­dy & Drinks
Graag no­di­gen wij u uit voor on­ze M&A Stu­dy & Drinks op woens­dag 18 april op ons kan­toor in Am­ster­dam.  CMS heeft af­ge­lo­pen week de tien­de edi­tie van haar jaar­lijk­se Eu­ro­pean M&A Stu­dy ge­pu­bli­ceerd...
17/04/2018
CMS ran­kings in The Legal 500 EMEA 2018
The on­li­ne edi­ti­on of The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca 2018 has been pu­blis­hed. CMS is de­scri­bed as 'top-clas­s', 'prag­ma­tic' and 'pro­ven to be re­lia­ble and res­pon­si­ve'.Ran­kings Li­ke last year...
Feb 2018
CMS Gui­de to Pri­va­te Pla­ce­ment of Funds
When im­ple­men­ting the Al­ter­na­ti­ve In­vest­ment Fund Ma­na­gers Di­rec­ti­ve (“AIFMD”), so­me EU Sta­tes ha­ve tigh­te­n­ed or se­vere­ly re­stric­ted their pri­va­te pla­ce­ment re­gimes, which is im­por­tant when non-EU...
Feb 2018
CMS Gui­de to Pas­spor­ting
The EU Com­mis­si­on pro­mo­t­ed pas­spor­ting rights as one of the key be­ne­fits for hed­ge, pri­va­te equi­ty, re­al es­ta­te and other al­ter­na­ti­ve in­vest­ment fund ma­na­gers au­tho­ri­sed un­der the Al­ter­na­ti­ve In­vest­ment...
08/12/2017
CMS wins at Mer­ger­mar­ket Eu­ro­pean M&A Awards
CMS won Pri­va­te Equi­ty Legal Ad­vi­ser of the Year at the Mer­ger­mar­ket Eu­ro­pean M&A Awards, held in Lon­don on 7 De­cem­ber 2017. Ad­di­ti­o­nal­ly, CMS was na­med Fran­ce M&A Legal Ad­vi­ser of the Year.  The pri­zes...
06.11.2017
Ca­pi­tal Mar­kets Union – how will it help SME fun­ding?
The Ca­pi­tal Mar­kets Union pro­ject was an­noun­ced in Ju­ly 2014 by EU Com­mis­si­on Pre­si­dent Junc­ker and it see­ks to re­mo­ve bar­riers to the free flow of ca­pi­tal in Eu­ro­pe, and in­crea­se the role that mar­ket-ba­sed...