Home / People / Reinout Slot
Portret van Reinout Slot

Reinout Slot

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Reinout Slot legt zich toe op het ondernemingsrecht en het effectenrecht, met bijzondere nadruk op het totstandbrengen van transacties die onderworpen zijn aan toezichtsregelgeving.

Hij adviseert regelmatig inzake uitgiften van aandelen, obligaties en andere effecten, openbare biedingen, acquisities en verkopen van genoteerde en niet-genoteerde bedrijven in binnen- en buitenland, beursnoteringen en andere kapitaalmarkttransacties.

Hij heeft uitgebreide ervaring met het opzetten van fondsen, advisering over de structurering en interne organisatie van fondsen, het opstellen van fondsdocumentatie, assistentie bij vergunningsaanvragen en de uitgifte van participaties aan investeerders, inclusief onder de EU Alternative Investment Fund Managers Directive.

In 2002 begon Reinout bij CMS als advocaat en partner. Daarvoor was hij van 1992 tot 2002 werkzaam bij Andersen Legal.

Meer Minder

Opleidingen

  • Effectenrecht, Grotius Academie
  • Bedrijfseconomie (financieringen), Universiteit van Amsterdam
  • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Feed

09/06/2022
CMS ad­vi­seert Ko­rys In­vest­ments bij Se­ries B in­ves­te­rings­ron­de van € 15...
CMS heeft Ko­rys In­vest­ments N.V. ge­ad­vi­seerd bij haar deel­na­me aan een Se­ries B in­ves­te­rings­ron­de van 15 mil­joen eu­ro met be­trek­king tot Trunkrs B.V. Ko­rys In­vest­ments N.V. is de in­ves­te­rings­maat­schap­pij...
13/04/2022
Ran­kings Legal 500 EMEA 2022 be­kend
De nieuw­ste ran­kings van de Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) zijn uit. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 've­ry...
17/08/2021
CMS ad­vi­seer­de Riet­er bij de over­na­me van drie be­drij­ven van Sau­rer
CMS heeft Riet­er Hol­ding AG ge­ad­vi­seerd bij het ver­krij­gen van een aan­de­len­be­lang van 57% in Sau­rer Ne­ther­lands Ma­chi­ne­ry Com­pa­ny B.V. De trans­ac­tie­waar­de be­draagt EUR 300 mil­joen. Als on­der­deel van de­ze...
08/07/2021
CMS be­ge­leidt Fra­sers In­du­stri­al & Com­mer­ci­al Trust bij be­lang in FPE
CMS heeft Fra­sers In­du­stri­al & Com­mer­ci­al Trust be­ge­leid bij de ver­krij­ging van een be­lang in FPE In­vest­ments RE5 B.V, FPE In­vest­ments RE6 B.V., FPE In­vest­ments RE10 B.V. en Fran­kent­hal S.A. voor een...
29/04/2021
CMS ad­vi­seert AEB bij ver­koop van West­poort Warm­te aan ge­meen­te Am­ster­dam
CMS heeft AEB Hol­ding N.V. ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van haar aan­de­len­be­lang van 50% in West­poort Warm­te B.V. aan de ge­meen­te Am­ster­dam. De le­ve­ring van de aan­de­len vond plaats op 1 maart 2021 en de...
14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
07/07/2020
CMS ad­vi­seert Im­ma­tics bij be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on...
Im­ma­tics N.V. heeft de af­ron­ding van de be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on Cor­po­ra­ti­on aan­ge­kon­digd. De aan­de­len en war­rants van Im­ma­tics wor­den nu ver­han­deld aan de Nasdaq Ca­pi­tal Mar­ket...
15/04/2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2019 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 'prag­ma­tic, class, pleasant and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
24/09/2018
CMS be­ge­leidt de ver­koop van het Ne­der­land­se le­vens­ver­ze­ke­rings­be­drijf...
CMS heeft Con­ser­va­trix Groep S.à.r.l. ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van het Ne­der­land­se le­vens­ver­ze­ke­rings­be­drijf van Hoog­hen­raed Le­vens­ver­ze­ke­rin­gen N.V. aan Li­fe­tri Groep.   LLi­fe­tri is ei­gen­dom van...
20/09/2018
CMS be­ge­leidt de ver­koop van uit­vaart­ver­ze­ke­raar Nu­ve­ma
CMS heeft Con­ser­va­trix Groep S.à.r.l. ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van N.V. Ne­der­land­se Uit­vaart Ver­ze­ke­ring Maat­schap­pij (Nu­ve­ma) aan Li­fe­tri Groep. Nu­ve­ma is een uit­vaart­ver­ze­ke­raar met cir­ca 185.000...
23/08/2018
CMS be­ge­leidt Ad­van­ce bij de over­na­me van Sta­ge En­ter­tain­ment
CMS heeft Ad­van­ce/Ne­whou­se Part­ner­ship ge­ad­vi­seerd bij de over­na­me van Sta­ge En­ter­tain­ment, de groot­ste aan­bie­der van li­ve en­ter­tain­ment in Eu­ro­pa. Ad­van­ce is een we­reld­wij­de me­dia-, com­mu­ni­ca­tie- en...