Home / Juristen / Robert Bosman
Portret van Robert Bosman

Robert Bosman

Partner
Advocaat

CMS EU Law Office
Avenue des Nerviens 85
1040 Brussels
België
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Frans, Engels, Nederlands

Robert Bosman is advocaat sinds 1981 en vanaf 1986 werkzaam op ons kantoor Brussel, alwaar hij leiding geeft aan de grensoverschrijdende sectie EU- en Mededingingsrecht. In Brussel wordt nauw samengewerkt met de EU-praktijkgroepen van andere partners binnen de CMS-organisatie, waaronder CMS Duitsland.

Binnen CMS maakt Robert deel uit van management van de internationale praktijkgroep EU- en mededingingsrecht. Hij is voorts actief in de praktijkgroepen energierecht en TMT, alsook in de focusgroep voor de automotive sector.

Robert is gespecialiseerd in EU-recht, Europees en Nederlands mededingingsrecht en wetgeving op het gebied van gereguleerde markten. Hij treedt regelmatig op voor cliënten in procedures tegen en bij de Europese Commissie, de Autoriteit Consument & Markt (ACM), andere mededingingsautoriteiten en bij gerechtelijke instanties in Nederland en daarbuiten, waaronder het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Robert is lid van de Adviescommissie Mededingingsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast doceerde hij Europees mededingingsrecht aan de Ecole des Hautes Etudes Commerciales (EDHEC) in Lille (Frankrijk) en was hij rechter-plaatsvervanger te Breda.

Robert was onderdeel van het CMS Executive Committee van 2001 tot 2004 en is momenteel voorzitter van de CMS Council, het hoogste besluitvormende orgaan binnen CMS.

Meer Minder

‘Robert Bosman is proactive in approaching us and making suggestions for areas to look at. In meetings with a big stakeholder group, Robert points out the complications and possibilities from a legal point of view. In these cases he is focused on looking for solutions as well‘.

The Legal 500 EMEA 2020

"Robert Bosman is Dutch law-qualified and is best known for his work on cartel follow-on damages cases filed in the Netherlands"

Chambers Global, 2020

Robert Bosman is recommended.

The Legal 500, 2019

His approach is characterised as "calm, measured and pragmatic," and he is recognised as a "class act."

Chambers Europe, 2019

Brussels-based Robert Bosman of CMS EU Law Office is identified by market sources as a "standout individual," renowned for his competition law litigation prowess and experience in merger control. Bosman has an excellent reputation for advising clients on cartel investigations.

Chambers Europe, 2018

Lidmaatschappen en functies

  • Ligue Internationale de Droit de la Concurrence
  • Vereniging voor Mededingingsrecht
  • Vereniging voor Europees Recht
  • International Bar Association (IBA)
  • Nederlandse Vereniging voor Energierecht
  • Chairman CMS Council
  • American Bar Association
Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
18/03/2021
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieu­we edi­tie van Cham­bers Eu­ro­pe. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back.De vol­gen­de prak­tijk­groe­pen van CMS in Ne­der­land zijn ge­rankt:Cor­po­ra­te/M&AIn­su­ran­ce­Li­fe...
18/02/2021
Ran­kings CMS in Cham­bers Glo­bal 2021
De Cham­bers Glo­bal Gui­de voor 2020 is uit. CMS wordt daar­in als or­ga­ni­sa­tie ver­meld met daar­bin­nen de ver­mel­ding per land, rechts­ge­bied en ju­rist. Op ba­sis van on­af­han­ke­lijk on­der­zoek in de markt en...
15/04/2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
06/06/2019
CMS staat ALD Au­to­mo­ti­ve bij in over­na­me van Stern Lea­se
De trans­ac­tie waar­bij ALD Au­to­mo­ti­ve Stern Lea­se heeft over­ge­no­men is op 31 mei 2019 af­ge­rond. Met de trans­ac­tie zijn 13.000 lea­se­con­trac­ten over­ge­no­men door ALD Au­to­mo­ti­ve en is er een sa­men­wer­king voor...
11/04/2019
135 CMS-ad­vo­ca­ten be­noemd tot 'Stars' in Acri­tas Ran­king 2019
Maar liefst 135 CMS-ad­vo­ca­ten zijn uit­ge­roe­pen tot bes­te ad­vo­ca­ten op de pres­ti­gi­eu­ze Acri­tas Stars-rang­lijst 2019.Acri­tas heeft se­ni­or in-hou­se coun­sel in gro­te or­ga­ni­sa­ties over de he­le we­reld on­der­vraagd...
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2019 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 'prag­ma­tic, class, pleasant and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
12/03/2019
Top ran­kings CMS in Cham­bers Eu­ro­pe 2019
CMS is ook dit jaar weer ge­rankt in de nieuw­ste gids van Cham­bers Eu­ro­pe. CMS in Ne­der­land wordt be­schre­ven als 'know­led­ge­a­ble, pra­ti­cal, prag­ma­tic, res­pon­si­ve and fo­cu­sed on the jo­b'. De rang­lijs­ten...
04/12/2018
CMS ad­vi­seert ISS bij ver­koop aan CSU
CMS heeft ISS ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van de en­kel­vou­di­ge schoon­maak­dien­sten aan CSU, als ge­volg waar­van cir­ca 70 klan­ten zijn over­ge­dra­gen en cir­ca 2.200 werk­ne­mers zijn over­ge­gaan. ISS is een van...
18/06/2018
Chan­ging ti­mes: the ge­ne­ra­ti­o­nal chal­len­ges fa­cing glo­bal law
Client ex­pecta­ti­ons of the la­wy­ers and law firms they in­struct ha­ve ne­ver been mo­re fluid as glo­ba­li­sa­ti­on, tech­no­lo­gi­cal ad­van­ce­ment, risk ma­na­ge­ment and re­gu­la­to­ry pres­su­res cre­a­te new com­mer­ci­al chal­len­ges...
25/04/2018
94 CMS-ad­vo­ca­ten be­noemd tot 'Stars' in Acri­tas Ran­king 2018
Maar liefst 94 CMS-ad­vo­ca­ten zijn uit­ge­roe­pen tot bes­te ad­vo­ca­ten op de pres­ti­gi­eu­ze Acri­tas Stars-rang­lijst 2018.Acri­tas heeft se­ni­or in-hou­se coun­sel in gro­te or­ga­ni­sa­ties over de he­le we­reld on­der­vraagd...
29/01/2018
CMS in Davos: 'Fa­ke news' en het be­lang van kwa­li­teits­jour­na­lis­tiek
Ethiek in het be­drijfs­le­ven en de rol van be­drij­ven in de maat­schap­pij. Daar­over sprak Joe Kae­ser, CEO bij Sie­mens, tij­dens een event in Davos dat werd ge­or­ga­ni­seerd door CMS in sa­men­wer­king met de Duit­se...